ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr LIX.352.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-12-01 13:37:40 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr LIX.352.2023
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2023, uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2023 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 146.441.013 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 103.847.160 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 42.593.853 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 158.740.692 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 115.123.311 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 43.617.381 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.299.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyty w kwocie 6.367.159 zł,
   2. wolne środki w kwocie 5.932.520 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 13.366.161 zł,
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 3.280.752 zł,
   2. wydatki w wysokości 3.680.001 zł.
 3. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5  do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr LIX.352.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 listopada 2023 r.
 
Dochody/wydatki:
Rozdz.75801/rozdz.80102 § 4240 - zwiększa się dochody o kwotę 31.383 zł pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach. Środki te przeznacza się na doposażenie sali gimnastycznej SOSW.
Rozdz.85156 – kwota 1.814 zł stanowi nadpłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne w latach poprzednich. Środki na ten cel zostały pierwotnie opłacone z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w związku z tym podlegają one przekazaniu (zwrotowi) do dysponenta – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Rozdz.85202 – zwiększa się plan dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej o łączną kwotę (per saldo) o 156.662 zł, z tego:
 1. 98.700 zł stanowi refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy  zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy,
 2. 11.592 zł stanowi darowiznę z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników DPS,
 3. 46.370 zł jest refundacją z PUP pozostałych szkolenia, o którym mowa w pkt 2.
Środki te przeznacza się na wydatki DPS zgodnie z ich przeznaczeniem.   
Rozdz.85333 – zwiększa się dochody o łączną kwotę 4.960 zł z tytułu wykonywania przez PUP zadań w zakresie wydawania cudzoziemcom pozwoleń na pracę. Środki przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.85508 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 96.695 zł, z tego o 6.695 zł uzyskaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy  zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy (o kwotę tę zwiększa się plan wydatków PCPR zgodnie z ich przeznaczeniem) oraz o 50.000 zł i o 40.000 zł tytułem porozumień między powiatami i odpłatności gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Środki te przeznacza się na wsparcie rodzin oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu giżyckiego a przebywających na terenie innych powiatów.    
Rozdz.80115 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 420.217 zł pochodzącą z rozliczenia projektu pn. „Sport dla wszystkich” realizowanego w latach 2021-2022. Środki te przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych (dz.801 i dz.854 - § 2540). Na ten cel przesuwa się także kwotę 200.000 zł z planu wydatków na dotacje dla schronisk młodzieżowych (rozdz.85417, § 2830).
 
Wydatki:  
Przesunięcia w poniższych rozdziałach dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w jednostkach, zgodnie z miejscami ich powstawania:
w rozdz.80102 (§ 4300), rozdz.85403 (§ 3020 i § 4280) oraz rozdz.85404 (§ 4300) – dotyczą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
w rozdz.80140 i rozdz.85410 – dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 
Ponadto dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów (Załącznik Nr 5), gromadzących opłaty za korzystanie ze stołówek i internatu: 
 1. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu:  (rozdz. 80148 – o kwotę 100.000 zł),
 2. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych (rozdz. 80148 – o kwotę 40.000 zł, rozdz. 85410 – o kwotę 94.000 zł),
 3. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421 – o kwotę 42.000 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-01 13:23:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-01 13:37:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-01 13:37:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony