ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XLVIII.300.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-27 10:18:13 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XLVIII.300.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023
 
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 
Dochody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 140.200.831 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 98.316.113 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 41.884.718 zł.
§ 2.
 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 154.100.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 110.803.817 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 43.296.365 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 w wysokości 40.493.877 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2023 w wysokości 1.972.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2023 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na rok 2023:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
  3. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Deficyt budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 13.899.351 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 13.899.351 zł.
 
§ 4. 
Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. 
Przychody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 14.965.833 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 1.066.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. 
Limity na 2023 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 6.500.000 zł.
 
§ 7.
 Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.):
 1. dochody w wysokości 100.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 100.000 zł.
§ 8.
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację w 2022 r. programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 1. dochody w wysokości 665.616 zł,
 2. wydatki w wysokości 1.527.904 zł.
§ 9. 
Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 7.899.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 
§ 10.
 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2023 w łącznej wysokości:
  1. dochody: 2.886.800 zł,
  2. wydatki: 2.886.800 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023 w łącznej wysokości:
  1. przychody: 3.107.541 zł,
  2. koszty: 3.107.541 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 11.
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 395.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.030.000 zł, z tego:
  1. 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 830.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne przy udziale dotacji i środków zewnętrznych.
§ 12.
 Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2023 r. do budżetu państwa, godnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.
 
§ 13.
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2023 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 niniejszej uchwały.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach - w ramach danego działu - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem zmian powodujących likwidację zadania,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
  5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 14. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 15. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 10:16:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 10:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 10:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony