ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLIV.261.2022 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-29 10:18:34 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIV.261.2022
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 135 ust. 1, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 20021 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej pod adresem ul. Wiejska 2 o powierzchni 685,52 m2, obręb 0003 Miasto Giżycko, na części działki ozn. nr geod. 943/2 w związku przedsięwzięciem polegającym na rozbudowie drogi krajowej nr 59 i 63 w Giżycku, etap I: budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską i Nowowiejską w Giżycku,  zwany dalej „obszarem ograniczonego użytkowania”.
 
§ 2
Granicę obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza się zgodnie z zasięgiem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych dla terenów chronionych akustycznie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 
§ 3
Obszar ograniczonego użytkowania oznaczono kolorem czerwonym na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 4
Przebieg zewnętrznej granicy obszaru ograniczonego użytkowania opisano punktami od 1 do 84 wraz ze współrzędnymi punktów w załączniku nr 2 do uchwały.
 
§ 5
Wykaz numerów ewidencyjnych działek położonych w granicach obszaru ograniczonego użytkowania określa załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 6
 1. Na terenie obszaru ograniczonego użytkowania wprowadza się następujące ograniczenia:
  1. Zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  2. Zakaz lokalizowania i budowy nowej zabudowy mieszkaniowej,
  3. Zakaz dalszej rozbudowy mieszkaniowej.
  4. Zakaz przeznaczenia nieruchomości pod nową zabudowę mieszkaniową, szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe,
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu użytkowania budynków mieszkalnych w całości lub części, na cele niemieszkalne, usługowe.
§ 7
Na terenie obszaru ograniczonego użytkowania określa się następujące rozwiązania techniczne dotyczące budynków mieszkalnych:
 1. Wymiana stolarki okiennej w celu zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV.261.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 
Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi krajowej nr 59 i 63 w Giżycku, etap I: budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską i Nowowiejską w Giżycku zostało zrealizowane pod względem środowiskowym na warunkach określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.4210.1.2014.JC.42 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zgodnie z punktem IV w/w decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył następujący obowiązek: „Nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, w tym oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony terenów podlegających ochronie przed hałasem. Pomiary należy przeprowadzić w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Punkty pomiarowe zlokalizować na terenach, dla ochrony których zaprojektowano ekrany akustyczne (pomiary sprawdzające dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu po zrealizowaniu ekranów) oraz na pozostałych terenach podlegających prawnej ochronie przed hałasem (położonych najbliżej drogi), uwzględniając m.in. tereny znajdujące się: a) po lewej stronie drogi DK59 w km ok.: 2+456, 2+388, 2+376, 2+343, 2+027, 1+556, 1+489, 1+064, 0+268; b) po prawej stronie drogi DK59 w km ok.: 2+210, 2+137, 1+981, 1+556, 1+129, 0+932, 0+857, 0+004; c) po lewej stronie drogi DK63 w km ok.: 2+140, 2+956, 3+344, 3+439; d) po prawej stronie drogi DK63 w km ok.: 0+768, 0+89A, 1+900, 3+160. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu należy zastosować odpowiednie środki ochrony zapewniające właściwe warunki akustyczne (np. uzupełnienie-rozbudowa ekranów, budowa nowych). W sytuacji, w której pomimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, standardy jakości środowiska nie będą mogły być dotrzymane, należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.”
Wypełniając powyższy obowiązek – inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zleciła sporządzenie analizy porealizacyjnej, którą sporządziła Firma ECOSOUND Sp. z o.o. ul. Miechowska 5B/7, 30-055 Kraków. Dnia 13.07.2022 do Starosty Giżyckiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie złożyła sporządzoną „Analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 59 i 63 w Giżycku, etap I: budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską i Nowowiejską w Giżycku.”
Art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) stanowi, że: „Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania”.
Jako standardy jakości środowiska akustycznego w przypadku analizowanej inwestycji - rozbudowie drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – rondo przy al. 1 maja (od km 4+578 do km 0+000) oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo przy al. 1 Maja – wieś Bystry (od km ok. 38+218 do km ok. 42+463) wg wariantu 1.  - należy przyjąć dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi lub linie kolejowe, określone w zależności od rodzaju źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu, zgodnie z Tabelą 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, rada powiatu jest organem właściwym do utworzenia w drodze uchwały obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia, które nie jest uznane za mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także nie jest zaliczane do zakładów lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie.
Zgodnie z art. 135 ust. 3a i 3b ustawy Prawo ochrony środowiska, organy tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów, wynikające z przeglądu ekologicznego. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru.
Obszar ograniczonego użytkowania proponowany w ramach analizy porealizacyjnej został wyznaczony pomiędzy granicą działki nr 943/2, która zgodnie z mpzp objęta jest ochroną akustyczną oraz najbardziej niekorzystną izofoną zachodzącą na tę działkę.
Pomiary wykonane w dniach 10-11.05.2022 r. wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w porze dziennej.
 
Wyniki pomiarów hałasu dla zabudowy pod adresem ul. Wiejska 2, Giżycko
 
Adres punktu pomiarowego
Współrzędne punktu pom.
Kilometraż drogi
Wskaźniki
Wartość równoważnego poziomu dźwięku A LAeqT [dB]
Wartość równoważnego poziomu dźwięku A po korekcie ze względu na usytuowanie punktu pomiarowego[dB]
Poziom dopuszczalny [dB]
Przekroczenia poziomu dop. [dB]
strona
Wiejska 2, Giżycko
52°02'55.5"N
0+857
LAeqD
64.2
61.2
61
0.2
21°46'04.9"E
prawa
LAeqN
56.1
53.1
56
---
 
Z uwagi na ograniczone techniczne możliwości wykonania środków ochrony przed hałasem wynikające głównie z uwarunkowań terenowych, stwierdza się potrzebę ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania dla budynku zlokalizowanego w Giżycku pod adresem ul. Wiejska 2 (dz. nr 943/2).
Budynku przy ul. Wiejskiej 2 nie można zabezpieczyć skutecznie ekranem akustycznym z powodu bardzo bliskiej odległości od budynku jednorodzinnego, braku możliwości zachowania ciągłości ekranu ze względu na chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazd na posesję. Dodatkowym utrudnieniem są kolizje z uzbrojeniem terenu.
Analizowano rozwiązanie polegające na zastosowaniu tzw. cichej nawierzchni na analizowanej drodze na odcinku, wzdłuż, którego występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. Jest to teren zabudowany, w sąsiedztwie ronda, na którym prędkości poruszających się pojazdów są niższe niż 50 km/h. Hałas toczenia jest dominującym źródłem dźwięku przy prędkości większej, od około 50 km/h. Stosowanie cichych nawierzchni jest zatem zasadne na drogach o wyższych prędkościach ruchu.
 
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest zasadne i niezbędne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Stefanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-29 09:54:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-29 10:18:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 10:18:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony