ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - III KADENCJA rok 2010 (spakowane)

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-13 10:34:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

ROK 2010 - uchwały znajdują się w załącznikach na dole strony

Tabela - rejstr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
 340/2010  15.01.2010 r.  Uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku  Zmieniono uchwałą nr 423/2010
Uchylono Uchwałą Nr 304.2013
 341/2010  15.01.2010 r.  Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2010  Uchylono Uchwałą nr 363/2010
 342/2010  15.01.2010 r.  Wyznaczenia przedstawiciela do prac w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” Uchylono Uchwałą nr 6.2018
 343/2010  15.01.2010 r.  Przystąpienia do projektu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Młodzież w działaniu”  
 344/2010  08.02.2010 r.  Zlecenia zadania pn. „Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem”  
 345/2010  08.02.2010 r.  Ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 346/2010  08.02.2010 r.  Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych  
 347/2010  08.02.2010 r.  Dokonania zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2010  Uchylono uchwałą nr 363/2010
 348/2010  08.02.2010 r.  Planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu na rok 2010  
 349/2010  08.02.2010 r.  Wynagrodzenia dyrektora SP ZOZ w Giżycku  
 350/2010  08.02.2010 r.  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
 351/2010  16.02.2010 r.  Ustalenia planu naboru na rok szkolny 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  Zmieniono uchwałą nr 368/2010, 373/2010
 352/2010  16.02.2010 r.  Powierzenia zadania pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wodociągową do skrzyżowania z ulicą Przemysłową w Gminie Giżycko, Powiat Giżycki”  
 353/2010  16.02.2010 r.  Powierzenia zadania pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku”
 Zmieniono uchwałą nr 406/2010
 354/2010  16.02.2010 r.  Powierzenia zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 N Miłki - Lipińskie - Wydminy, od km 0+050 do km 1+570 w Gminie Miłki, Powiat Giżycki"  
 355/2010  15.03.2010 r.  Zlecenia zadania pn. „Wspólne inicjatywy w zakresie edukacji zawodowej w obszarze transgranicznym”  
 356/2010  15.03.2010 r.  Ustalenia kwoty dotacji na rok 2010 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia.  
 357/2010  15.03.2010 r.  Podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające się wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 358/2010  15.03.2010 r.  Planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2010 roku  
 359/2010  15.03.2010 r.  Przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet Promocja Integracji Społecznej  
 360/2010  15.03.2010 r.  Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej  
 361/2010  15.03.2010 r.  Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi wojewódzkiej na powiatową  
 362/2010  15.03.2010 r.  Wyrażenia zgody Warsztatom Terapii Zajęciowej w Giżycku na zakup wyposażenia  
 363/2010  15.03.2010 r.  Ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Powiatu Giżyckiego na rok 2010  
 364/2010  15.03.2010 r.   Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
 365/2010  15.03.2010 r.  Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2009  
 366/2010  15.03.2010 r.  Darowizny nieruchomości  
 367/2010  15.03.2010 r.  Zamiany nieruchomości  
368/2010 15.04.2010 r. Zmieniająca uchwałę nr 351/2010 w sprawie ustalenia planu naboru na rok szkolny 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
369/2010 15.04.2010 r. Powierzenia zadania „Przebudowa budynku Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku – etap I remont dachu”  
370/2010 15.04.2010 r. Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej  
371/2010 15.04.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
372/2010 28.04.2010 r. Ustalenia kwoty dotacji na rok 2010 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
373/2010 28.04.2010 r. Zmieniająca uchwałę nr 351/2010 w sprawie ustalenia planu naboru na rok szkolny 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
374/2010  14.05.2010 r.  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  Uchylono Uchwałą Nr 84/2011
375/2010  14.05.2010 r.  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2009 rok  
376/2010  14.05.2010 r.  Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
377/2010  14.05.2010 r.  Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
378/2010  14.05.2010 r.  Zmieniająca uchwałę nr 321/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie ustalenia zasad realizacji projektu pn. „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”  
379/2010  14.05.2010 r.  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
380/2010  09.06.2010 r.  Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
381/2010  09.06.2010 r.  Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych  
382/2010  09.06.2010 r.  Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
383/2010  11.06.2010 r.  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
384/2010  11.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
385/2010  11.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
386/2010  11.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
387/2010  11.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
388/2010  11.06.2010 r.  Ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
389/2010  11.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. MSW w Giżycku  
390/2010  11.06.2010 r.  Nabycia nieruchomości  
391/2010  11.06.2010 r.  Dotycząca zmiany uchwały nr 315/2009 Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie zamiany nieruchomości  
392/2010  11.06.2010 r.  Wyrażenia pozytywnej opinii do Uchwały Nr XLVI/1221/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy  
393/2010  16.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
394/2010  16.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
395/2010  16.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
396/2010  30.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
397/2010  30.06.2010 r.  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
398/2010  30.06.2010 r.  Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  Zmieniono uchwałą nr 401/2010
399/2010  30.06.2010 r.  Wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
400/2010  30.06.2010 r.  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010.  
401/2010 13.07.2010 r. zmieniająca uchwałę nr 398/2010 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
402/2010 15.07.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
403/2010 15.07.2010 r. Przystąpienia do zadania pn „Szkoła z pasją-zawód z przyszłością”  
404/2010 15.07.2010 r. Zlecenia zadania pn. "Praktyka zawodowa w Portugalii drogą do europejskiego rynku pracy”  
405/2010 15.07.2010 r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 Zmieniono uchwałą nr 407/2010
406/2010 03.08.2010 r. Zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku 353/2010 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia zadania pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku”  
407/2010 12.08.2010 r. Zmieniająca uchwałę nr 405/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  
408/2010 12.08.2010 r. Zmieniająca uchwałę nr 321/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie ustalenia zasad realizacji projektu pn. „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”  
409/2010 12.08.2010 r. Powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
410/2010 12.08.2010 r. Powierzenia stanowiska dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
411/2010 12.08.2010 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
412/2010 12.08.2010 r. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej W Giżycku  
413/2010 12.08.2010 r. Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej  
414/2010 12.08.2010 r. Przystąpienia do projektu pn. „Rozwój Turystyki Kempingowej w obszarze transgranicznym Litwa-Polska”  
415/2010 12.08.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
416/2010 26.08.2010 r. Przystąpienia do projektu pn. „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”  
417/2010 26.08.2010 r. Przystąpienia do projektu pn. „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości – The Professional edukcation In the transborder region In the base of the development of the enterprise”  
418/2010 30.08.2010 r. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2010 r.  
419/2010 30.08.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
420/2010 30.08.2010 r. Przystąpienia do projektu pn. „Rozwój współpracy w obszarze edukacji – The development of the cooperation In the field of the education”  
421/2010 30.08.2010 r. Powierzenia zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805N Giżycko-Pierkunowo”  
422/2010 15.09.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  Uchylono uchwałą nr 428/2010
423/2010 15.09.2010 r. Uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku  
424/2010 15.09.2010 r. Zamiany nieruchomości  
425/2010 15.09.2010 r. Zbycia nieruchomości  
426/2010 15.09.2010 r. Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi w Powiecie Piskim  
427/2010 28.09.2010 r. Upoważnienia Lidera projektu „Omnibus” do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu „Omnibus”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.  
428/2010 28.09.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
429/2010 29.09.2010 r.  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
430/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
431/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
432/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
433/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
434/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
435/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
436/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
437/2010  04.10.2010 r.  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
438/2010  04.10.2010 r.  Upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie wizyty przygotowawczej w ramach Programu Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”  
439/2010  18.10.2010 r.  Zlecenia zadania pn. „Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”  
440/2010  18.10.2010 r.  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
441/2010  18.10.2010 r.  Odwołania Pana Krzysztofa Paternogi z funkcji Dyrektora SP ZOZ w Giżycku  
442/2010 28.10.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
443/2010 15.11.2010 r. Dokonania czynności polegających na zaciągnięciu kredytu  
444/2010 15.11.2010 r. Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2011-2018  
445/2010 15.11.2010 r. Projektu budżetu powiatu na rok 2011  
446/2010 19.11.2010 r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  Uchylono uchwałami nr 454/2010,455/2010, 456/2010
447/2010 19.11.2010 r. Sprostowania błędów pisarskich w Uchwale nr 444/2010 Zarządu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2011-2018  
448/2010 19.11.2010 r. Sprostowania błędów pisarskich w Uchwale nr 445/2010 Zarządu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2011  
449/2010 19.11.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
450/2010 26.11.2010 r. Wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ w Giżycku  
451/2010 26.11.2010 r. Powołania Pana Tadeusza Myśliwca na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku  Uchylono uchwałą nr 2/2010
452/2010 26.11.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
453/2010 26.11.2010 r. Upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku do zawarcia porozumienia w współpracy transgranicznej z Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus  
454/2010 26.11.2010 r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  
455/2010 26.11.2010 r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  
456/2010 26.11.2010 r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska - Kintop
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-09 08:59:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-13 10:34:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-18 12:22:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony