ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012

Informacja ogłoszona dnia 2012-01-25 09:32:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIII/88/2011
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012
 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 70.661.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:
 • dochody bieżące w wysokości 62.384.533 zł,
 • dochody majątkowe w wysokości 8.276.519 zł.
§ 2
 1. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 74.501.732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:
  • wydatki bieżące w wysokości 64.546.181 zł,
  • wydatki majątkowe w wysokości 9.955.551 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 w wysokości 9.523.758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2012 w wysokości 431.793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2012 w wysokości 12.858.854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 5. Dochody i wydatki na rok 2012 związane z realizacją:
  1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 7.  
§ 3
Deficyt budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 3.840.680 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.840.680 zł. 
§ 4
Przychody budżetu na rok 2012 w wysokości 5.000.000 zł, rozchody w wysokości 1.159.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł, 
§ 6
Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
 1. dochody w wysokości 200.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 200.000 zł.
§ 7
Dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):
 1. dochody w wysokości 355.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 355.000 zł.
§ 8
Zestawienie planowanych na 2012 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.730.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9
 1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2012 w łącznych kwotach:
  1. dochody – 2.157.450 zł;
  2. wydatki – 2.157.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
  • przychody – 1.431.396 zł,
  • koszty - 1.431.396 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 814.526 zł, z tego na:
  1. 168.605 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 193.921 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 382.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853),
  4. 470.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750). 
§ 11
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni­kające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, tj. do:
   1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych nie ulegnie zmianie,
   2. dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych miedzy poszczególnymi zadaniami w danym dziale
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-25 09:31:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-25 09:32:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-02 09:12:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony