ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - V KADENCJA (rok 2014 - 2018)

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-07 09:34:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

2014-2015

Tabela - rejestr uchwał zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
1.2014 10.12.2014  w sprawie  zatwierdzenia  Rocznego Planu Pracy  Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie na 2015 rok  
2.2014  10.12.2014  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
3.2014  10.12.2014  w sprawie   upoważnienia do składania  oświadczeń woli w sprawach bieżących powiatu  
4.2014 19.12.2014 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa spółki „Szpital Giżycki”  
5.2014 19.12.2014 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
6.2014 30.12.2014 Zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2015 rok  
7.2014 30.12.2014 Uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego  
8.2014 30.12.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
9.2014 30.12.2014 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 10.2015  19.01.2015  W sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  
 11.2015 19.01.2015  W sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  
 12.2015 19.01.2015  W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok  
 13.2015 19.01.2015  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2015  
 14.2015 19.01.2015  W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 15.2015 19.01.2015  W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku Jarosława Kulhawika do składania oświadczeń woli  
16.2015 19.01.2015  W sprawie podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 17.2015 29.01.2015  W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 18.2015 29.01.2015   W sprawie powierzenia Pani Beacie Mirosławie Bobieni  pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 19.2015 29.01.2015   W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Gizewiusza w Giżycku dzienników w formie elektronicznej  
 20.2015 29.01.2015   W sprawie zamiany nieruchomości  
 21.2015   12.02.2015  w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” Zmieniono, Uchylono Uchwałą Nr 93.2015
 22.2015   12.02.2015  w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Włączamy współpracę” Zmieniono, Uchylono Uchwałą Nr 45.2015
 23.2015   12.02.2015  w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Partnerstwo Synergy of NEETs and apprenticeship” (Synergia na rzecz NEET –sów i kształcenie dualne)  
 24.2015  12.02.2015  w sprawie przystąpienia do projektu w ramach programu Erasmus +  
 25.2015  12.02.2015  w sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2015 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego słuchacza  
 26.2015  17.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2013 – 2015  
27.2015  26.02.2015  w sprawie przystąpienia do projektu „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość”  
28.2015  26.02.2015  w sprawie przystąpienia do projektu „Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia”  
29.2015  26.02.2015  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
 30.2015 12.03.2015  Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
 31.2015 12.03.2015  Przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
 32.2015  12.03.2015  Ustalenia dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 33.2015  12.03.2015  Ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 34.2015  12.03.2015  Ustalenia kwoty dotacji na rok 2015 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
 35.2015  17.03.2015  Wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim  
 36.2015  17.03.2015  Upoważnienia Dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku Wojciecha Cabana do składania oświadczeń woli  
 37.2015  17.03.2015  Odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Szpital Giżycki” spółka z o.o.  
 38.2015  17.03.2015  Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego  
 39.2015  17.03.2015  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
 40.2015 20.04.2015  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 3.2018 z 10.12.2018 r.
 41.2015 20.04.2015   w sprawie zamiany nieruchomości  
 42.2015  20.04.2015  w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzania postępowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego  
 43.2015 20.04.2015   w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu ,,Szkolna współpraca naukowo – techniczna” w ramach programu Erasmus +  
 44.2015 20.04.2015   w sprawie przystąpienia do projektu  w ramach programu Erasmus +  
 45.2015  20.04.2015  w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do  projektu  „Włączamy współpracę”  
 46.2015  20.04.2015  w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zawodu – technik cyfrowych procesów graficznych w ramach Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
47.2015 30.04.2015  Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kętrzyńskim.  
 48.2015  30.04.2015  Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.  
49.2015 19.05.2015  W sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego Dyrektor PUP Pani Annie Skass  
 50.2015  19.05.2015  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora II LO im. G.Gizewiusza w Giżycku  
51.2015  28.05.2015  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II LO im. G. Gizewiusza w Giżycku  
 52.2015  28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSE i I w Giżycku  
 53.2015 28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSKŚiA  
 54.2015  28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSZ  
 55.2015 28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SOŚW  
 56.2015  28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego PORE  
 57.2015 28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego CKZiU  
 58.2015  28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. MBSW  
 59.2015 28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej  
 60.2015 28.05.2015  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I LO  
 61.2015  28.05.2015  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
62.2015 12.06.2015 Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II LO im. G. Gizewiusza w Giżycku  
63.2015 12.06.2015 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kętrzyńskim  
64.2015 26.06.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
65.2015 26.06.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn Międzyszkolna Baza Sportów wodnych w Giżycku  
66.2015 26.06.2015 w sprawie upoważnienia do wykonania zadania  pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku  na potrzeby pralni  
67.2015 26.06.2015 w sprawie powierzenia  przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego Starostwu Powiatowemu w Giżycku  
68.2015 26.06.2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
69.2015 02.07.2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
70.2015 14.07.2015 Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
71.2015 14.07.2015 Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
72.2015 14.07.2015 Powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
73.2015 14.07.2015 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
74.2015 14.07.2015 Rozwiązania umowy o pracę z Panem Kazimierzem Ambroziakiem Dyrektorem Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku  
75.2015 14.07.2015 Ogłoszenia naboru na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
76.2015 14.07.2015 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
77.2015 14.07.2015 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kętrzyńskim  
78.2015 14.07.2015 Wyrażenia opinii o pozbawieniu odcinka drogi nr 133002N kategorii drogi gminnej oraz o zaliczeniu drogi nr 1841N do kategorii drogi gminnej  
79.2015 17.07.2015 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.159.316 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  
80.2015 17.07.2015 Dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu  
81.2015 30.07.2015 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani E. A. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku  
82.2015 30.07.2015 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani M. A. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
83.2015 30.07.2015 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani A. M. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
84.2015 30.07.2015 Powierzenia stanowiska dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
85.2015 30.07.2015 Powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
86.2015 30.07.2015 Zatrudnienia Pani Małgorzaty Czopińskiej na dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku  
87.2015 30.07.2015 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
88.2015 17.08.2015 Wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Piskim  
89.2015 17.08.2015 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
90.2015 17.08.2015 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
91.2015 17.08.2015 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
92.2015 27.08.2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
93.2015 27.08.2015 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Czopińskiej dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku do realizacji projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki –Miasto Alytus”  
94.2015 27.08.2015 w sprawie upoważnienia do wykonania zadania  pn. wydzielenie  z opracowanej dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Obwodowej projektu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w m. Giżycko” z zaprojektowaniem połączenia ronda z obecną infrastrukturą  
95.2015 27.08.2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
96.2015 31.08.2015 Uchwała w sprawie powierzenia Panu Cezaremu Piórkowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
97.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
98.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego II LO  
99.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych  
100.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  
101.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych  
102.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego I LO  
103.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej  
104.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji  
105.2015 11.09.2015 Zatwierdzenia zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek pn. Międzyszkolnej Bazy Sportów wodnych  
106.2015 11.09.2015  
107.2015 14.09.2015 W sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2015 rok  
108.2015 14.09.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Giżyckiego, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu  
109.2015 14.09.2015 zmieniająca uchwałę Nr 274/2005 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.  
110.2015 14.09.2015 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  
111.2015 14.09.2015 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic w Giżycku do kategorii dróg gminnych  
112.2015 14.09.2015 Wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w powiecie Piskim  
113.2015 14.09.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
114.2015 24.09.2015 W sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2015 rok  
115.2015 24.09.2015 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej im H. Chrzanowskiej w Giżycku  
116.2015 19.10.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2016 roku  
117.2015 19.10.2015 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
118.2015 19.10.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
119.2015 19.10.2015 w sprawie powołania zespołu monitorującego realizację „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Giżyckim na lata 2013 – 2016”  
120.2015 19.10.2015 w sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2015 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego słuchacza  
121.2015 19.10.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego Zmieniono Uchwałą Nr 255.2016
122.2015 19.10.2015 w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego  
123.2015 19.10.2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2015 rok  
124.2015 19.10.2015 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku  
125.2015 29.10.2015 W sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Oleckim  
126.2015 29.10.2015 W sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku do działania w imieniu Powiatu Giżyckiego – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztowej  
127.2015 29.10.2015 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
128.2015 29.10.2015 W sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego Zmieniono Uchwałą Nr 252.2016, Zmieniono Uchwałą Nr 256.2016
129.2015 16.11.2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2016-2029  
130.2015 16.11.2015 w sprawie projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016  
131.2015 16.11.2015 zmiany budżetu na 2015 rok  
132.2015 16.11.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani A. B.- K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku  
133.2015 16.11.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani K. A.K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku  
134.2015 16.11.2015 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego  
135.2015 16.11.2015 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  
136.2015 16.11.2015 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych  
137.2015 26.11.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku  
138.2015 26.11.2015 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  
139.2015 26.11.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Giżycku  
140.2015 26.11.2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015  
141.2015 07.12.2015 w sprawie zbycia nieruchomości  
142.2015 07.12.2015 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku  
143.2015 07.12.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku  
144.2015 07.12.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2016  
145.2015 07.12.2015 w sprawie  uchwalenia  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 486.2018
146.2015 07.12.2015 autopoprawka do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu na rok 2016 Zmieniono Uchwałą Nr 150.2015
147.2015 07.12.2015 zmiany budżetu na 2015 rok  
148.2015 07.12.2015  
149.2015   NUMER POMINIĘTY  
150.2015 14.12.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 146.2015 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016  
151.2015 22.12.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok  
152.2015 28.12.2015 w sprawie powierzenia Pani Iwonie Radzymińkiej pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku  
153.2015 28.12.2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym  
154.2015 28.12.2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2015  
 
 
 
 

2016

 
 
 
Tabela - rejestr uchwał zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
155.2016 13.01.2016 Zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji ponad gimnazjalnej młodzieży w Powiecie Giżyckim uczęszczających do II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 216.2016
156.2016 13.01.2016 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Języki obce środkiem i celem w uczeniu się”  
157.2016 13.01.2016 Zatwierdzenia diagnozy możliwości edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
158.2016 13.01.2016 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Zrozum, działaj - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku”  
159.2016 13.01.2016 Zatwierdzenia diagnozy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
160.2016 13.01.2016 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami Warmii i Mazur - Technik żeglugi śródlądowej”  
161.2016 18.01.2016 W sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2016 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
162.2016 18.01.2016 W sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2016 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego słuchacza  
163.2016 18.01.2016 W sprawie podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
164.2016 18.01.2016 W sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2016 – 2018 Zmieniono Uchwałą Nr 257.2016; Zmieniono Uchwałą Nr 284.2017
165.2016 18.01.2016 W sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego  
166.2016 18.01.2016 W sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych  
167.2016 18.01.2016 W sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  
168.2016 18.01.2016 W sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
169.2016 29.01.2016 W sprawie powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. nr 63 - Rydzewo - Jagodne Małe m. Rydzewo”.  
170.2016 29.01.2016 W sprawie powierzenia zadania pn.: „Przebudowa ulicy Suwalskiej w Giżycku na odc. od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowani z ul. Staszica”.  
171.2016 29.01.2016 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość"  
172.2016 29.01.2016 W sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok Zmieniono Uchwałą Nr 180.2016
173.2016 15.02.2016  
174.2016 15.02.2016  
175.2016 25.02.2016 Zmieniono Uchwałą Nr 181.2016
176.2016 14.03.2016  
177.2016 31.03.2016  
178.2016 31.03.2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 Zmieniono Uchwałą Nr 182.2016
179.2016
18.04.2016 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Twoja szansa"  
180.2016
18.04.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
181.2016
18.04.2016 Zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016  
182.2016
18.04.2016 Zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016  
183.2016
18.04.2016 W  sprawie wyboru banku do obsługi budżetu powiatu  
184.2016
18.04.2016 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Rozwój i ukierunkowanie branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku”  
185.2016
18.04.2016 W  sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
186.2016
18.04.2016 W sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
187.2016
18.04.2016 W sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2016 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
188.2016
18.04.2016 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Wspólne zadanie - zdrowe, aktywne i współpracujące w wymiarze trans granicznym społeczeństwo”  
189.2016 28.04.2016 Zmieniono Uchwałą Nr 204.2016
190.2016 28.04.2016  
191.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku  
192.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
193.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku  
194.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
195.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
196.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
197.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
198.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
199.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
200.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
201.2016 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
202.2016 16.05.2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Razem możemy więcej” uchylono Uchwałą Nr 480.2018
203.2016 16.05.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku  
204.2016 16.05.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016  
205.2016 16.05.2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016  
206.2016 16.05.2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
207.2016 16.05.2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
208.2016 16.05.2016 w sprawie zamiany nieruchomości  
209.2016 16.05.2016 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim  
210.2016 30.05.2016  
211.2016 21.06.2016  
212.2016 21.06.2016  
213.2016 21.06.2016  
214.2016 30.06.2016  
215.2016 30.06.2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016  
216.2016 07.07.2016  
217.2016 07.07.2016  
218.2016 07.07.2016  
219.2016 07.07.2016  
220.2016 28.07.2016 w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości  
221.2016 28.07.2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016  
222.2016 12.08.2016 Dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu  
223.2016 12.08.2016 Wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku dzienników w formie elektronicznej  
224.2016 12.08.2016 Wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim  
225.2016 12.08.2016 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
226.2016 25.08.2016 Informacji o przebiegu wykonania budżetu i Powiatu giżyckiego za I pół. 2016 r oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
227.2016 25.08.2016 Wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim  
228.2016 25.08.2016 Powierzenia obowiązków Dyrektora-Wychowawcy w Placówce Rodzinnej w Zelkach  
229.2016 25.08.2016 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
230.2016 29.08.2016  
231.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego  w Giżycku  
232.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym ZSZ w Giżycku  
233.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym ZSKŚiA w Giżycku  
234.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym ZSEiI w Giżycku  
235.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej w  Giżycku  
236.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym SOSW w Giżycku  
237.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym PORE w Giżycku  
238.2016 29.08.2016 W sprawie powołania nauczyciela – doradcy metodycznego w PORE  
239.2016 29.08.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym MOS w Giżycku  
240.2016 29.08.2016 Wyrażenie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Giżycko  
241.2016 01.09.2016  
242.2016 12.09.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym ZSZ  w Giżycku  
243.2016 19.09.2016 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
244.2016 19.09.2016 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami"  
245.2016 19.09.2016
 
246.2016 19.09.2016 W sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego  
247.2016 19.09.2016 W sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Wydminy  
248.2016 19.09.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
249.2016 19.09.2016 W sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Oleckim  
250.2016 29.09.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
251.2016 17.10.2016 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2017 roku  
252.2016 17.10.2016  
253.2016 17.10.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
254.2016 27.10.2016 W sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego  
255.2016 27.10.2016 Zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego  
256.2016 27.10.2016 Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego  
257.2016 27.10.2016 Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2016 – 2018  Zmieniono Uchwałą Nr 284.2017
258.2016 27.10.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
 
259.2016 14.11.2016 Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2017-2029  
260.2016 14.11.2016 Projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2017  
261.2016 14.11.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
262.2016 14.11.2016 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Zelkach  
263.2016 14.11.2016 Zatrudnienia Pani Bernadetty Wojtuń na dyrektora placówek opiekuńczo-wychowawczych w Giżycku  
264.2016 24.11.2016 Zatwierdzenia Rocznego Planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku  
265.2016 24.11.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
266.2016 24.11.2016 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
267.2016 12.12.2016 Zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
268.2016 12.12.2016 Autopoprawka Zarządu do projektu WPF  
269.2016 12.12.2016 Autopoprawka do uchwały projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na 2017 rok  
270.2016 12.12.2016 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu  ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego  
271.2016 12.12.2016 Ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych Zmieniono Uchwałą Nr 328.2017
272.2016 12.12.2016 Ustanowienia służebności przejścia, przejazdu i przesyłu  
273.2016 22.12.2016 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Od wspólnych korzeni  ku wspólnej przyszłości – przełamywanie stereotypów i uprzedzeń” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży  
274.2016 22.12.2016 Zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
275.2016 29.12.2016 Zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy ŚDS w Rynie na 2017 rok  
276.2016 29.12.2016 Regulaminu Organizacyjnego placówki opiek.-wychowawczej „Dom dla Dzieci-Jaś” Zmieniono Uchwałą Nr 401.2017
277.2016 29.12.2016 Regulaminu Organizacyjnego placówki opiek.-wychowawczej „Dom dla Dzieci-Małgosia” Zmieniono Uchwałą Nr 402.2017
278.2016 29.12.2016 Regulaminu Organizacyjnego placówki opiek.-wychowawczej „Dom dla Dzieci-Wojtek” Zmieniono Uchwałą Nr 403.2017
279.2016 29.12.2016 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017  
280.2016 29.12.2016 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok  
281.2016 29.12.2016 Procedury realizacji zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług przez Powiat Giżycki Zmieniono Uchwałą Nr 320.2017; 453.2018; Uchwałą Nr 202.2020 oraz Uchwałą Nr 242.2020

2017

                                                                                            Tabela - rejestr uchwał zarządu
Numer     
Uchwały
Data
Uchwały
w sprawie
Uwagi   
282.2017 04.01.2017 Poręczenia kredytu „Szpitalowi Giżyckiemu” sp. z o.o.  
283.2017 16.01.2017 Ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
284.2017 16.01.2017 Uchwała Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2016-2018  
285.2017 16.01.2017 Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań Zmieniono Uchwałą Nr 291.2017
286.2017 16.01.2017 Upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań Zmieniono Uchwałą Nr 292.2017
287.2017 26.01.2017 Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku przy Domu Pomocy Społecznej  
288.2017 26.01.2017 Zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku  
289.2017 26.01.2017 Ustalenia kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego słuchacza  
290.2017 26.01.2017 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok  
291.2017 26.01.2017 Zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  
292.2017 26.01.2017 Zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  
293.2017 26.01.2017 W sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu  
294.2017 13.02.2017 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku”.  
295.2017 13.02.2017 Powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy na odcinku od km 0+186 do km  1+176 w m. Wronka”.  
296.2017 13.02.2017 Udzielenia zgody na wskazanie osoby do pełnienia funkcji Zarządcy Restrukturyzacyjnego.  
297.2017 13.02.2017 Udzielenia pełnomocnictw procesowych dyrektorom jednostek organizacyjnych. uchylono Uchwałą Nr 160.2020
298.2017 27.02.2017 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok.  
299.2017 27.02.2017 Wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Piskim.  
300.2017 27.02.2017 Przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
301.2017 27.02.2017 Podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.  
302.2017 20.03.2017 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym MOS w Giżycku.  
303.2017 20.03.2017 Zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok.  
304.2017 20.03.2017 W sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017.  
305.2017 30.03.2017 W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2016. Zmieniono Uchwałą Nr 312.2017
306.2017 30.03.2017 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku  
307.2017 30.03.2017 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.  
308.2017 30.03.2017 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.  
309.2017 30.03.2017 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
310.2017 13.04.2017 wyrażenia zgody na zakup wyposażenia na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siedliskach.  
311.2017 13.04.2017 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.  
312.2017 13.04.2017 zmieniająca uchwałę nr 305.2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2016.  
313.2017 13.04.2017 zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok.  
314.2017 13.04.2017 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim.  
315.2017 13.04.2017 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim (Kal).  
316.2017 27.04.2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
317.2017 27.04.2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.  
318.2017 27.04.2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
319.2017 27.04.2017 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
320.2017 27.04.2017 dokonania zmian w procedurze realizacji przez Powiat Giżycki zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług (centralizacja VAT).  
321.2017 15.05.2017 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Oswoić autyzm”.  
322.2017 15.05.2017 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Ja mogę”.  
323.2017 15.05.2017 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Sąsiedzka wymiana doświadczeń i umiejętności zawodowych”.  
324.2017 15.05.2017 Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  w Giżycku.  
325.2017 15.05.2017 Powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
326.2017 15.05.2017 Powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy  w Giżycku.  
327.2017 15.05.2017 Ustalenia kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia.  
328.2017 15.05.2017 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych.  
329.2017 15.05.2017 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
330.2017 16.05.2017 Przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu Varena and Giżycko – along with nature and history  Varena i Giżycko – w rytmie przyrody i historia.  
331.2017 16.05.2017 W sprawie zbycia nieruchomości (Rydzewo, gm. Miłki).  
332.2017 16.05.2017 W sprawie zbycia nieruchomości (ul. Wodociągowa, obręb Giżycko 2).  
333.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
334.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku.  
335.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej  w Giżycku.  
336.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
337.2017 25.05.2017 W sprawie przystąpienia do sporządzenia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Giżyckim na lata 2017 – 2021”.  
338.2017 25.05.2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Gołdapskim.  
339.2017 25.05.2017 W sprawie powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1733N granica powiatu – Knis – Ryn na odcinku od km 1+440 do km 2+433 w m. Knis”.  
340.2017 25.05.2017 W sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Giżycku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.  
341.2017 25.05.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
342.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
343.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
344.2017 25.05.2017  
345.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo – wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych  w Giżycku.  
346.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
347.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. G.Gizewiusza w Giżycku.  
348.2017 25.05.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.  
349.2017 19.06.2017 W sprawie okresowego powierzenia wykonywania zadań Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku.  
350.2017 19.06.2017 W sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.  
351.2017 19.06.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
352.2017 29.06.2017 W sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii  drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim.  
353.2017 29.06.2017 W sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic w Giżycku do kategorii dróg gminnych.  
354.2017 29.06.2017 W sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miłki na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024.  
355.2017 29.06.2017 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Kadry inteligentnych specjalizacji – Produkcja i obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń”.  
356.2017 29.06.2017 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Kadry inteligentnych specjalizacji – Ekonomia wody”.  
357.2017 29.06.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
358.2017 18.07.2017 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Giżyckiego w Radzie Wierzycieli Spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o.  
359.2017 18.07.2017 W sprawie zaopiniowania  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.  
360.2017 18.07.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
361.2017 21.08.2017 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Romany Żukowskiej nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
362.2017 21.08.2017  
363.2017 21.08.2017 W sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.  
364.2017 21.08.2017 W sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Gołdapskim.  
365.2017 21.08.2017 W sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego. Uchylono uchwałą nr 496.2018
366.2017 21.08.2017 W sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych. Zmieniono uchwałą nr 496.2018
367.2017 21.08.2017 W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
368.2017 21.08.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
369.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
370.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza  
371.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
372.2017 28.08.2017  
373.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
374.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Giżycku  
375.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
376.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  
377.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku  
378.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
379.2017 28.08.2017 W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
380.2017 28.08.2017 W sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych  
381.2017 28.08.2017 W sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych  
382.2017 31.08.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
383.2017 31.08.2017 W sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej  w Giżycku.  
384.2017 31.08.2017 W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku dzienników w formie elektronicznej.  
385.2017 18.09.2017 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym zespołu placówek oświatowo – wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku.  
386.2017 18.09.2017 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
387.2017 18.09.2017 okresowego powierzenia wykonywania zadań Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku.  
388.2017 28.09.2017 W sprawie zatrudnienia Pana Grzegorza Waldemara Moszczyńskiego na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku.  
389.2017 28.09.2017 W sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
390.2017 16.10.2017 W sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu ,,Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń".  
391.2017 16.10.2017 W sprawie przystąpienia do projektu ,,Mazurskie miejsca pamięci I wojny światowej”.  
392.2017 16.10.2017 W sprawie ogłoszenia naboru na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.  
393.2017 16.10.2017 W sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku do wydawania decyzji.  
394.2017 16.10.2017 W sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku do wydawania decyzji.  
395.2017 16.10.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
396.2017 26.10.2017  
397.2017 26.10.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
398.2017 26.10.2017 W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego słuchacza.  
399.2017 14.11.2017 W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2018 - 2033  
400.2017 14.11.2017 W sprawie projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018  
401.2017 20.11.2017 W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom dla Dzieci – JAŚ” w Giżycku.  
402.2017 20.11.2017 W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom dla Dzieci – MAŁGOSIA” w Giżycku.  
403.2017 20.11.2017 W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom dla Dzieci – WOJTEK” w Giżycku.  
404.2017 20.11.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.  
405.2017 30.11.2017 W sprawie powołania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim  
406.2017 30.11.2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017  
407.2017 30.11.2017 W sprawie dokonania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych  
408.2017 11.12.2017 skierowania propozycji nabycia obligacji serii A17,B17,C17,D17,E17,F17, G17, H17  
409.2017 11.12.2017 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017  
410.2017 15.12.2017 przydziału kuponowych obligacji komunalnych serii A17,B17,C17,D17,E17,F17, G17, H17 POWIATU GIŻYCKIEGO  („OBLIGACJE KOMUNALNE”)  
411.2017 15.12.2017 autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018  
412.2017 21.12.2017 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017  
413.2017 28.12.2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018  
414.2017 28.12.2017 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017  

2018

Tabela - rejestr uchwał Zarządu
 
12.02.2018
Numer     
Uchwały
Data
Uchwały
w sprawie
Uwagi   
415.2018 02.01.2018 udzielenia poręczenia spłaty kredytu  
416.2018 15.01.2018 Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.  
417.2018 15.01.2018 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie na 2018 rok.  
418.2018 15.01.2018 zatwierdzenia Programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i C w Rynie. Uchylono Uchwałą Nr 55.2019
419.2018 15.01.2018 zatwierdzenia Programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku dla typu A, B i C. Uchylono Uchwałą Nr 54.2019
420.2018 15.01.2018 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2018 rok.  
421.2018 15.01.2018 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
422.2018 15.01.2018  
423.2018 15.01.2018 wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji.  
424.2018 15.01.2018 utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji. Zmieniono Uchwałą nr 14.2019
425.2018 15.01.2018 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
426.2018 15.01.2018 upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
427.2018 15.01.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
428.2018 24.01.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Od praktyki do zatrudnienia – europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”.  
429.2018 24.01.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Europejskie doskonalenie zawodowe”.  
430.2018 24.01.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
431.2018 12.02.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Zrozum, działaj – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów I LO w Giżycku”.  
432.2018 12.02.2018 współpracy Powiatu Giżyckiego ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu.  
433.2018 12.02.2018 zatwierdzenia diagnozy w zakresie podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.
434.2018 12.02.2018 ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Uchylono Uchwałą Nr 35.2019
435.2018 12.02.2018 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku.  
436.2018 22.02.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
437.2018 22.02.2018 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wielkie - Kruklin –Sucholaski, od km 0+920 do km 1+465 i od km 9+148 do km 9+597”.  
438.2018 27.02.2018 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zawodu – technik robót wykończeniowych w budownictwie w ramach Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
439.2018 27.02.2018 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim.  
440.2018 27.02.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
441.2018 15.03.2018 zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
442.2018 15.03.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Lepsza przyszłość – wsparcie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku”.  
443.2018 15.03.2018 zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 przy Zespole Szkół Zawodowych  w Giżycku.  
444.2018 15.03.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.  
445.2018 19.03.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „GOAL”- „Google oferuje aplikacje  
446.2018 19.03.2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
447.2018 19.03.2018 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Piskim.  
448.2018 19.03.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
449.2018 19.03.2018 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2017.  
450.2018 30.03.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018. zmieniono Uchwałą Nr 459.2018
451.2018 30.03.2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. zmieniono Uchwałą Nr 457.2018
452.2018 30.03.2018 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim.  
453.2018 16.04.2018 dokonania zmian w procedurze realizacji przez Powiat Giżycki zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług (centralizacja VAT).  
454.2018 16.04.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
455.2018 16.04.2018 zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024.  
456.2018 16.04.2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018. zmieniono Uchwałą Nr 464.2018
457.2018 16.04.2018 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
458.2018 16.04.2018 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.  
459.2018 16.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
460.2018 26.04.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
461.2018 26.04.2018 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
462.2018 26.04.2018 ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych.  
463.2018 26.04.2018 ustalenia kwoty dotacji na rok 2018 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza.  
464.2018 26.04.2018 zmiany Uchwały Nr 456.2018 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018.  
465.2018 14.05.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „ Przedsiębiorczość bez granic”. uchylono Uchwałą Nr 480.2018
466.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku.  
467.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
468.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie.  
469.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.  
470.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego.  
471.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego.  
472.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku.  
473.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.  
474.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
475.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.  
476.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Giżycku.  
477.2018 22.05.2018 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku.  
478.2018 22.05.2018  
479.2018 29.05.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
480.2018 29.05.2018 przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Razem możemy więcej”.  
481.2018 29.05.2018 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.  
482.2018 19.06.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018. Zmieniono uchwałą nr 484.2018
483.2018 19.06.2018 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Zmieniono uchwałą nr 514.2018
484.2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
485.2018 28.06.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
486.2018 16.07.2018 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku. Zmieniono Uchwałą nr 230.2020
487.2018 16.07.2018 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.  
488.2018 16.07.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
489.2018 31.07.2018 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim.  
490.2018 31.07.2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego .............. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.  
491.2018 31.07.2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego ...................... nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej  
492.2018 31.07.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
493.2018 20.08.2018 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
494.2018 20.08.2018 sprostowania błędu pisarskiego.  
495.2018 20.08.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
496.2018 20.08.2018 powołania komisji przetargowej  do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego.  
497.2018 20.08.2018 wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych. zmieniono uchwałą nr 515.2018
498.2018 20.08.2018 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Oleckim.  
499.2018 20.08.2018 wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych.  
500.2018 20.08.2018 wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim.  
501.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku.  
502.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół  Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku.  
503.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Giżycku.
 
504.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych w Giżycku.  
505.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.  
506.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku.
 
507.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.  
508.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku.  
509.2018 27.08.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół  Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
510.2018 30.08.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
511.2018 18.09.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
512.2018 18.09.2018 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.  
513.2018 27.09.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
514.2018 27.09.2018 zmiany uchwały nr 483.2018 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 19 czerwca 2018 r.  
515.2018 27.09.2018 zmiany uchwały nr 497.2018 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 20 sierpnia 2018 r.  
516.2018 27.09.2018 nabycia nieruchomości.   
517.2018 27.09.2018 wyrażenia opinii o zaliczeniu ulicy w Giżycku do kategorii dróg gminnych.  
518.2018 08.10.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
519.2018 18.10.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
520.2018 29.10.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  
521.2018 29.10.2018 dokonania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych.  
522.2018 29.10.2018 skierowania propozycji nabycia obligacji serii A18,B18,C18,D18,E18,F18, G18, H18, I18, J18.  
523.2018 29.10.2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku.  
524.2018 14.11.2018 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2019 – 2033.  
525.2018 14.11.2018 projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019  
526.2018 14.11.2018 warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii A18,B18,C18,D18,E18,F18, G18, H18, I18 oraz J18 Powiatu Giżyckiego  („Obligacje Komunalne”)  
527.2018 14.11.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018  
528.2018 14.11.2018 nabycia nieruchomości  
529.2018 22.11.2018 sprostowania błędu pisarskiego.  
530.2018 22.11.2018 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska - Kintop, Edyta Sabat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-07 08:44:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-07 09:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-08 15:02:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony