ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLV.269.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 27 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-28 14:02:47 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLV.269.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 września 2022 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 130.244.684 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 106.648.566 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 23.596.118 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 142.352.012 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 116.028.436 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 26.323.576 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.107.328 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolnych środków w kwocie 68.032 zł,
   3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 13.173.811 zł, w tym:
   1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolne środki w kwocie 1.134.515 zł
   3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 7.235.325 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.310.982 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
W Uchwale Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 dokonuje się zmiany § 13, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
 
§ 13
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.773.678 zł, z tego:
  1. 190.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 2.483.678 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).”
 
§ 3
Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 - Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7  do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLV.269.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 września 2022 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.71012 – środki w kwocie 40.000 zł pochodzą z opłat wnoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i przeznaczone są na wynagrodzenia klasyfikatorów.
Rozdz.75495 – środki w kwocie 198.4200 zł pochodzą z Funduszu  Pomocy i przeznaczone są na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywania uchodźców z Ukrainy przebywających w internatach szkół powiatowych (wydatki: rozdz.85231).
Rozdz.75801 – zwiększa się plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Giżyckiego o łączną kwotę 271.254 zł, zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów, od 1  września 2022 r.:
 1. na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych - o kwotę 57.667 zł,
 2. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) - o kwotę 213.587 zł.
Z kwoty tej 5.000 zł przeznacza się na wkład własny do zadania, które będzie realizowane w latach 2022-2023 pn. ”Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego” (wydatki: rozdz.80195, § 6050).
O pozostałą kwotę zwiększa się plan rezerwy celowej na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854) – wydatki: rozdz.75818, § 4810.
Wysokość rezerwy celowej na zadania oświatowe utworzonej przy uchwalaniu budżetu Powiatu na rok 2022 wynosiła 342.474 zł. Po dokonaniu zmian ww. wymieniona rezerwa celowa wzrośnie do kwoty 2.483.678 zł a łączna kwota rezerw celowych do kwoty 2.773.678 zł i nie przekroczy 5% wydatków budżetu Powiatu (w stosunku do wydatków planowanych na dzień 1 stycznia 2022 r. relacja ta wynosi 2,09%, a w stosunku do planu wydatków po zmianach objętych niniejszą uchwałą wynosi 1,95%  (w myśl zapisów art.222 ust.3 ustawy o finansach publicznych: „Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”).  
Zgodnie art. 222 ust. 2 o finansach publicznych: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:
1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.”
W założeniu ustawodawcy rezerwy służyć mają finansowaniu wydatków, które nie mogą zostać przewidziane na etapie przygotowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podobna sytuacja zaistniała w toku wykonywania uchwalonego budżetu – na dzień dzisiejszy nie znane są jeszcze dokładne wydatki konieczne do ich sfinansowania w związku z m.in. z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. oraz zwiększeniem ilości uczniów w szkołach. Ustalenie rezerwy w nowej, wyższej wysokości pozwoli na bardziej racjonalne i stopniowe rozdysponowanie otrzymanych dochodów.
Rozdz. 75814, § 2700 - środki w kwocie 17.099 zł pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny (wydatki: rozdz.80120).
Rozdz. 80195 – kwota 250.000 zł przeznaczona jest na finansowanie nowego projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022” realizowanego w 2022 r. przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.  
Rozdz.85218 – kwota 23.492 zł to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu realizacji umowy zawartej Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy.
Rozdz.60014, § 6300 – zwiększenie dochodów o kwotę 19.168 zł, dotyczy dofinansowania z Gminy Ryn zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1791N w m. Stara Rudówka. Wkład własny Powiatu wynosi 3.000 zł i przesuwa się go nadwyżki środków powstałych w zadaniu pn. ”Przebudowa dr. pow. Nr 1728 w m. Tros”. 
 
Wydatki:  
Rozdz.80102 – zmiana (przesunięcia między paragrafami) dotyczy zadania pn. „Podłączenie budynku szkoły SOSW do sieci PEC”: w celu wykonania podłączenia należy wnieść opłatę przyłączeniową, a wykonane przyłącze (środek trwały) stanowić będzie własność PEC.
Rozdz.80115 – dokonuje się przesunięć (utworzenie nowych paragrafów) między paragrafami planu wydatków projektu pn.: „Sport dla wszystkich” w celu zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia w związku z realizację tego projektu (.
Rozdz.85333 – w związku z niewystarczającym planem zwiększa się funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki na ten cel przesuwa się z nadwyżek powstałych w rozdz.85218 i rozdz. 85510 pomiędzy planem a potrzebami .    
   
Ponadto:
 1. dokonuje się zmian w planie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonanej  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1571), w myśl których wyodrębniono nowe paragrafy dla wydatków ponoszonych w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, m.in.:
  1. §435 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  2. §437 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
  3. §474 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  4. §475 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  5. §484 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  6. §485 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  7. §486 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
  Cytowane Rozporządzenie wprowadziło dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na rok 2022 do wprowadzonych zmian w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli do 27 października 2022 r.
 2. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, dokonuje się zmian planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów (Załącznik Nr 7):
  1.  w rozdz. 85410 – o kwotę 200.000 zł w związku z realizacją zadania polegającego na organizacji zakwaterowania i zapewnieniu wyżywienia dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych,
  2.  w rozdz. 85417 – o kwotę 8.000 zł w związku z działalnością Szkolnego Schroniska
 3. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku w kwocie 300.000 zł (wpływy ze sprzedaży usług), dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-28 13:55:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-28 14:02:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28 14:02:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony