ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLII.254.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-01 11:33:53 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLII.254.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 128.346.472 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 102.107.071 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 26.239.401 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 140.453.800 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 110.758.118 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 29.695.682 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.107.328 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolnych środków w kwocie 68.032 zł,
   3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 13.173.811 zł, w tym:
   1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolne środki w kwocie 1.134.515 zł
   3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.985.325 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.060.982 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
W Uchwale Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 dokonuje się zmiany § 13, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠13
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.507.424 zł, z tego:
  1. 190.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 2.217.424 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).”
 
 
§ 3
Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 - Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8  do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLII.254.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia  30 czerwca 2022 r.
 
Załącznik Nr 1 – plan dochodów:
 
Rozdz.60018, § 2170 – dotyczy zwiększenia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (z 50% na 70%) dofinansowania następujących zadań bieżących:
 1. „Remont dr. pow. Nr 1710N na odc. Szczepanki–Wydminy” – o kwotę 14.980 zł,
 2. „Remont dróg pow. Nr 1718N i Nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem” – o kwotę 62.580 zł.
W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60014, § 4270 o łączną kwotę 77.560 zł.
 
Rozdz.75495 – dotyczy środków Funduszu Pomocy w kwocie 889 zł z przeznaczeniem na refinansowanie oraz zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów służbowych w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu uchodźcom transportu do miejsc zakwaterowania.
O kwotę tę zwiększa się  plan wydatków w rozdz.75495, § 4210.
 
Rozdz.75618, § 0490 - zwiększa się plan dochodów pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 240.000 zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące w tej jednostce.
 
Rozdz.75801 – zwiększa się plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Giżyckiego o łączną kwotę 1.874.950 zł, z tego:
 1. o kwotę 720.059 zł tj. do wysokości przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2022,
 2. o kwotę 1.154.891 zł przyznaną przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji i Nauki w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.
O kwotę tę zwiększa się plan rezerwy celowej (strona wydatkowa budżetu) na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854) – rozdz.75818, § 4810.
Wysokość rezerwy celowej na zadania oświatowe utworzonej przy uchwalaniu budżetu Powiatu na rok 2022 wynosiła 342.474 zł. Po dokonaniu zmian ww. wymieniona rezerwa celowa wzrośnie do kwoty 2.217.424 zł a łączna kwota rezerw celowych do kwoty 2.507.424 zł i nie przekroczy 5% wydatków budżetu Powiatu (w myśl zapisów art.222 ust.3 ustawy o finansach publicznych: „Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”).  
Zgodnie art. 222 ust. 2 o finansach publicznych: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:
1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.”
W założeniu ustawodawcy rezerwy służyć mają finansowaniu wydatków, które nie mogą zostać przewidziane na etapie przygotowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podobna sytuacja zaistniała w toku wykonywania uchwalonego budżetu – na dzień dzisiejszy nie znane są wydatki konieczne do ich sfinansowania ze środków zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (m.in. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br., dotacje dla szkół niepublicznych czy wydatki na utrzymanie obiektów oświatowych. Ustalenie rezerwy w nowej, wyższej wysokości pozwoli na bardziej racjonalne i stopniowe rozdysponowanie otrzymanych dochodów.
 
Rozdz.75814, § 2700 – dotyczy środków w kwocie 23.531 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.
O kwotę tę zwiększa się plan wydatków w rozdz.80120, § 4110, 4120, 4790.
 
Rozdz.75816, § 2180 – zwiększa się dochody o kwotę 5.681.000 zł tytułem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. ”Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km.” Środki przeznacza się na realizację ww. zadania (wydatki: rozdz. 60014, § 4270).
 
Rozdz.80146, § 0970 – dotyczy dofinansowania uzyskanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w kwocie 15.912 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia „Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego  kadry”. Środki przeznacza się na wydatki w rozdz.80146, § 4700, zgodnie z celem na jakie zostały przyznane.
 
Rozdz.85333 – zmniejsza się o kwotę 5.561 zł tj. do wysokości ustalonej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.   
      
Rozdz.60014, § 0870 - plan dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych zwiększa się o kwotę 30.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące w tej jednostce.
 
Rozdz.60014, § 6280, 6300 i rozdz.60018, § 6350 - wobec nieuzyskania dofinansowania zadania pn. ”Rozbudowa mostu przez Kanał Kula”  zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 5.319.042 zł, z tego (odpowiednio):
o 3.000.000 zł stanowiące  planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o 1.900.000 zł z tytułu planowanej pomocy z gmin: Giżycko i Miłki oraz o 150.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Nadleśnictwa Giżycko.
Plan wydatków w rozdz. 60014, § 6050 zmniejsza się w związku z tym o łączną kwotę 5.319.042 zł. Kwotę 269.042 zł stanowiącą środki własne Powiatu przesuwa się na zadanie pn. „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km” (strona wydatkowa: rozdz.60014, § 4270). Kolejne środki własne w wysokości 478.458 zł przesuwa się na ten cel z zadania pn. : „Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow. Nr 1734N w m. Kruklanki” – tym samym łączny udział środków własnych Powiatu w zadaniu „Remont strategicznych dróg powiatowych….” wynosi 747.500 zł.   
 
Rozdz.60095 – (przesunięcie kwoty 53.000 zł między paragrafami: 6257 i 6300) zmiana dotyczy zadania pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa” i wynika ze zwiększenia wkładu własnego – środki na ten cel przekaże Gmina Giżycko w ramach pomocy finansowej.
Po stronie wydatków w rozdz.60095 dokonuje się analogicznego przesunięcia kwoty 53.000 zł: zmniejsza się § 6057 a zwiększa § 6059).
 
Rozdz.75814, § 6680 – zwiększa się plan dochodów na rok 2022  o kwotę 70.000 zł tytułem  środków finansowych, które Uchwałą Nr XXXV.226.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 16 grudnia 2021 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2021 r. W uchwale wskazano m.in. zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow.nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie  z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.
Zadanie to nie zostanie zrealizowane w terminie z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, co jest warunkiem niezbędnym uzyskania kolejnych decyzji: pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę.
W myśl zapisów art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych „środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym środki te przeznacza się na wydatki inwestycyjne roku 2022, zgodnie z pierwotnym celem.
 
 
Załącznik Nr 2 – plan wydatków:
 
Rozdz.60014, § 4210, § 4300 oraz rozdz.75020 § 4260, § 4300, § 4360 – zwiększenia planu wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  wynikają ze wzrostu cen materiałów pędnych, cen mediów oraz zakupywanych usług oraz konieczności sporządzenia strategicznej mapy hałasu i likwidacji miejsc niebezpiecznych. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody uzyskane przez tę jednostkę.
Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000 zł przeznaczonej na zakup i montaż klimatyzatorów z § 4210 na § 6060 w związku z tym, że cena jednostkowa urządzeń jest wyższa niż 10.000 zł.
  
Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 267.400 zł. Zmiana wynika z obowiązujących zapisów art.41b ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. - Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), w myśl których: „3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów (…) są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,” (…)
 
Rozdz.75702 – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na obsługę długu o kwotę 380.000 zł w związku ze wzrostem podstawowych stóp procentowych, których skutkiem są wyższe raty odsetkowe od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
 
Rozdz.80102, § 2950 – dotyczy zwrotu kwoty 18.000 zł stanowiącej niewykorzystane dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”.
 
Rozdz.80102, § 6060 i rozdz.85403, § 4270 – dotyczy przesunięcia kwoty 16.500 zł z zadania polegającego na zakupie schodołaza do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na wydatki bieżące związane z odnowieniem ścian w internacie Ośrodka w związku z zaleceniami Sanepidu (zakup schodołaza został zrealizowany ze środków zebranych przez Stowarzyszenie „Szansa” działające przy SOSW).
 
Rozdz.80195 – dotyczy przesunięć między paragrafami planu wydatków projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące, finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” – w ramach powstałych nadwyżek pomiędzy potrzebami a planem zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.
 
  
Ponadto:
 1. w związku z niewystarczającym planem wydatków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka dr.pow.Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.” dokonuje się przesunięcia środków własnych Powiatu w kwocie 45.000 zł z zadania pn. ”Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow. Nr 1734N w m. Kruklanki” – rozdz.60014, § 6050,
 2. w związku z uzyskaniem dochodów przy realizacji zadania polegającego na organizacji zakwaterowania i zapewnieniu wyżywienia dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działa wojennych,  dokonuje się zmian planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów w rozdz.85410:
  1. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych - dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 75.000 zł,
  2. Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 80.000 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 11:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 11:33:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 11:33:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony