ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXI.205.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-31 09:06:45 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXI.205.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 108.635.686 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 93.830.684 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 14.805.002 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 116.448.711 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 96.907.774 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 19.540.937 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.773.565 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.451.888 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Środki  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI.205.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.   
 
Dochody:
Rozdz.75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w 2018 r. pn. „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”.
Rozdz.75618 – zwiększa się plan dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego  o kwotę 80.000 zł.
Rozdz.80146 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2018-2020 pn. „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”.
Rozdz.60018 i rozdz.75816 – zmiana formalna dostosowująca uchwałę budżetową do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1382) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
 1. w rozdz.60018, § 6350 ujęto środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 
  1. uzyskane zwiększenie o kwotę 68.254 zł na dofinansowanie przebudowy dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc. Cybulki-Wydminy (po stornie wydatków zwiększa się w związku z tym § 6050 w rozdz.60014);
  2. planowane do uzyskania dofinansowanie przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N i dr. pow. Nr 1734N w m. Kruklanki na kwotę 720.000 zł oraz przebudowy Al. 1 Maja w Giżycku na kwotę 612.000 zł,
 2. w rozdz. 75816, § 6100 ujęto uzyskane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania polegającego na budowie Sali gimnastycznej przy SOSW na kwotę 1.600.000 zł,
(przed zmianą środki, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz w pkt 2 były ujęte w rozdz.75816, § 6290).
Rozdz.75814 – zwiększa się plan dochodów na rok 2021  o kwotę 100.000 zł tytułem  środków finansowych, które Uchwałą Nr XXIV.171.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2020 r. W myśl zapisów art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych „środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80115 – zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Sport dla wszystkich”. Zgodnie z umową zawartą z Instytucją Zarządzającą, Powiat Giżycki jako Partner Wiodący przekazuje Partnerowi projektu, którym jest Alytus City Municypality Administration, 85% wartości zrealizowanych wydatków, zatwierdzonych w raporcie skonsolidowanym. Szacuje się, że w 2021 r. refundacja wyniesie ok.300.000 euro.     
Wydatki:
Rozdz.60014:
§ 3020 i § 4010 – zmiana wynika z konieczności wypłacenia świadczeń po zmarłym pracowniku,  
§ 4270 i § 4300 – dokonuje się zmian w planie  wydatków w celu zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych,
Rozdz.71012 – zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego (tzw. kopiarko-drukarka formatu A0) na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego.
Rozdz.75020 – zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne planowane pierwotnie na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Starostwie Powiatowym (zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.),
Rozdz.75411 – zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty funkcjonariuszom należności niezaliczanych do wynagrodzeń, pokrycie kosztów delegacji i dokształcania oraz legalizacji i przeglądu sprzętu.
Rozdz.80120 i 92601 – dotyczy przesunięcia środków w kwocie 15.000 zł, ujętych pierwotnie w rozdz.80120, stanowiących wkład własny do zadania polegającego na remoncie podłogi sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego, do rozdz.92601 tj. zgodnie z klasyfikacją, jaką zastosował Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznając dofinansowanie zadania w kwocie 11.500 zł w ramach tzw. „Małych grantów”).
Rozdz.85218 i rozdz.85508 - dokonuje się przesunięć nadwyżki środków z rozdz.85508 w łącznej kwocie 55.000 zł, powstałej pomiędzy planem a przewidywanymi potrzebami, do rozdz.85218 z przeznaczeniem na zakupy w PCPR: klimatyzatorów (wydatek bieżący: 40.000 zł) oraz kserokopiarki (wydatek inwestycyjny -15.000 zł).
Rozdz.85410 – dokonuje się zwiększenia planu przeznaczonego na zadanie polegające na dostosowaniu budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż., o kwotę 71.000 zł w związku z przewidywanym wzrostem cen na usługi remontowo-budowlane.
 
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r., w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) nowych zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu, w następujący sposób:
 1. Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1736N oraz dr. pow. Nr 1734N w m. Kruklanki – zmniejsza się udział środków własnych o kwotę 55.000 zł,
 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie – zwiększa się o kwotę 15.000 zł (w 2022 r.: 258.306 zł, z tego: RFRD: 200.000 zł, Gmina Ryn: 36.653 zł, Powiat: 21.653 zł), 
 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo – zwiększa się o kwotę 5.000 zł (w 2022 r.: 56.500 zł, z tego: RFRD: 49.200 zł, Gmina Miłki: 6.150 zł, Powiat: 1.150 zł), 
 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku – zwiększa się o kwotę 15.000 zł (w 2022 r.: 381.921 zł, z tego: RFRD: 317.536 zł, Gmina Miejska Giżycko: 39.692 zł, Powiat: 24.693 zł), 
 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki – zwiększa się o kwotę 10.000 zł (w 2022 r.: 131.204 zł, z tego: RFRD: 112.963 zł, Gmina Kruklanki: 14.120 zł, Powiat: 4.121 zł), 
 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N– zwiększa się o kwotę 10.000 zł (w 2022 r.: 138.953 zł, z tego: RFRD: 119.162 zł, Gmina Giżycko: 14.895 zł, Powiat: 4.896 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-30 14:12:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-31 09:06:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31 09:06:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony