ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XL.245.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-29 13:54:52 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XL.245.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 125.085.157 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 93.999.597 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 31.085.560 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 136.521.524 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 101.245.683 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 35.275.841 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.436.367 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
   2. wolnych środków w kwocie 6.796.958 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 12.502.850 zł, w tym:
   1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
   2. wolne środki w kwocie 7.863.441 zł.;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 7.011.098 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.086.755 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XL.245.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80147 - dotyczy projektu pn. ”Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” i wynika z decyzji organizatora projektu o uzupełnieniu działań projektowych po stronie partnerów z Litwy i Łotwy, którym Powiat Giżycki, jako Lider, ma przekazać środki finansowe w kwocie po 3.020 euro.   
Rozdz.85203 – dotyczy środków z 2021 r. pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczonych na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie, które zostały wydatkowane przezeń niezgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym podleją zwrotowi.
Wydatki:
Rozdz.75045 i rozdz.80102 – zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków na wykonanie tablicy informacyjnej projektu polegającego na budowie sali gimnastycznej przy SOSW.
Rozdz.80195 § 6050 i rozdz.80120 § 6050– zmiana formalna polegająca na zmianie klasyfikacji budżetowej (rozdział) zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji na remont dachu szkoły I LO (jest: rozdz.80195, winno być: rozdz.80120).
Rozdz.80195 – zmiany dotyczą projektu pn.: „Strategia umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1” w celu zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli i ubezpieczenia uczestników.
Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania wymienionego w poz.10 Załącznika Nr 3: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. w ten sposób, że słowo: „przebudowa” zastępuje się słowem: „rozbudowa” (po zmianach: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka dr.pow.nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk.).  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-29 13:44:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-29 13:54:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-29 13:54:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony