ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXX.200.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-28 15:45:34 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXX.200.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 211, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 106.733.112 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 93.455.364 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 13.277.748 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 114.546.137 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 96.748.454 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.797.683 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 5.192.088 zł,
   2. wydatki w wysokości 4.941.411 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXX.200.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.  
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.85218 – zwiększa się plan o uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody, które przeznacza się na związane z tym wydatki w tej jednostce: 3.409 zł dotyczy odszkodowania za uszkodzone mienie, 5.895 zł dotyczy kosztów administrowania i utrzymania pomieszczeń wynajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Rozdz.85333 – zmiana dotyczy przyznania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty 24.238 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie w Powiatowym Urzędzie Pracy kosztów obsługi dodatkowych zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
Rozdz.75814/ rozdz.60014 – zwiększa się plan dochodów na rok 2021  o kwotę 212.222 zł tytułem  środków finansowych, które Uchwałą Nr XXIV.171.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2020 r. W uchwale wskazano dwa zadania z terminem realizacji o 30 czerwca 2021 r.:
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku – w kwocie 140.000,00 zł,
 2. E-zarządzanie infrastrukturą drogową w ZDP wraz z uruchomieniem e-usług – w kwocie 904.191,00 zł
Zadanie Nr 1 nie zostanie zrealizowane w terminie z uwagi na przedłużające się uzyskanie niezbędnych dokumentów tj. m.in. uzgodnienia robót budowlanych i wycinki drzew z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzgodnienia procedury nadania służebności przesyłu dla gazociągu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Zadanie Nr 2 zostało zrealizowane w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano przy czym udział Powiatu zmalał z 158.212 zł do 85.890 zł tj. o 72.222 zł.
W myśl zapisów art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych „środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W 2021 r. środki te przeznacza się na wydatki inwestycyjne:
 1. 140.000 zł - ponownie na opracowanie dokumentacji dla Al. 1 Maja (po wprowadzeniu tego zadania do budżetu Powiatu na rok 2021 termin jego realizacji przedłuży się do końca br.),
 2. 72.222 zł – na zakup radarowego wyświetlacza prędkości i kamery do monitoringu wizyjnego wraz z jego montażem na moście obrotowym. Pozwoli to na bieżącą kontrolę funkcjonowania obiektu oraz rejestrowanie i ustalenie sprawców uszkodzenia mienia, w tym przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.
 
Wydatki:
Rozdz.80120 – dokonuje się zmian w planie  wydatków przeznaczonych na realizację w II LO projektu pn. „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” w celu zakupu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (utworzenie §4247).
Rozdz.85218 i rozdz.85508 – dokonuje się przesunięć nadwyżki środków z rozdz.85508 w łącznej kwocie 66.608 zł, powstałej pomiędzy planem a przewidywanymi potrzebami, do rozdz.85218 z przeznaczeniem na zabezpieczenie na 6 m-cy wynagrodzenia psychologa (razem: 10.793 zł), na remont i adaptację na archiwum PCPR pomieszczeń w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte (40.165 zł) oraz zakup regału archiwalnego przesuwnego (wydatek inwestycyjny -15.650 zł).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-28 15:44:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-28 15:45:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-28 15:45:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony