ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - II KADENCJA rok 2005

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-16 11:26:25 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejest uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
250/2005 10.01.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 251/2005 10.01.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 252/2005 10.01.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 253/2005 10.01.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 254/2005 17.01.2005 układu wykonawczego budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2005  
255/2005 17.01.2005 przystąpienia do Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006  
 256/2005 17.01.2005 przystąpienia do Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006  
 257/2005 02.02.2005 przystąpienia do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
 258/2005 02.02.2005 przystąpienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
 259/2005 02.02.2005 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 260/2005 02.02.2005 powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
261/2005 02.02.2005 delegowania reprezentanta Powiatu Giżyckiego do prac w stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna  
 262/2005 02.02.2005 podziału środków finansowych na pomoc stypendialną uczniom w Powiecie Giżyckim pochodzących ze środków Działania 2.2 ZPORR  
 263/2005 11.02.2005 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 264/2005 10.02.2005 powierzenia zadania Przebudowy ulicy Perkunowskiej  
 265/2005 11.02.2005 powierzenia zadania Przebudowy ulicy Nowogródzkiej  
266/2005 11.02.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 267/2005 11.02.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 268/2005 24.02.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 269/2005 24.02.2005 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 270/2005 24.02.2005 udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Giżyckiemu Uchylono Uchwałą Nr 5.2018 z 13.12.2018 r.
271/2005 24.02.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2005  
 272/2005 09.03.2005 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 273/2005 09.03.2005 przystąpienia do realizacji projektu pt.: "Specjalista Turystyki Wodnej"  
 274/2005 09.03.2005 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 109.2015
 275/2005 09.03.2005 wyrażenia zgody na wykorzystanie środków z PFRON-u na zakup wyposażenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie  Uchylono Uchwałą Nr 323.2005
 276/2005 16.03.2005 zlecenia realizacji zadania pt.: "Współpraca szkół Powiatu Giżyckiego i Rejonu Centralnego w Kaliningradzie"  
 277/2005 16.03.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 278/2005 16.03.2005 zatwierdzenia zmian w arkusuz organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 279/2005 16.03.2005 przyznanania godzin nauczania indywidualnego  
 280/2005 16.03.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 281/2005 16.03.2005 powierzenia zadania remontu drogi powiatowej nr 1738 N  
 282/2005 23.03.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 283/2005 23.03.2005 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 284/2005 23.03.2005 udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli do wystąpienia z wnioskiem do Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
 285/2005 23.03.2005 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2004 r.  
 286/2005 23.03.2005 uchylająca Uchwałę Nr 302/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody powiatowym jednostkom organizacyjnym na oddanie w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości powiatowych  
 287/2005 23.03.2005 wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni dachu budynku administracyjnego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 288/2005 05.04.2005 wyrażenia zgody na dokapitalizowanie Spółki z o.o. Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe"  
 289/2005 05.04.2005 regulaminu zakładowego funduszu aktywności  
 290/2005 13.04.2005 przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wieskiej"  
 291/2005 13.04.2005 przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów"  
 292/2005 13.04.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 293/2005 27.04.2005 przystąpienia do projektu "Utworzenie lokalnej akademii sieci komputerowych"  
 294/2005 27.04.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 295/2005 27.04.2005 powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
296/2005 27.04.2005 wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 297/2005 27.04.2005 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 298/2005 11.05.2005 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2004 rok   
 299/2005 11.05.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 300/2005 11.05.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 301/2005 11.05.2005 upoważnienia p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery  
 302/2005 11.05.2005 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 303/2005 11.05.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 304/2005 30.05.2005 odwołania Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 305/2005 30.05.2005 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 306/2005  30.05.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 307/2005 30.05.2005 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 308/2005 30.05.2005 wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych  Uchylono Uchwałą Nr 358.2013
 309/2005 30.05.2005 zlecenia zadania Przebudowa drogi Ryn - Ławki  
 310/2005 30.05.2005 powierzenia stanowiska dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku  
 311/2005 15.06.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 312/2005 15.06.2005 powierzenia realizacji Projektu "Utworzenie Lokalnej Akademii Sieci Komputerowej CISCO"  
 313/2005 29.06.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 314/2005 04.07.2005 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 315/2005 04.07.2005 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pod nazwą Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
316/2005 04.07.2005 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pod nazwą Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
 317/2005 04.07.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 318/2005 04.07.2005 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 319/2005 04.07.2005 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 320/2005 04.07.2005 powierzenia zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Białostockiej, Suwalskiej i Warszawskiej"  
321/2005 04.07.2005 powierzenia zadania "Przebudowa ulic Bohaterów Westerplatte i Wodociągowej w Giżycku"  
 322/2005 27.07.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 323/2005 10.08.2005 wyrażenia zgody na wykorzystanie środków z PFRON-u na zakup wyposażenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie  
 324/2005 17.08.2005 powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
 325/2005 17.08.2005 utworzenia stanowiska wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 326/2005 17.08.2005 przyznania godzin nauczania indywidulanego  
 327/2005 17.08.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katachetycznego  
 328/2005 17.08.2005 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku  
 329/2005 17.08.2005 przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2005 r.  
 330/2005 17.08.2005 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 331/2005 17.08.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 332/2005 30.08.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji drogi publicznej  
 333/2005 30.08.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 334/2005 30.08.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 335/2005 30.08.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 336/2005 30.08.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 337/2005 30.08.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 338/2005 30.08.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Oglnokształcącego w Giżycku  
 339/2005 30.08.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 340/2005 30.08.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 341/2005 30.08.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 342/2005 30.08.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 343/2005 30.08.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 344/2005 30.08.2005 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku Nr 241/2004 z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnch  
 345/2005 30.08.2005 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 346/2005 30.08.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 347/2005 30.08.2005 upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach bieżących powiatu  
 348/2005 14.09.2005 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pod nazwą Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
349/2005 14.09.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 350/2005 14.09.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 351/2005 28.09.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 352/2005 28.09.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zepołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 353/2005 28.09.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 354/2005  28.09.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 355/2005 28.09.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 356/2005 28.09.2005 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 357/2005 28.09.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 358/2005 12.10.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 359/2005 12.10.2005 wyrażenia zgody na dzierżawę środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 360/2005 27.10.2005 podziału środków finansowych na pomoc stypendialną uczniom w Powiecie Giżyckim pochodzących ze środków Działania 2.2 ZPORR  
 361/2005 27.10.2005 upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dofinansowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na realizację projektu pn. "Organizator turystyki wodnej"  
 362/2005 27.10.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 363/2005 27.10.2005 powierzenia stanowiska dyrektora zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pod nazwą Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
 364/2005 27.10.2005 zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 365/2005 27.10.2005 określenia stawki bazowej czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu  Uchylono Uchwałą Nr 137.2012
366/2005 25.10.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 367/2005 27.10.2005 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 368/2005 14.11.2005 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 369/2005 14.11.2005 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
370/2005 14.11.2005 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 371/2005 14.11.2005 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 372/2005 14.11.2005 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
 373/2005 14.11.2005 odwołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 374/2005 14.11.2005 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 375/2005 14.11.2005 zlecenia realizacji zadania pt.: "Agroturystyka na terenach Rejonu Traku i Ziemi Giżyckiej"  
376/2005 14.11.2005 projektu budżetu powiatu na rok 2005  
 377/2005 14.11.2005 upoważnienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 378/2005 14.11.2005 upoważnienia do składania oświadczeń woli  
 379/2005 28.11.2005 wyrażenia zgody na wykorzystanie środków z PFRON-u na zakup wyposażenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Giżycku  
 380/2005 28.11.2005 organizacji nauki religii w grupie międzyszkolnej młodzieży wyznania Kościoła Zielonoświątkowego uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 381/2005 28.11.2005 powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej  
 382/2005 30.11.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 383/2005 12.12.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 384/2005 12.12.2005 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 385/2005 12.12.2005 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005  
 386/2005 12.12.2005 zmiany Regulaminu Organizacynego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  
 387/2005 12.12.2005 wyrażenia opinii o kategoryzacji drogi publicznej  
 388/2005 29.12.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 389/2005 29.12.2005 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
 390/2005 29.12.2005 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
391/2005 29.12.2005 powierzenia realizacji Programu "Modernizacja oferty edukacyjnej PCKP"  
 392/2005 29.12.2005 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 64.2007; 38.2007; 145.2008; 412.2010
 393/2005 30.12.2005 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2005  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Jasionowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-16 09:40:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-16 11:26:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony