ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji pozwolenia na budowę Nr 424.2021 w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn, zmienionej decyzją nr 402.2017 z dnia 16.08.2017 r. znak: WB.6740.377.2017 oraz decyzją nr 135.2021 z dnia 12.03.2021r. znak: WB.6740.101.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-15 14:16:08 przez Kamila Gaińska-Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Giżycko, dnia 15.07.2021r.
Dotyczy: WB.6740.164.2021
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY GIŻYCKIEGO
 
Starostwo Powiatowe w Giżycku, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 247) zawiadamia, że w dniu 15.07.2021r., na wniosek inwestora: ORLEN Południe Spółka Akcyjna wydana została decyzja pozwolenia na budowę Nr 424.2021 w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn, zmienionej decyzją nr 402.2017 z dnia 16.08.2017 r. znak: WB.6740.377.2017 oraz decyzją nr 135.2021 z dnia 12.03.2021r.  znak: WB.6740.101.2021.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Budownictwa, przy ul. Zajączka 2 w Giżycku, pokój nr 303-305 w dniach pracy Urzędu w godz.:
Poniedziałek od 10.30.do 15.30
Wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
Środa, piątek od 10:30 do 15:00
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony