ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - III KADENCJA rok 2009

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-23 09:05:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejestr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
 222/2009 07.01.2009 układu wykonawczego budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2009  
 223/2009  20.01.2009 planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2009 roku  
 224/2009  20.01.2009 powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 225/2009 05.02.2009 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  Zmieniono Uchwałą Nr 374/2010; 8/2011
Uchylono Uchwałą Nr 84/2011
 226/2009  05.02.2009 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 227/2009  05.02.2009 powierzenia zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. - Jeziorowskie - Kruklanki - Sołdany od km 7+400 do km 7+587 oraz drogi pow. nr 1977N Kruklanki - Przerwanki od km 0+000 do km 1+140 w Gminie Kruklanki, Powiat Giżycki"  
 228/2009  05.02.2009 powierzenia zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1724N Wilkasy - Wronka od km 0+292 do km 1+500 w Gminie Giżycko, Powiat Giżycki"  
 229/2009  16.02.2009 uzgodnienia planu naboru na rok szkolny 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki Zmieniono Uchwałą Nr 241/2009
230/2009  16.02.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 231/2009  16.02.2009 obniżenia kwot dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych  
 232/2009  16.02.2009 zbycia nieruchomości  
 233/2009 16.02.2009 powierzenia zadania: "Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa drogi pow. nr 1714N, 1732N, 1738N oraz skrzyżowania dróg o numerach 1738N i 1734N w Powiecie Giżyckim"  
 234/2009  06.03.2009 wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej  
 235/2009  06.03.2009 wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej  
 236/2009  06.03.2009 zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Giżycka o ustalenie stref płatnego parkowania w mieście Giżycko  
 237/2009  06.03.2009 wyrażenia zgody Warsztatom Terapii Zajęciowej w Giżycku na zakup wyposażenia  
 238/2009 06.03.2009 wyrażenia zgody Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rynie na zakup wyposażenia  
 239/2009  06.03.2009 powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 298/2009
 240/2009  18.03.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
241/2009  18.03.2009 zmieniająca uchwałę nr 229/2009 w sprawie uzgodnienia planu naboru na rok szkolny 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  Zmieniono Uchwałą Nr 244/2009
 242/2009  18.03.2009 przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2008  
 243/2009  18.03.2009 przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet Promocja Integracji Społecznej  
 244/2009  31.03.2009 zmieniająca uchwałę nr 241/2009 w sprawie uzgodnienia planu naboru na rok szkolny 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 245/2009  31.03.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 246/2009 21.04.2009 ustalenia kwoty dotacji na rok 2009 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
 247/2009  21.04.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 248/2009  30.04.2009 powierzenia zadania "Budowa Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego - budowa sali sportowej  
 249/2009  30.04.2009 złożenia wniosku aplikacyjnego pn.: "Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku"  
 250/2009  30.04.2009 powierzenia zadania "Remont nawierzchni terenu dziedzińca szkolnego oraz przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku"  
 251/2009  18.05.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 252/2009  18.05.2009 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2008 rok  
 253/2009  18.05.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
 254/2009  18.05.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
 255/2009  18.05.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
 256/2009  18.05.2009 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego  
 257/2009  18.05.2009 powierzenia zadania: "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1778N: dr. woj. nr 642 - Mioduńskie, w km 0+925,60 - koło miejscowości Zielony Gaj"  
 258/2009 15.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 259/2009  15.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 260/2009  15.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 261/2009  15.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 262/2009  15.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 263/2009  15.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 264/2009  15.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 265/2009  15.06.2009 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 266/2009  15.06.2009 ustalenia cennika opłat zausługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 267/2009  15.06.2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 268/2009  15.06.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 269/2009  29.06.2009 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 5 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 270/2009  29.06.2009 zlecenia zadania pn. Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji Uchylono Uchwałą Nr 290/2009
 271/2009  29.06.2009 zlecenia zadania pn. Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych oraz promowanie odnawialnych źródeł energii  Uchylono Uchwałą Nr 321/2009
 272/2009  29.06.2009 złożenia wniosku aplikacyjnego pn.: "Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem"  
 273/2009  29.06.2009 złożenia wniosku aplikacyjnego pn.: "Współpraca szkół Powiatu Giżyckiego z Alytus Profesimo Rebgimo Centras"  
 274/2009  29.06.2009 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 284/2009
 275/2009  29.06.2009 odwołania ze stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
 276/2009  29.06.2009 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 283/2009
 277/2009  29.06.2009 powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku przy ul. Wyzwolenia 2  
 278/2009 29.06.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 279/2009  13.07.2009 wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej  
 280/2009  13.07.2009 wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych  
 281/2009  13.07.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 282/2009  13.07.2009 upoważnienia do składania oświadczenia woli  Zmieniono Uchwałą Nr 292/2009
 283/2009  13.07.2009 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku nr 276/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Gizycku  
 284/2009 13.07.2009 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku nr 274/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 285/2009  13.07.2009 ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 286/2009 23.07.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 287/2009 31.07.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 288/2009  04.08.2009 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  Zmieniono Uchwałą Nr 299/2009
 289/2009  04.08.2009 przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Informatyka i niemiecki w turystyce"  
 290/2009  04.08.2009 zlecenia zadania pn. "Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji" Uchylono Uchwałą Nr 322/2009
291/2009  04.08.2009 zlecenia zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim"  
 292/2009  04.08.2009 zmieniająca uchwałę nr 282/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli  
 293/2009  18.08.2009 zlecenia zadania pn. "Modernizacja i i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku"  
 294/2009  18.08.2009 unieważnienia postępowania konkursowego oraz ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 295/2009  18.08.2009 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 296/2009  18.08.2009 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 297/2009  18.08.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 298/2009  18.08.2009 zmieniająca Uchwałę nr 239/2009 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu n stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 299/2009 18.08.2009 zmieniająca uchwałę nr 288/2009 Zarządu Powiatu z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku  
 300/2009  27.08.2009 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2009 r.  
 301/2009  27.08.2009 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 302/2009  27.08.2009 powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku  
 303/2009  27.08.2009 wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych  
 304/2009  16.09.2009 powołania Komisji Przetargowej ds. badania i oceny ofert do zamówienia na udzielenie kredytu  
 305/2009  16.09.2009 dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu  
 306/2009  16.09.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 307/2009  16.09.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 308/2009  16.09.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 309/2009  16.09.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
 310/2009  16.09.2009 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 311/2009  16.09.2009 odwołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 312/2009  16.09.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
 313/2009  16.09.2009 zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Giżycku  
 314/2009  16.09.2009 wydania pozytywnej opinii o likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy  
 315/2009  16.09.2009 zmiany nieruchomości  Zmieniono Uchwałą Nr 391/2010
316/2009  21.09.2009 wyrażenia opinii o nadaniu kategorii drogi gminnej ulicy Lipowej w Miłkach  
317/2009  30.09.2009 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009  
318/2009  30.09.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
319/2009  30.09.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
320/2009  30.09.2009 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
321/2009  30.09.2009 ustalenia zasad realizacji projektu pn. Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii  Zmieniono Uchwałą Nr 378/2010; 408/2010
322/2009 30.09.2009 ustalenia zasad realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji  
323/2009  13.10.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
324/2009  13.10.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. w. Kętrzyńskiego w Giżycku  
325/2009  13.10.2009 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
326/2009  13.10.2009 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
327/2009  13.10.2009 przystąpienia do realizacji projektu Powiatu Ełckiego pn.: "Atrakcyjna szkoła zawodowa"  
328/2009  21.10.2009 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2009  
329/2009 12.11.2009 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2009  
330/2009  12.11.2009 projektu budżetu powiatu na rok 2010  
331/2009 24.11.2009 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  
332/2009  24.11.2009 zlecenia zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku"  
333/2009  24.11.2009 prowadzenia obsługi finansowo-księgowej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
334/2009  27.11.2009 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2009  
335/2009 15.12.2009 przystąpienia do projektu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramch Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2010  
336/2009  15.12.2009 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2009  
337/2009  17.12.2009 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2009  
338/2009  29.12.2009 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2009  
339/2009  29.12.2009 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2009 rok  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Jasionowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-23 07:58:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-23 09:05:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:26:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony