ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - III KADENCJA rok 2007

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-18 13:49:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejest uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
10/2007 15.01.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowani Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 11/2007  15.01.2007 upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do składania oświadczeń woli  
 12/2007  15.01.2007 wskazania szkół obowiązanych do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na nauczycieli po zlikwidowaniu Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny  
 13/2007  29.01.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
14/2007   29.01.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 15/2007   29.01.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 16/2007   29.01.2007 określenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 17/2007   29.01.2007 ustalenia kwoty dotacji na rok 2007 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
 18/2007   29.01.2007 wskazania szkoły zobowiązanej do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczyciela emeryta po zlikiwdowanym Ośrodku Wsparcia Dzieci i Rodziny  
 19/2007   29.01.2007 wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Uchylono Uchwałą Nr 109.2007
 20/2007 08.02.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 21/2007  08.02.2007 wskazania powiatowych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dzieci i Rodziny  Zmieniono Uchwałą Nr 146.2012
 22/2007  08.02.2007 zmieniająca uchwałę Nr 241/2004 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych  
 23/2007 09.02.2007 układu wykonawczego budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2007  
 24/2007  21.02.2007 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 25/2007   21.02.2007 uzgodnienia planu naboru na rok szkolny 2007/2008 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 26/2007   21.02.2007 zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 27/2007 14.03.2007 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
28/2007  14.03.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 29/2007  14.03.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 30/2007  14.03.2007 podziału środków finansowych na pomoc stypendialną w Powiecie Giżyckim pochodzącym ze środków Działania 2.2 ZPORR  
 31/2007  14.03.2007 planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2007 r.  
 32/2007  14.03.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 33/2007  14.03.2007 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2006 rok  
 34/2007  14.03.2007 czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki na prefinansowanie  
 35/2007  14.03.2007 wyrażenia zgody na dzierżawę środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 36/2007 02.04.2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 37/2007  02.04.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 38/2007  02.04.2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
 39/2007  02.04.2007 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 40/2007  02.04.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 41/2007 12.04.2007 zabezpieczenia środków finansowych oraz przystąpienia do projektu "Promowanie energii odnawialnej" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
 42/2007  12.04.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 43/2007  12.04.2007 przystąpienia do projektu "Razem dla Zieleni"  
 44/2007  12.04.2007 podziału środków finansowych na pomoc stypendialną uczniom w Powiecie Giżyckim w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008  
 45/2007  12.04.2007 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2006 rok  
 46/2007 18.04.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 47/2007  18.04.2007 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Giżyckim Uchylono Uchwałą Nr 59.2007
 48/2007  18.04.2007 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 49/2007  16.05.2007 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 50/2007  16.05.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 51/2007   16.05.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 52/2007 31.05.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
53/2007  31.05.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 54/2007  31.05.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 55/2007  31.05.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 56/2007  31.05.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 57/2007  31.05.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku   
 58/2007  31.05.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 59/2007  31.05.2007 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Giżyckim Uchylono Uchwałą Nr 131.2008 
 60/2007  31.05.2007 przyznania nagrody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 61/2007 18.06.2007 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 62/2007  18.06.2007 powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Giżycku  
 63/2007  18.06.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 64/2007 29.06.2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
 65/2007  29.06.2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  
 66/2007  29.06.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 67/2007   02.07.2007 zaakceptowania regulaminu przetargowego na zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 68/2007   02.07.2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 69/2007   02.07.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 70/2007   02.07.2007 uzgodnienia wprowadzenia kierunku kształcenia technik - rolnik w Szkole Policealnej Nr 4 w Giżycku  
 71/2007   02.07.2007 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
72/2007   02.07.2007 podziału środków finansowych na pomoc stypendialną uczniom w Powiecie Giżyckim pochodzącym ze środków Działania 2.2 ZPORR  
 73/2007  02.07.2007 stanowiska Związku Powiatów Polskich z dnia 29 czerwca 2007 r.  
 74/2007 27.07.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 75/2007  27.07.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 76/2007  27.07.2007 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 77/2007  27.07.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 78/2007  27.07.2007 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 79/2007  27.07.2007 zlecenia zadania pn.: Program zrównoważonego rozwoju energetycznego dla małych społeczności w regionach granicznych Litwy i Polski  
 80/2007 21.08.2007 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
81/2007  21.08.2007 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 82/2007  21.08.2007 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 83/2007  21.08.2007 ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat giżycki w roku szkolnym 2007/2008  Zmieniono Uchwałą Nr 89.2007
 84/2007  21.08.2007 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katachetycznego  
 85/2007  21.08.2007 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2007 r.  
 86/2007  21.08.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 87/2007  21.08.2007 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 88/2007  21.08.2007 zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 89/2007  11.09.2007 zmieniająca uchwałę Nr 83/2007 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat giżycki w roku szkolnym 2007/2008  
 90/2007 11.09.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 91/2007 20.09.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
 92/2007  20.09.2007 przyznania godzin nauczania indywidualnego Zmieniono Uchwałą Nr 95.2007
 93/2007  11.09.2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 94/2007 28.09.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 95/2007  28.09.2007 zmieniająca uchwałę Nr 92/2007 Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 96/2007 11.10.2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
97/2007 11.10.2007  zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 98/2007  11.10.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 99/2007  11.10.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 100/2007  11.10.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 101/2007  11.10.2007 wyrażenia zgody Warsztatom Terapii Zajęciowej w Giżycku na zakup wyposażenia Zmieniono Uchwałą Nr 130.2008
 102/2007  11.10.2007 wyrażenia zgody Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rynie na zakup wyposażenia  
 103/2007  11.10.2007 wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg publicznych w Powiecie Mrągowskim  
 104/2007  22.10.2007 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 105/2007   22.10.2007 udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacyjnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych  
 106/2007   22.10.2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 107/2007   22.10.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 108/2007 30.10.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 109/2007  30.10.2007 wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uchylono Uchwałą Nr 141.2008
 110/2007  30.10.2007 zlecenia analizy sprawozdań z realizacji umowy w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej  
 111/2007  13.11.2007 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 112/2007   13.11.2007 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawdowych w Giżycku Zmieniono Uchwałą 120.2007
 113/2007   13.11.2007 powierzenia realizacji Programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"  
 114/2007   13.11.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 115/2007   13.11.2007 projektu budżetu powiatu na rok 2008  
 116/2007   13.11.2007 wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej  
 117/2007 27.11.2007 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2007 rok  
 118/2007  27.11.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 119/2007  27.11.2007 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 120/2007  27.11.2007 zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  
 121/2007  27.11.2007 wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych  
 122/2007  07.12.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 123/2007 21.12.2007 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 124/2007  21.12.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  
 125/2007 31.12.2007 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 340.2010
 126/2007  31.12.007 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku  Uchylono Uchwałą Nr 142.2012
 127/2007  31.12.2007 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Jasionowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-18 13:48:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-18 13:49:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:27:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony