ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIII.215.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-29 08:42:40 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIII.215.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 października 2021 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 110.354.159 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 94.288.286 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.065.873 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 118.167.184 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 97.496.920 zł.
   2. wydatki majątkowe w wysokości 20.670.264 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.092.215 zł,
   2. wydatki w wysokości 5.885.138 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do projektu Uchwały
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.60095 – zmniejsza się plan dochodów i wydatków projektu pn.Mazurska Pętla Rowerowa” w związku z koniecznością dostosowania go do wielkości wynikających z umowy o dofinansowanie, co jest warunkiem niezbędnym do otrzymania zaliczek na wydatki Partnerów projektu.
Rozdz.85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.300 zł przyznaną ze środków Funduszu Pracy przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki te przeznacza się na pokrycie w Powiatowym Urzędzie Pracy kosztów obsługi dodatkowych zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).
Rozdz.75494 - dotyczy dofinansowania wykonania dokumentacji na rozbudowę budynku Komendy Powiatowej PSP w Giżycku. Planuje się dofinansowanie w łącznej kwocie 120.000 zł (100%) z  budżetów następujących jednostek samorządu terytorialnego (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP):
 1. Gmina Miejska Giżycko – 20.000 zł,
 2. Gmina Wydminy – 30.000 zł,
 3. Miasto i Gminy Ryn – 20.000 zł,
 4. Powiat Giżycki – 50.000 zł.
Rozbudowa przewidziana jest na lata 2022-2024 a środki na ten cel w kwocie 3,5 mln zł pochodzić mają z budżetu państwa.
Dochody:
Rozdz.75814 – zwiększa się plan dochodów na rok 2021  o kwotę 131.545 zł tytułem  środków finansowych, które Uchwałą Nr XXIV.171.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2020 r. W myśl zapisów art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych „środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Wydatki:
Rozdz.70005 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 41.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie szacowania nieruchomości do celów wypłaty wypłatę odszkodowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych z jednoczesnym zabezpieczeniem  środków na tę wypłatę.
Rozdz.80115 – zmiany dotyczą projektu realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych pn. „Sport dla wszystkich” i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację umów zlecenia dla sędziów sportowych zaangażowanych w rozgrywki młodzieżowe.
Rozdz.80147 – przesunięcia  wynikają z harmonogramu projektu pn. „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji: do końca roku planuje się wykonać założenia projektowe, które w ubiegłym roku nie odbyły się  ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.
Pozostałe rozdziały działu 801 i dz.854 – dotyczą przesunięć nadwyżek środków między poszczególnymi paragrafami planu wydatków realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
Rozdz. 85218 i rozdz.85510 – przesunięcie dotyczy zabezpieczenia środków na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Ponadto dokonuje się zmiany formalnej polegającej na tym, że dotację uwidocznioną w dotychczasowym załączniku pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” w poz. „Sport dla wszystkich” (dz.801, rozdz.80115, § 6257 – 1.479.000 zł) przenosi się do załącznika pn. „Dotacje majątkowe na rok 2021”.   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-29 08:41:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-29 08:42:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29 12:32:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony