ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - II KADENCJA rok 2006

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-17 12:18:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejestr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
 394/2006 09.01.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 395/2006 09.01.2006 układu wykonawczego budżetu  Powiatu Giżyckiego na rok 2006  
 396/2006 09.01.2006 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2005 rok  
 397/2006 18.01.2006 deklaracji wkładu własnego w ramach Działania 2.2 ZPORR Typu II "Wzmacnianie rozwoju edukacyjnego studentów"  
 398/2006 19.01.2006 zlecenia realizacji zadania pn "Organizacja Letnich Tematycznych Obozów Młodzieżowych"  
 399/2006 02.02.2006 ustalenia cennika usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie  
 400/2006 02.02.2006 uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 401/2006 02.02.2006 powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 402/2006 15.02.2006 przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim"  
 403/2006  15.02.2006 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego  
 404/2006 15.02.2006 przyjęcia zmian do programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
 405/2006 28.02.2006 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
 406/2006  08.03.2006 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 407/2006  08.03.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 408/2006 08.03.2006 uzgodnienia planu naboru na rok szkolny 2006/2007 w szołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 409/2006 08.03.2006 odwołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 410/2006 08.03.2006 odwołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 411/2006 08.03.2006 odwołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 412/2006 08.03.2006 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 413/2006 08.03.2006 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 414/2006 08.03.2006 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 415/2006 15.03.2006 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2005 r.  
 416/2006 15.03.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 417/2006 15.03.2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 418/2006 15.03.2006 ustalenia jednostki właściwej do naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na rzecz nauczyciela emeryta  
 419/2006 31.03.2006 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
 420/2006  31.03.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
421/2006 31.03.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 422/2006 31.03.2006 powołania komisji ds. oceny posiadanego przez szkoły ponadgimnazlane wyposażenia technodydaktycznego  
 423/2006 31.03.2006 powierzenia p.o. Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku  
 424/2006 31.03.2006 zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 425/2006 13.04.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 426/2006 13.04.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 427/2006 13.04.2006 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku i dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 428/2006 13.04.2006 planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2006 r.  
 429/2006 13.04.2006 ustalenia kwoty dotacji na rok 2006 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
 430/2006 27.04.2006 powierzenia p.o. Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku  
 431/2006 27.04.2006 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
 432/2006 18.05.2006 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2005 rok  
 433/2006 18.05.2006 wyboru banku do obsługi budżetu powiatu  
 434/2006 18.05.2006 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 435/2006 18.05.2006 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
436/2006 18.05.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 437/2006 18.05.2006 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 438/2006 18.05.2006 powierzenia realizacji projektu "Likwidacja barier architektonicznych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku"  
 439/2006 18.05.2006 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Adpocyjno- Opiekuńczegow Giżycku  
 440/2006 18.05.2006 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 441/2006 18.05.2006 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 442/2006 18.05.2006 odwołania ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku  
 443/2006 18.05.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 444/2006 31.05.2006 odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 445/2006 31.05.2006 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
446/2006 31.05.2006 zgody na zrzeczenie się użytkowania części nieruchomości przez SP ZOZ w Giżycku  
 447/2006 31.05.2006 zgody na umieszczenie herbu powiatu na sztandarze 112 Batalionu Remontowego w Giżycku  
 448/2006 13.06.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 449/2006 13.06.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 450/2006 13.06.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 451/2006 13.06.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 452/2006 13.06.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 453/2006 13.06.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 454/2006 30.06.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 455/2006 30.06.2006  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 456/2006 30.06.2006  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
457/2006 30.06.2006 powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku  
 458/2006  30.06.2006 powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 477.2006
 459/2006  30.06.2006 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
 460/2006 30.06.2006 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 461/2006 30.06.2006 powierzenia zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Jagiełły i Wodociągowej w Giżycku"  
 462/2006 28.07.2006 odwołania z funkcji p.o. Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku  
 463/2006  28.07.2006 powierzenia p.o. Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku  
 464/2006 28.07.2006 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 465/2006 28.07.2006 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 466/2006  28.07.2006 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 467/2006  28.07.2006 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
 468/2006 11.08.2006 odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 469/2006 11.08.2006  odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 470/2006  11.08.2006 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 471/2006  11.08.2006 powierzenia realizacji projektu ze środków PFRON  
 472/2006  11.08.2006 powierzenia realizacji projektu ze środków PFRON  
 473/2006  11.08.2006 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
 474/2006  11.08.2006 wyrażenia zgody na dzierżawę środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 509.2006
 475/2006 11.08.2006  powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu placówek pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
476/2006 29.08.2006 przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2006 r.  
 477/2006 29.08.2006  uchylenia uchwały 458/2006  
 478/2006  29.08.2006 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 481.2006
 479/2006  29.08.2006 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 480/2006  29.08.2006 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 481/2006  31.08.2006 uchylenia uchwały 478/2006  
 482/2006   31.08.2006 powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 483/2006  12.09.2006 utworzenia stanowiska wicedyrektora w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 484/2006   12.09.2006 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 485/2006   12.09.2006 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006  
 486/2006   12.09.2006 powierzenia realizacji projektu ze środków PFRON  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Jasionowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-17 12:18:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-17 12:18:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:29:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony