ˆ

ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż pojazdu usuniętego z terenu Powiatu Giżyckiego - Citroen Berlingo WOR06965

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-01 13:55:09 przez Katarzyna Maciejczuk

Pierwsza licytacja publiczna

Nasz znak: WK.7135.4.2019                                                                         
Giżycko, 01.10.2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
            
Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1348 z póź. zm.) Starosta Giżycki podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09 października 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna pojazdu usuniętego z terenu Powiatu Giżyckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 t. j.) stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego:
 
Cena oszacowania:
1. samochodu ciężarowego -furgon marki Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym WOR 06965, nr VIN VF7MFDJYF65169893 kwota 1.800,00 zł.
 
Cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej tj.:
 
kwota 1.350,00 zł, postąpienie co 100,00 zł,

Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 lub w kasie pok. nr 8.
 
Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) licytacji z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika, który licytację wygrał jest zaliczone na poczet płatności za przedmiot licytacji. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Giżyckiego w razie uchylenia się uczestnika, który licytację wygrał, od uregulowania należności.
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
 
Nabywca pojazdu będzie zobowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia cenę wylicytowaną w kasie Starostwa pok. nr 8. Jeżeli cena nie zostanie niezwłocznie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
 
Nabywca jest zobowiązany do odebrania pojazdu najpóźniej następnego dnia po zapłaceniu ceny nabycia. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony kosztami przechowywania pojazdu. W celu odbioru pojazdu należy przedstawić zezwolenie na odbiór pojazdu, wystawiane przez Wydział Komunikacji po otrzymaniu należności za wylicytowany pojazd. Powiat Giżycki wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  sprzedanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
            Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku, druga licytacja odbędzie się w terminie ustalonym w kolejnym obwieszczeniu a cena wywołania w drugiej licytacji stanowić będzie 1/2 wartości szacunkowej.
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz  tel. (87) 428 59 58 wew. 50.oraz Agnieszka Bielak tel.(87) 428 59 58 wew.34. Można zapoznać się z oceną techniczną pojazdu oraz projektem umowy kupna sprzedaży, która dostępna jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 
WK.7135.4.2019
Giżycko, 01.10.2019 r.
 
Wyznaczenie
składu komisji prowadzącej postępowanie sprzedaży pojazdu w formie I licytacji publicznej w dniu 09.10.2019 r. o godzinie 9.00 w sali nr 6 w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 
 
W związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. t. j. z 2019 r, poz. 511) w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Giżycku Członków Komisji prowadzącej postępowanie sprzedaży pojazdów na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) w formie licytacji publicznej ustalam co następuje:
 
Wyznaczam skład komisji do przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Giżycku postępowania sprzedaży pojazdu:
 
  1. samochodu ciężarowego -furgon marki Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym WOR 06965, nr VIN VF7MFDJYF65169893 kwota 1.800,00 zł.
 
którego właścicielem został Powiat Giżycki w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 t. j.).
 
  • Agnieszka Sulewska                           – Przewodniczący
  • Adam Skóra                                         - Członek
  • Natalia Nikonowicz                             – Członek
 
 
 

II licytacja publiczna

Giżycko, 09.10.2019 r.
Nasz znak: WK.7135.4.2019
 
OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI PUBLICZNEJ
 
Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.) Starosta Giżycki podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja publiczna pojazdu usuniętego z terenu Powiatu Giżyckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. t. j. z 2018 r., poz. 1990) stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego:
 
Cena oszacowania:
 
1. samochodu ciężarowego -furgon marki Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym WOR 06965, nr VIN VF7MFDJYF65169893 kwota 1.800,00 zł.
 
Cena wywołania stanowi 1/2 wartości szacunkowej tj.: kwota 900,00 zł, postąpienie co 100,00 zł,
 
Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050.
 
Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) licytacji z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika, który licytację wygrał jest zaliczone na poczet płatności za przedmiot licytacji. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Giżyckiego w razie uchylenia się uczestnika, który licytację wygrał, od uregulowania należności.
 
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
Nabywca pojazdu będzie zobowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia cenę wylicytowaną w kasie Starostwa pok. nr 8. Jeżeli cena nie zostanie niezwłocznie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
 
Nabywca jest zobowiązany do odebrania pojazdu najpóźniej następnego dnia po zapłaceniu ceny nabycia. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony kosztami przechowywania pojazdu. W celu odbioru pojazdu należy przedstawić zezwolenie na odbiór pojazdu, wystawiane przez Wydział Komunikacji po otrzymaniu należności za wylicytowany pojazd. Powiat Giżycki wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  sprzedanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz i Agnieszka Sulewska tel. (87) 428 59 58 wew. 50 lub 34.
 
 
 
 
 

Sprzedaż z wolnej ręki

 Giżycko, dnia 17.10.2019 r.
 WK.7135.4.2019
 
Ogłoszenie
Starosty Giżyckiego w sprawie przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki.
 
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) Starosta Powiatu Giżyckiego podaje do publicznej wiadomości, iż posiada do sprzedaży z wolnej ręki niżej wymieniony pojazd usunięty z terenu Powiatu Giżyckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990- ze zm.) stanowiący własność Powiatu Giżyckiego po cenie wywoławczej jak niżej:
 
- samochodu ciężarowego -furgon marki Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym WOR 06965, nr VIN VF7MFDJYF65169893 kwota 1.800,00 zł.
 
 
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
 
Wnioski o wzięcie udziału w negocjacjach wraz z zaproponowaną ceną należy składać w formie pisemnej do dnia 25.10.2019 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 13. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „sprzedaż pojazdu z wolnej ręki”(z podaniem marki pojazdu). W ofercie należy podać imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oferenta oraz oferowaną cenę brutto.
 
Nabywcą pojazdu będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż 1/3 ceny wywoławczej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zostaną zaproszone osoby, które złożyły wnioski aplikacyjne. Otwarcie złożonych wniosków z propozycją cenową zakupu pojazdu nastąpi w chwili rozpoczęcia negocjacji.
 
Nabywca jest zobowiązany do odebrania pojazdu najpóźniej następnego dnia po zapłaceniu ceny nabycia w kasie starostwa pokój nr 8 (czynna od godz. 8.00 do 14.30). W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony kosztami przechowywania pojazdu. W celu odbioru pojazdu należy przedstawić zezwolenie na odbiór pojazdu, wystawiane przez Wydział Komunikacji po otrzymaniu należności za wylicytowany pojazd. Powiat Giżycki wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz i Agnieszka Sulewska, tel. (87) 428 59 58 wew.34 i 50.
 
 
 
Zawiadomienie o  wyniku sprzedaży z wolnej ręki z dnia 25 października 2019r.
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.) informuję, iż została wszczęta procedura sprzedaży z wolnej ręki pojazdu:
- samochodu ciężarowego -furgon marki Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym WOR 06965, nr VIN VF7MFDJYF65169893
która nie doszła do skutku z uwagi na brak osób zainteresowanych zakupem w/w pojazdu.

Sprzedaż w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Giżycko 28.10.2019 r.
WK.7135.4.2019                                                                             
 
Ogłoszenie z dnia 28 października 2019 roku
o sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 
Starostwo Powiatowe w Giżycku działając na podstawie art. 108 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.), składa jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym ofertę kupna samochodu osobowego, który może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji ich zadań statutowych:
 
L.p.
Marka pojazdu
Cena oszacowana
Proponowana cena sprzedaży
1.
samochód osobowy marki Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym WOR 06965, nr VIN VF7MFDJYF65169893 
        1800 zł
        330 zł
 
 
Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 04.11.2019 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 13.
Wyżej wymieniony pojazd został przejęty na własność Powiatu w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.).
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanego pojazdu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Wydział Komunikacji 11-500 Giżycko, 1 Maja 14. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz i Agnieszka Sulewska tel. 874285958 wew. 50 i 34.
 
 
Giżycko, dnia 04.11.2019 r.
WK.7135.4.2019
 
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży pojazdu jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym z dnia 04.11.2019 r.
 
Na podstawie art. 108 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. t. j. z 2018 r. poz. 1314 z póź. zm.) informuję, iż wszczęta procedura sprzedaży pojazdu:
             samochodu osobowego marki Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym WOR 06965, nr VIN VF7MFDJYF65169893
nie doszła do skutku z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych zakupem pojazdu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-01 13:41:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-01 13:55:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-07 11:42:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony