ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXII.211.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-04 14:25:49 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXII.211.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 września 2021 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 108.888.648 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 94.083.646 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 14.805.002 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 116.701.673 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 97.160.735 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 19.540.938 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.773.565 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.475.943 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII.211.2021 z dnia 30 września 2021 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.75801, § 2920 / dz.801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.750 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przyznana została na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które realizować będą powiatowe jednostki: I LO, II LO, Zespół Szkół Zawodowych, Zespól Szkół Kształtowania środowiska i Agrobiznesu, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz szkoła niepubliczna: Zakład Doskonalenia Zawodowego (§ 2540).  
Rozdz.85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.700 zł przyznaną ze środków Funduszu Pracy przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki te przeznacza się na pokrycie w Powiatowym Urzędzie Pracy kosztów obsługi dodatkowych zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).
Wydatki:
Rozdz.75405 i rozdz.75411 – na wniosek Komendanta Powiatowego PSP, w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Policji, dokonuje się zmian w planie dotacji majątkowych w ten sposób, że zmienia się dotychczasowe przeznaczenie dotacji z: „Doposażenie Komendy Powiatowej PSP” na: „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku”. Łącznie na ten cel (po zmianach) przeznacza się 50.000 zł.   
§ 2540 w rozdz.80102, rozdz.80115, rozdz.80120, rozdz.80134 i rozdz.85404 – dotyczy przesunięć środków w planie dotacji dla szkół niepublicznych między poszczególnymi rozdziałami w ramach podmiotów prowadzących te szkoły: Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zgodnie z wykazywaną liczbą uczniów. Po zmianach ogólna kwota tych dotacji zwiększa się per saldo o 153.042 zł. Środki na ten cel przesuwa się z nadwyżki powstałej pomiędzy planem a przewidywanym wykonaniem  w rozdz.85417 § 2830.
Rozdz.85395 – zmiana wynika z zakończenia projektu realizowanego ze środków grantu z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK pn. „Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego.” Z otrzymanej ogólnej kwoty 536.475,00 zł nie zostały wykorzystane środki w wysokości 31.386,05 zł i podlegają one (w odpowiedniej proporcji) zwrotowi na rachunki Banku Gospodarstwa Krajowego i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ten sposób, że w poz.26 w zadaniu pn. Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ dotychczasowy zapis dotyczący § 6057 w kwocie 2.442.435 zastępuje się kwotą 963.435 oraz dodaje § 6257 w kwocie 1.479.000 zł. Jest to zmiana formalna mająca na celu uwidocznienie kwoty dotacji przekazywanej partnerom zagranicznym projektu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-04 14:22:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-04 14:25:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04 14:25:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony