ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - IV KADENCJA (2010 - maj 2014)

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-14 11:52:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W celu pobrania Uchwały należy najechać na jej tytuł w  rejestrze uchwał znajdujacym się poniżej.

Załączniki do Uchwał dostępne są w Starostwie Powiatowym w Giżycku w pok. 208.

rok 2010 i 2011

 
 
 
 
 
Tabela - rejestr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
1/2010 07.12.2010 r. Sprostowania błędów pisarskich w Uchwale nr 445/2010 Zarządu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2011  
2/2010 07.12.2010 r. Powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku Panu Tadeuszowi Myśliwcowi.  
3/2010 17.12.2010 r. Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
4/3010 17.12.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
5/2010 17.12.2010 r. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2010 rok  
6/2010 30.12.2010 r. Upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach powiatu Uchylono Uchwałą Nr 3.2014
7/2010 30.12.2010 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010  
8/2011 17.01.2011 r. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku    Uchylono Uchwałą Nr 84/2011
9/2011 17.01.2011 r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zmieniono Uchwałą Nr 12/2011
10/2011 17.01.2011 r.  
11/2011 28.01.2011 r. Powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku na czas nieobecności Dyrektora jednostki  
12/2011 28.01.2011 r. Zmieniająca uchwałę nr 9/2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  
13/2011 28.01.2011 r. Przystąpienia do projektu pn. „Young European Traders” – What we have to offer to the European market place (Młodzi Przedsiębiorcy w Europie – Co mamy do zaoferowania na rynku europejskim”  
14/2011 28.01.2011 r. Przystąpienia do projektu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  
15/2011 28.01.2011 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
16/2011 28.01.2011 r. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  Uchylono Uchwałą Nr 134/2011
17/2011 28.01.2011 r. Upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  Uchylono Uchwałą Nr 135/2011
18/2011 14.02.2011 r. Przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat giżycki  
19/2011 14.02.2011 r. Powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
20/2011 14.02.2011 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
21/2011 01.03.2011 r. Przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Giżyckiego na rok 2011 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  Zmieniono Uchwałą Nr 52/2011
22/2011 01.03.2011 r. Wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
23/2011 01.03.2011 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
24/2011 01.03.2011 r. Powierzenia zadania pn. Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku, na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej”.  
25/2011  21.03.2011 r. wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ramach Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
26/2011  21.03.2011 r. wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego – technik turystyki wiejskiej w ramach Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku  
27/2011  21.03.2011 r. podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
28/2011  21.03.2011 r. ustalenia planu naboru na rok szkolny 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  Zmieniono Uchwałą Nr 40/2011
29/2011  21.03.2011 r. ustalenia kwoty dotacji na rok 2011 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
30/2011  21.03.2011 r. zbycia nieruchomości  
31/2011  21.03.2011 r. wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
32/2011  21.03.2011 r. dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
33/2011  21.03.2011 r. wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych  
34/2011 28.03.2011 r. przystąpienia do projektu pn. „Oszczędność energii w budynkach edukacyjnych“  
35/2011 28.03.2011 r. ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
36/2011 28.03.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani M. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
37/2011 28.03.2011 r. powierzenia realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  
38/2011 28.03.2011 r. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2010 r.  
39/2011 11.04.2011 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2010 rok  
40/2011 11.04.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/2011 w sprawie ustalenia planu naboru na rok szkolny 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
41/2011 11.04.2011 r. powierzenia zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1706N Konopki  Wielkie – Talki – Ranty – Wydminy, od km 10+930 do km 11+930 w Gminie Wydminy, Powiat Giżycki”  
42/2011 11.04.2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości  
43/2011 11.04.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości  
44/2011 11.04.2011 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku do czasu powołania dyrektora jednostki  
45/2011 11.04.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
46/2011 15.04.2011 r. przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet Promocja Integracji Społecznej  
47/2011 15.04.2011 r. powołania komisji konkursowej  
48/2011 28.04.2011 r. ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
49/2011 28.04.2011 r. przystąpienia  do projektu pn. "Szansa na sukces zawodowy uczniów Technikum Nr 3 w Giżycku"  
50/2011 28.04.2011 r. wyboru banku do obsługi budżetu powiatu  
51/2011 28.04.2011 r. dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
52/2011 17.05.2011 r. Zmieniająca uchwałę Nr 21/2011 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Giżyckiego na rok 2011 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  
53/2011 17.05.2011 r. Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
54/2011 17.05.2011 r. Wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim  
55/2011 03.06.2011 r. zatwierdzenia Programu działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku Uchylona Uchwałą Nr 419.2018
56/2011 03.06.2011 r. zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2011 r.  
57/2011 09.06.2011 r. zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
58/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku  
59/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
60/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
61/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
62/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
63/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
64/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
65/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
66/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku  
67/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
68/2011 09.06.2011 r. zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo – wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
69/2011 09.06.2011 r. dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
70/2011 18.07.2011 r. dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
71/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani R. M. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
72/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani J. M. W. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
73/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani D. D. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
74/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani E. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
75/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Z. B. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
76/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani J. A. B. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
77/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani P. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
78/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Ks. A. S. L. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
79/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana K. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
80/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana E. Z. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
81/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani M. W. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
82/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani I. P. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
83/2011 18.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani E. K. T. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
84/2011 18.07.2011 r. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 125/2011 
85/2011 21.07.2011 zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów  
86/2011 21.07.2011 dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu  
87/2011 21.07.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
88/2011 18.08.2011 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Zmieniono Uchwałą Nr 141.2012, 399.2014, 137.2015; Zmieniono Uchwałą Nr 287.2017
89/2011 18.08.2011 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych.  
90/2011 18.08.2011 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych.  
91/2011 18.08.2011 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011.  
92/2011 18.08.2011 Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2011-2029. Zmieniono Uchwałą Nr 106/2011
93/2011 18.08.2011 Powierzenia zadania „Remont dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku”.  
94/2011 18.08.2011 Przystąpienia do zadania pn „MEDYK” z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego.  
95/2011 29.08.2011 powierzenia Pani Beacie Bobieni pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
96/2011 29.08.2011 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2011 r.  
97/2011 29.08.2011 przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego w I półroczu 2011 r. Zmieniono Uchwałą Nr 100/2011
98/2011 29.08.2011 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Giżycku  
99/2011 13.09.2011 nabycia nieruchomości  
100/2011 13.09.2011 zmieniająca uchwałę nr 97/2011 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego w I półroczu 2011 r.  
101/2011 13.09.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
102/2011 13.09.2011 wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych w Powiecie Piskim  
103/2011 13.09.2011 powołania komisji konkursowej  
104/2011 13.09.2011 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 117/2011
105/2011 13.09.2011 udzielenia pożyczki Zmieniono:
Protokół nr 23/2011
Protokół 47/2012
106/2011 13.09.2011 zmieniająca uchwałę nr 92/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2011–2029  
107/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku  
108/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
109/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
110/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
111/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
112/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
113/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
114/2011 21.09.2011 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
115/2011 23.09.2011 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
116/2011 29.09.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
117/2011 17.10.2011 zmieniająca uchwałę nr 104/2011 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
118/2011 17.10.2011 ustanowienia służebności gruntowej  
119/2011 17.10.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
120/2011 27.10.2011 powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
121/2011 27.10.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
122/2011 14.11.2011 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2012-2029  
123/2011 14.11.2011 projektu budżetu powiatu na rok 2012  
124/2011 21.11.2011 powołania komisji konkursowej  
125/2011 21.11.2011 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 110.2015, 138.2015, 232.2020
126/2011 21.11.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
127/2011 21.11.2011 powołania Komisji Przetargowej do zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej  
128/2011 21.11.2011 zbycia nieruchomości  
129/2011 07.12.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
130/2011 15.12.2011 udzielenia pożyczki  
131/2011 28.12.2011 ustalenia kwoty dotacji na rok 2012 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
132/2011 28.12.2011 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2011 rok  
133/2011 28.12.2011 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011  
134/2011 28.12.2011 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  Uchylono Uchwałą Nr 267.2013
135/2011 28.12.2011 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  Uchylono Uchwałą Nr 268.2013

rok 2012 i 2013

 
Tabela - rejestr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
 136.2012 05.01.2012  ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych dla szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki Uchylono Uchwałą Nr 293.2013
 137.2012 12.01.2012  określenia stawki bazowej czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu  
 138.2012 13.01.2012  przystąpienia do projektu pn. „Uczmy się od siebie” Zmieniono Uchwałą Nr 445.2014
 139.2012 13.01.2012  przystąpienia do projektu pn. „Wspólne praktyki współpracy i przedsiębiorczości w regionie przygranicznym”  
 140.2012 13.01.2012  powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2012 roku  
141.2012 25.01.2012 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
142.2012 25.01.2012 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku  
143.2012 25.01.2012 wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego – technik mechanik pojazdów samochodowych w ramach Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
144.2012 25.01.2012 powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego  
146.2012 25.01.2012 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie wskazania powiatowych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny  
147.2012 26.01.2012 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
148.2012 13.02.2012 Przystąpienia do programu Comenius „Wielostronny Partnerski Projekt Szkół do FRSE Narodowej Agencji Programu „Uczenie się  przez całe życie”  
149.2012 13.02.2012 Przystąpienia do projektu mobilności Leonardo da Vinci pn. „W drodze po sukces zawodowy”  
150.2012 13.02.2012 Przystąpienia do projektu mobilności Leonardo da Vinci pn. „Brytyjski system kształcenia zawodowego”  
151.2012 13.02.2012 Ustalenia planu naboru na rok szkolny 2012/2013.  
152.2012 13.02.2012 Powierzenia realizacji zadania: realizacja projektu pn. „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”  
153.2012 12.03.2012 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
154.2012 12.03.2012 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zmieniono Uchwałą Nr 167.2012
Zmieniono Uchwałą
Nr 252.2012
155.2012 12.03.2012 ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych Uchylono Uchwałą Nr 278.2013
156.2012 12.03.2012 zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
157.2012 12.03.2012 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
158.2012 29.03.2012 Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok  
159.2012 30.03.2012 Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku  
160.2012 30.03.2012 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
161.2012 30.03.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na 2012 rok  
162.2012 30.03.2012 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi gminnej  
163.2012 16.04.2012 Zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie na rok 2012  
164.2012 16.04.2012 Zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2012 rok  
165.2012 16.04.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
166.2012 16.04.2012 Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
167.2012 16.04.2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
168.2012 26.04.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
169.2012 14.05.2012 Powierzenia realizacji projektu pn. „Wysoka jakość usług rynku pracy”  
170.2012 14.05.2012 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2011 rok  
171.2012 21.05.2012 Ustalenia kwoty dotacji na rok 2012 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
172.2012 21.05.2012 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi gminnej w Powiecie Ełckim  
173.2012 21.05.2012 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi gminnej w Powiecie Ełckim  
174.2012 21.05.2012 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi gminnej w Powiecie Ełckim  
175.2012 21.05.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
176.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
177.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
178.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
179.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
180.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
181.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku  
182.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
183.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
184.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
185.2012 24.05.2012 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
186.2012 24.05.2012 Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego położonych w Jagodnem Wielkim  
187.2012 11.06.2012 Powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
188.2012 11.06.2012 Przystąpienia do projektu pn. „Programy rozwojowe szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego”  
189.2012 11.06.2012 Zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego Zmieniono Uchwałą Nr 7.2014 z dnia 30.12.2014
190.2012 11.06.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
191.2012 11.06.2012 powierzenia zadania pn.: „Przebudowa ul. Gdańskiej w Giżycku,na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Suwalskiej”. Uchylono Uchwałą Nr 194.2012
192.2012 28.06.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
193.2012 28.06.2012 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi gminnej  
194.2012 28.06.2012 Powierzenia zadania pn.: „Przebudowa ul. Gdańskiej w Giżycku, na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Suwalskiej”.  
195.2012 11.07.2012 rozwiązania umowy z Dyrektorem SP ZOZ w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 230.2012
196.2012 20.07.2012 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
197.2012 20.07.2012 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
198.2012 20.07.2012 przystąpienia do projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego kampusu edukacyjnego: I Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku”  
199.2012 20.07.2012 przystąpienia do projektu pn. „SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim” Uchylono Uchwałą Nr 286.2013
200.2012 13.08.2012  W sprawie powierzenia Pani Halinie Rommel pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
201.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani A. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
202.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani M. N.  nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
203.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani A. E. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
204.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana P. G. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
205.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani M. P. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
206.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani J. A. J.-S. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
207.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani D. A. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
208.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani A. B. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
209.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana R. S. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
210.2012 13.08.2012  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana S. Ł. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
211.2012 13.08.2012  W sprawie powierzenia realizacji zadania: realizacja projektu pn. „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”  
212.2012 27.08.2012 przystąpienia do zadania pn. „Giżycki MEDYK – najlepszy absolwent na rynku pracy.”  
213.2012 27.08.2012 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. I Dywizji im. T. Kościuszki w Giżycku  
214.2012 27.08.2012 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2012r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Giżycku za I półrocze 2012 r  
215.2012 30.08.2012 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
216.2012 30.08.2012 przystąpienia do projektu pn. „IPC, ESD – kurs na pracę”  
217.2012 30.08.2012 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
218.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
219.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
220.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku  
221.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
222.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
223.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
224.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
225.2012 17.09.2012 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
226.2012 17.09.2012 dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
227.2012 27.09.2012 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
228.2012 27.09.2012 wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi w Powiecie Kętrzyńskim  
229.2012 27.09.2012 wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim  
230.2012 27.09.2012 rozwiązania umowy z Dyrektorem SP ZOZ w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 249.2012 
231.2012 27.09.2012 dokonania zmian w budżecie powiatu na 2012 rok  
232.2012 09.10.2012 Działania Komendanta Powiatowego PSP z upoważnienia powiatu  
233.2012 09.10.2012 Ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
234.2012 09.10.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na 2012 rok  
235.2012 24.10.2012 udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Leonarda da Vinci  
236.2012 24.10.2012 dokonania zmian w budżecie powiatu na 2012 rok  
237.2012 24.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki  
238.2012 12.11.2012 nabycia nieruchomości.  
239.2012 12.11.2012 udzielenia pożyczki.  
240.2012 12.11.2012 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.  
241.2012 12.11.2012 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2012-2029  
242.2012 12.11.2012 projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2013  
243.2012 27.11.2012 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2012  
244.2012 27.11.2012 autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2012-2029  
245.2012 27.11.2012 autopoprawki do projektu bbudżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2013  
246.2012 11.12.2012 Ustanowienia służebności przesyłu  
247.2012 11.12.2012 Upoważnienia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych Uchylono Uchwałą Nr 394.2017
248.2012 11.12.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012  
249.2012 20.11.2012 Zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy z Dyrektorem SP ZOZ w Giżycku  
250.2012 20.11.2012 Zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie na 2013 rok  
251.2012 20.11.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na 2012 rok  
252.2012 20.11.2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
253.2012 20.11.2012 Wyznaczenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych do przeprowadzenia zamówień publicznych na rzecz oświatowych powiatowych jednostek organizacyjnych  
254.2012 31.12.2012 Zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2013 rok  
255.2012 31.12.2012 Dokonania zmian w budżecie powiatu na 2012 rok  
256.2013 21.01.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Magdaleny Lewkowicz nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
257.2013  21.01.2013  Ustalenia kwoty dotacji na rok 2013 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  Zmieniono Uchwałą Nr 295.2013
 258.2013  21.01.2013  Ustalenia kwoty dotacji na rok 2013 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia Uchylono Uchwałą Nr 279.2013
 259.2013  21.01.2013  Przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci  
 260.2013  21.01.2013  Przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci  
 261.2013  21.01.2013  Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2013 Zmieniono Uchwałą Nr 376.2013
 262.2013  21.01.2013  Powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2013-2015 Zmieniono Uchwałą Nr 274.2013 , Nr 441.2014 i Nr 26.2015
 263.2013  21.01.2013  Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego na rok 2013 deficytu budżetu Powiatu  
 264.2013  21.01.2013  Dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu  
 265.2013  21.01.2013  Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2013-2029 Zmieniono Uchwałą Nr 272.2013
 266.2013  21.01.2013  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013  
 267.2013  21.01.2013  Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.  
 268.2013  21.01.2013  Upoważnienia jednostek organizacyjny Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań  
 269.2013  28.01.2013  Przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci  
 270.2013  28.01.2013  Przyjęcia aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę „Szpital Giżycki” spółka z o.o.  
271.2013 28.01.2013 udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci  
272.2013 11.02.2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego  
273.2013 11.02.2013 Przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
274.2013 11.02.2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2013-2015  
275.2013 19.02.2013 Przystąpienia do programu „Comenius” pn. „Przemyśleć przyrodę – skarby natury”  
276.2013 19.02.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”  
277.2013 19.02.2013 Dokonania zmian w budżecie powiatu na 2013 rok  
278.2013 11.03.2013 Ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych  Uchylono Uchwałą Nr 405.2014
279.2013 11.03.2013 Ustalenia kwoty dotacji na rok 2013 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  Zmieniono Uchwałą Nr 290.2013
280.2013 11.03.2013 Ustalenia planu naboru na rok szkolny 2013/2014  Zmieniono Uchwałą Nr 291.2013
281.2013 11.03.2013  

2013 c.d

Tabela - rejest uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
283.2013 29.03.2013 Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2012, sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Giżycku za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Giżyckiego  
284.2013 29.03.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
285.2013 29.03.2013 Podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce luba za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
286.2013 29.03.2013 Przystąpienia do projektu pn. „SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”  
287.2013 29.03.2013 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
288.2013 29.03.2013 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
289.2013 29.03.2013 Upoważnienia do wykonania zadania pn.: „Przebudowa Al. Wojska Polskiego od km 1+086 do km 1+556”  
290.2013 15.04.2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2013 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
291.2013 15.04.2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu naboru na rok szkolny 2013/2014  
292.2013 15.04.2013 Ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
293.2013 15.04.2013 Trybu sprawdzania i przygotowywania do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego na rok szkolny 2013/2014  
294.2013 15.04.2013 Przystąpienia do projektu pt. „My Młodzi – Nam praca nie zaszkodzi”  
295.2013 25.04.2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dotacji na rok 2013 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
296.2013 25.04.2013 Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku  
297.2013 25.04.2013 Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Gizycku  
298.2013 25.04.2013 Udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku  
299.2013 25.04.2013 Ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki „Szpital Giżycki” spółka z o.o.  
300.2013 25.04.2013 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013  
301.2013 15.05.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Poprawa komunikacji na rzecz zrównoważonej współpracy”  
302.2013 15.05.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Energetyczno-informatyczna oś współpracy Giżycko-Alytus”  
303.2013 15.05.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Rozwój i współpracy szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego i Alytus”  
304.2013 20.05.2013 Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 40.2015
305.2013 15.05.2013 Przystąpienia do zadania pn. „Nauka z pasją drogą do sukcesu”  
306.2013 15.05.2013 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013  
307.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku  
308.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku  
309.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
310.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
311.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
312.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
313.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
314.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku  
315.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
316.2013 21.05.2013 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
317.2013 21.05.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”  
318.2013 21.05.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”  
319.2013 29.05.2013  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
320.2013 17.06.2013  Wyrażenia zgody na zakup wyposażenia na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siedliskach  
321.2013  17.06.2013  Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
322.2013  17.06.2013  Przystąpienia do projektu pn. „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”  Uchylono Uchwałą Nr 410.2014
323.2013  17.06.2013  Przystąpienia do realizacji projektu pn. „Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych szansą na ich mobilność zawodową”  
324.2013 17.06.2013  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2012 rok  
325.2013  17.06.2013  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 Zmieniono Uchwałą Nr 326.2013
326.2013 27.06.2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
327.2013 27.06.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
328.2013 27.06.2013 Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
329.2013 27.06.2013 Powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
330.2013 17.07.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Motoryzacyjna współpraca w edukacji”  
331.2013 17.07.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Co zrobię zrozumiem”  
332.2013 17.07.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Kierunek – edukacyjny budynek zeroenergetyczny”  
333.2013 17.07.2013 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim  
334.2013 17.07.2013 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim  
335.2013 29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani A. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
336.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani B.  D. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
337.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana C.  B.  nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
338.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani K.  A.  S.  nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w  Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
339.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana E.  K. W. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
340.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani A.  M.  D.  nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w  Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
341.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani A. J.  G. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w  Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
342.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani K.  C. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w  II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Gizewiusza w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Zmieniono Uchwałą Nr 352.2013
243.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani J.  E.  Z. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w  I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Zmieniono Uchwałą Nr 351.2013
344.2013  29.07.2013  Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana G.  K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w  Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zmieniono Uchwałą Nr 350.2013
345.2013  29.07.2013  Upoważnienia wykonania zadania pn. „Rybacki staż zagraniczny uczniów Technikum Rolniczego”  Zmieniono Uchwałą Nr 348.2013
346.2013  29.07.2013  Powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej  
347.2013  29.07.2013  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
348.2013 19.08.2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do wykonania zdania pn. „Rybacki staż zagraniczny uczniów Technikum Rolniczego”  
349.2013 19.08.2013 Nabycia nieruchomości  
350.2013 19.08.2013 Zmieniająca uchwałę nr 344.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana G. K. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
351.2013 19.08.2013 Zmieniająca uchwałę nr 343.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani J. E. Z.nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
352.2013 19.08.2013 Zmieniająca uchwałę nr 342.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani K. C. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Gizewiusza w Giżycku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
353.2013 29.08.2013 Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SO ZOZ w Giżycku za I półrocze 2013 r.  
354.2013 29.08.2013 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kętrzyńskim  
355.2013 29.08.2013 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Oleckim  
356.2013 29.08.2013 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013  
357.2013 02.09.2013 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za okres 01 stycznia do 03 marca 2013 rok  
358.2013 02.09.2013 Wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych  
359.2013 02.09.2013 Wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego  
360.2013 16.09.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
361.2013 16.09.2013 Wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi w mieście Giżycko do kategorii dróg gminnych  
362.2013 26.09.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
363.2013 15.10.2013 Organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym młodzieży wyznania Kościoła Zielonoświątkowego uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
364.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
365.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
366.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
367.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
368.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
369.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
370.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
371.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
372.2013 15.10.2013 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
373.2013 15.10.2013 Nabycia nieruchomości  
374.2013 31.10.2013 Nabycia nieruchomości  
375.2013 31.10.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
376.2013 31.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 261.2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2013  
377.2013 14.11.2013 Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2014-2029  
378.2013 14.11.2013 Projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2014  
379.2013 14.11.2013 Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Zelkach Zmieniono Uchwałą Nr 262.2016
380.2013 28.11.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
381.2013 28.11.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
382.2013 28.11.2013 Przystąpienia do projektu pn. „Polonijne obozy edukacyjne na Mazurach”  
383.2013 09.12.2013 Nabycia nieruchomości  
384.2013 09.12.2013 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2014  
385.2013 09.12.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
386.2013 20.12.2013 Nabycia nieruchomości  
387.2013 20.12.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
388.2013 30.12.2013 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  
389.2013 30.12.2013 Przystąpienia do projektu pn. ,,Remont pawilonu szkoleniowego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych” Uchylono Uchwałą Nr 393.2014
390.2013 30.12.2013 Zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013  

2014

Tabela - rejestr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
391.2014 20.01.2014  Zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie na 2014 rok  
392.2014 20.01.2014  Zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku na 2014 rok  
393.2014 20.01.2014  Przystąpienia do projektu pn. „Remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych – Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”  
 394.2014 20.01.2014  Ustalenia kwoty dotacji na rok 2014 udzielanej szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego słuchacza  
395.2014 20.01.2014  Wyznaczenia Starostwa Powiatowego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu  
396.2014 30.01.2014  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014  
397.2014 18.02.2014  Podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające się wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 398.2014 27.02.2014  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014  
 399.2014  17.03.2014  Zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
 400.2014  17.03.2014  Przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu Erasmus +  
 401.2014  17.03.2014  Przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu Erasmus +  
 402.2014  17.03.2014  Przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu Erasmus +  
 403.2014  17.03.2014  Wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego zawodu - technik organizacji reklamy w ramach Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.  
 404.2014  17.03.2014  Przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
 405.2014  17.03.2014  Ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 406.2014 27.03.2014  Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2013 rok  
 407.2014  27.03.2014  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014 Zmieniono Uchwałą Nr 413.2014
 408.2014 28.03.2014  Rozwiązania umowy o pracę z Panem Robertem Kempą Dyrektorem Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku  
 409.2014 28.03.2014  Okresowego powierzenia wykonywania zadań Dyrektora Centrum Promocji i Informacji Turystycznej  
 410.2014  14.04.2014  Przystąpienia do projektu pn. „Rozszerzenie usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”  
 411.2014 14.04.2014  Ustalenia kwoty dotacji na rok 2014 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
 412.2014  14.04.2014  Ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 413.2014 14.04.2014  Zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 414.2014 14.04.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 415.2014  25.04.2014  Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 416.2014 25.04.2014  Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
 417.2014 25.04.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 418.2014  29.04.2014  Zatrudnienia Pana Roberta Kempy na dyrektora Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku  
 419.2014 12.05.2014  w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem  Ryszardem Chodakowskim Dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej  
420.2014  12.05.2014  w  sprawie okresowego powierzenia wykonywania zadań Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku  

Akapit nr 6 - brak tytułu

c.d. w kolejnej zakładce - klinknij TUTAJ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska - Kintop, Kamila Gaińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-14 11:52:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-14 11:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01 10:01:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony