ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr LX.360.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024

Informacja ogłoszona dnia 2023-12-28 08:41:40 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr LX.360.2023
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2024
 
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 142.617.234 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 120.185.390 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 22.431.844 zł.
§ 2
 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 145.732.928 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 120.161.397 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 25.571.531 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 w wysokości 24.278.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2024 w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2024 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na rok 2024:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
  3. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 3
Deficyt budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 3.115.694 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.115.694 zł.
 
§ 4
Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 4.182.176 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości 1.066.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
Limity na 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 6.500.000 zł.
 
§ 7
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.):
 1. dochody w wysokości 80.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 80.000 zł.
§ 8
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) i dotacje na realizację w 2024 r. programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 1. dochody w wysokości 103.839 zł,
 2. wydatki w wysokości 161.825 zł.
§ 9
Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 
§ 10
 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2024  w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 11
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 302.880 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 616.388 zł, z tego:
  1. 123.388 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  2. 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  3. 293.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych
§ 12
Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją  przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2024 r. do budżetu państwa, godnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.
 
§ 13
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2024 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 niniejszej uchwały.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach - w ramach danego działu - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem zmian powodujących likwidację zadania,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
  5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków  europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-28 08:40:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-28 08:41:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-28 08:41:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony