ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLVIII.295.2022 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-12-27 10:18:13 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLVIII.295.2022
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2022 r.
 
 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXXVIII.237.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (zm.: Uchwała Nr XLI.247.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Uchwała Nr XLIV.263.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Uchwała Nr XLVII.288.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
L.p.
Nazwa zadania
Plan 2022
(w zł)
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) - stypendia z tytułu stażu oraz szkolenia, zwrot kosztów dojazdów na staże, zwrot kosztów badań lekarskich: staż
29.913,86
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) - zlecenie usługi szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt przejazdu na szkolenie, koszt badań lekarskich
6.925,25
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
 36.839,11
3.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
1.294.800
4.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
156.102
 
5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
210.440
6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
           16.195
7.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
630.746,89
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej (w tym WTZ)
2.308.283,89
 
OGÓŁEM
2.345.123
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony