ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z niezbędnych części nieruchomości oraz udzieleniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę linii kablowej nn i złącza kablowo-pomiarowego - gmina Kruklanki, obręb 7-Boćwinka działki 93/1 i 93/2

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-06 13:01:04 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

Giżycko, dnia 06 lipca 2021 r.
Dotyczy: WG.6853.1.2021
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY GIŻYCKIEGO
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z niezbędnych części nieruchomości oraz udzieleniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę  linii kablowej nn i złącza kablowo-pomiarowego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art.113 ust.5-7, art.114 ust 3-4 oraz art.124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990  ze zm.)  zawiadamiam, że Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydał decyzję  dnia 06 lipca 2021 r. znak: WG.6853.1.2021 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niezbędnej części nieruchomości oraz udzielenia  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą  w Lublinie zezwolenia na budowę  linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Boćwince gmina Kruklanki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Boćwinka numerami 93/1 i 93/2  o łącznej  powierzchni 2,5632 ha opisanej w księdze wieczystej OL1G/00017904/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku.
Jednocześnie zawiadamiam że z treścią w/w decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ulicy Zajączka 2 w Giżycku, pokój nr 104 w dniach pracy Urzędu – od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00 – 15.00. Osoby do kontaktu: prowadzący sprawę – Andrzej Bruździak   tel. 87 429 17 57 w.31.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Giżyckiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
« powrót do poprzedniej strony