ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr LIX.351.2023 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Informacja ogłoszona dnia 2023-12-01 13:37:40 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr LIX.351.2023
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 listopada 2023 r.
 
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§1. Niniejsza uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Giżyckiego w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Giżycki; 
 2. Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Giżyckiego;
 3. Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Giżyckiego;
 4. jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Powiatu Giżyckiego;
 5. nieruchomości – należy przez to rozumieć grunty, budynki oraz wyodrębnione lokale, które wchodzą w skład powiatowego zasobu nieruchomości;
 6. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 7. zasobie nieruchomości –  należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Powiatu Giżyckiego i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Giżyckiego.
 8. zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości;
 9. celach publicznych – należy przez to rozumieć cele wymienione w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 10.  obciążeniu nieruchomości – należy przez to rozumieć ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.
§3. Gospodarowanie nieruchomościami realizowane jest z uwzględnieniem obowiązujących dokumentów planistycznych, zadań statutowych powiatu, innych celów publicznych oraz możliwością komercyjnego wykorzystania.
 
§4. 1. Organem reprezentującym Powiat Giżycki w zakresie nabywania, zbywania, użyczania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości jest Zarząd Powiatu.
2. Zarząd Powiatu jest zobowiązany do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, zapewniając realizację zadań publicznych, celów publicznych i interesów wspólnoty samorządowej powiatu.
 
§5. 1. Zgody Rady Powiatu wyrażonej w formie uchwały wymagają:
 1. nabycie nieruchomości na własność powiatu, jeżeli wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę 100 000,00 złotych,
 2. nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką
 3. zbycia nieruchomości będącej w powiatowym zasobie nieruchomości, jeżeli wartość zbywanej nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę 100 000,00 złotych;
 4. w uzasadnionych w ustawie przypadkach udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości przy jej sprzedaży;
 5. zbywanie nieruchomości w drodze darowizny; lub za cenę obniżoną
 6. nieodpłatne obciążanie nieruchomości na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 7. obciążanie nieruchomości hipoteką;
 8. zamianę nieruchomości ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości nieruchomości;
 9. przekazanie nieruchomości w drodze darowizny partnerowi prywatnemu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 10. odstąpienie od trybu przetargowego;
 11. wniesienie nieruchomości do spółki lub fundacji;
 12. nieodpłatne  obciążenie nieruchomości prawem użytkowania lub służebnością
2. Zarząd Powiatu gospodaruje nieruchomościami Powiatu w zakresie niezastrzeżonym dla Rady Powiatu w ustawie, przepisach szczególnych oraz niniejszej uchwale, w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.
 
Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości
 
§6. 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesem Powiatu, w szczególności ze względu na cele:
 1. związane z realizacją zadań własnych Powiatu oraz celów publicznych;
 2. związane z tworzeniem zasobu nieruchomości;
 3. związane z uregulowaniem stanów prawnych;
 4. inwestycyjne i związane z rozwojem Powiatu;
 5. racjonalnej gospodarki nieruchomościami;
 6. związane z rożnymi zadaniami wynikającymi z innych przepisów.
2. Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu może nastąpić w drodze:
 1. nieodpłatnego przekazania decyzją administracyjną;
 2. umowy sprzedaży;
 3. umowy zamiany;
 4. przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu;
 5. nieodpłatnego przejęcia;
 6. wywłaszczenia na rzecz Powiatu;
 7. innych czynności cywilnoprawnych lub innych form przewidzianych prawem.
§7. Odpłatne nabycie nieruchomości może nastąpić, gdy na ten cel zabezpieczone są środki finansowe w budżecie Powiatu i do ich wysokości.
 
Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości i oddawanie w użytkowanie wieczyste
 
§8. 1. Nieruchomości Powiatu mogą być zbywane lub oddawane w użytkowanie wieczyste, jeżeli:
 1. nieruchomości nie są niezbędne do realizacji zadań Powiatu bądź innych zadań publicznych;
 2. nieruchomości nie mogą być racjonalnie wykorzystywane i zagospodarowane przez Powiat;
 3. w dokumentach planistycznych danej gminy nastąpiły zmiany wykluczające korzystanie przez Powiat z nieruchomości w sposób racjonalny ekonomicznie;
 4. jest to społecznie lub ekonomicznie uzasadnione.
2. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze:
 1. sprzedaży nieruchomości;
 2. darowizny lub zamiany;
 3. innych czynności prawnych.
 
§9. 1. W uchwale w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste określa się tryb, formę i warunki zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz podaje się jej wartość szacunkową w oparciu o opinię uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego w tym zakresie.
 
Rozdział 4.
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
 
§10. 1. Nieruchomości wchodzące w skład zasobu Powiatu mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób fizycznych i prawnych.
2. Obciążanie nieruchomości może w szczególności polegać na:
 1. oddaniu nieruchomości w użytkowanie;
 2. ustanowieniu służebności gruntowej lub osobistej;
 3. ustanowieniu służebności przesyłu;
 4. ustanowieniu hipoteki.  
3. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu
 
§11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu mogą zostać obciążone hipoteką jedynie za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w formie uchwały.
 
Rozdział 5.
Najem i dzierżawa nieruchomości i ich części wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości
 
§ 12. 1. Nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości mogą być wydzierżawiane i wynajmowane, jeżeli nie są niezbędne do realizacji zadań Powiatu.
2.  Zarząd Powiatu może zawierać umowy dzierżawy lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
3. Po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do lat 3, Zarząd Powiatu może zawierać kolejne umowy dzierżawy lub najmu z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jeśli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość.
 
Rozdział 6.
Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne Powiatu
 
§ 13. 1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu mogą być, na wniosek powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oddawane w trwały zarząd dla wykonywania ich działalności statutowych, związanych z realizacją zadań o charakterze powiatowym, określonych ustawami, a w szczególności ustawą o samorządzie powiatowym.
2. Warunki korzystania z nieruchomości ustala Zarząd Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
3. Zarząd Powiatu może udzielić, za zgodą Rady Powiatu, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, jeżeli nieruchomość oddana jest powiatowej jednostce organizacyjnej, z uwzględnieniem przepisów ustawy.
4. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych gospodarują powierzonym im mieniem w zakresie zwykłego zarządu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo zgoda Zarządu Powiatu w drodze uchwały.
 
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
 
§15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Czerep
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-01 13:15:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-01 13:37:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-01 13:37:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony