ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLIV.260.2022 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-29 10:18:34 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIV.260.2022
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z  art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:
 
Lp.
         Stanowisko
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1.
Pedagodzy, doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych
22
2.
Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek pedagogicznych
30
3.
Psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni zatrudnieni w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
22
4.
Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej
18
5.
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
18
 
 
§ 2
  1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
  2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli w kształceniu zaocznym godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
  3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze – w okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować wymiar godzin zajęć określonych w arkuszu organizacyjnym oraz ramowym rozkładzie zajęć, z tym, że za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała nr X.79.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Koniuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-29 09:42:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-29 10:18:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 10:18:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony