ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXVIII.189.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-04 12:56:36 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXVIII.189.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 106.444.704 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 92.739.178 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 13.705.526 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 114.257.729 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 96.068.374 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 18.189.355 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 4.860.088 zł,
   2. wydatki w wysokości 4.640.911 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII.189.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 
Dochody:
W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów dochodów dla Powiatu, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 zmniejsza się plan subwencji ogólnej:
1) Rozdz.75801 – w części oświatowej - o kwotę 220.026 zł,
2) Rozdz.75832 – w części wyrównawczej - o kwotę 1.352 zł.
 
Rozdz.85395 - zmniejsza się plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu grantów otrzymanych z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK:
 1. „Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego” - łącznie o kwotę 329.288 zł,
 2. na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy razem” – łącznie o kwotę  76.635 zł.
Środki na ten cel wpłynęły jeszcze w 2020 r. a ich wydatkowanie zostało przedłużone na rok 2021 r.
 
Dochody i wydatki:    
Rozdz. 60095 – zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków na zadanie pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” o łączną kwotę 2.332.334 zł (każdy). Związane jest to ze zmianą realizacji tego projektu: inwestorem będzie Powiat Giżycki, któremu Gminy: Giżycko i Miłki udzielą pomocy finansowej w formie dotacji. Zakłada się, że pomoc obejmie 100% wartości zadania a dotacja zostanie rozliczona po otrzymaniu przez Powiat dofinansowania ze środków unijnych.
 
Wydatki:
Rozdz.75411 – dokonuje się przesunięć niezaangażowanych środków w łącznej kwocie 61.000 zł, przeznaczonych na uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz inne należności dla funkcjonariuszy PSP zaliczane do wynagrodzeń.
 
Zwiększa się plany wydatków projektów realizowanych przez PZOSiPO:
 1. Rodz.80102 - „Współpraca sukcesem w terapii” - o łączną kwotę 33.656 zł,
 2. Rozdz.92695 – „Sport bez barier” – o łączną kwotę 19.670 zł.
Środki na ten cel wpłynęły jeszcze w 2020 r. i nie zostały wydatkowane z uwagi na pandemię covid19.
 
Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 245.000 zł na działania związane z dostosowaniem obiektów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do wymogów przeciwpożarowych:
 1. Rozdz.80115 – o kwotę 10.000 zł na wymianę bramy wjazdowej,
 2. Rozdz.85410 – o kwotę 35.000 zł na przeprowadzenie kapitalnego remontu pomieszczenia przeznaczonego na olej opałowy i wymianę pokrycia dachu nad kuchnią oraz o kwotę 200.000 zł na wymianę drzwi wewnętrznych w pokojach internatu na specjalne drzwi przeciwpożarowe.  
 
Rozdz.80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego (50%) do wniosku pomoc finansową w formie dotacji celowej na remont podłogi sali gimnastycznej w I LO w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
 
Rozdz.85333 – dokonuje się przesunięć nadwyżki środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 768 zł na pozostałe wydatki bieżące w tej jednostce: zakup usług zdrowotnych, czynsz za najem pomieszczeń oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdz.85510 – dokonuje się przesunięć nadwyżki środków zabezpieczonych na opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Domach dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK w łącznej kwocie 1.500 zł na pozostałe wydatki bieżące w tych jednostkach - zakup usług zdrowotnych.
 
Ponadto w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje majątkowe na rok 2021 po zmianach (w zł)” dokonuje się zmiany planu dotacji przeznaczonych  na udzielenie Gminie Miejskiej Giżycko pomocy finansowej na dokapitalizowanie spółki z o.o. „Giżycka Ochrona Zdrowia” :
 1. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.” – zmniejsza się o kwotę 225.000 zł,
 2. „Zakup i modernizacja systemu informatycznego” – zwiększa się o kwotę 225.000 zł.
Powyższa zmiana stanowi przychylenie się do wniosku Burmistrza Miasta Giżycka skierowanego w dniu 12 kwietnia br. do Starosty Giżyckiego o aneksowanie umowy z dnia 9 grudnia 2019 r. zawartej w sprawie wsparcia przez Powiat Giżycki działań związanych z utworzeniem przez Miasto Giżycko nowego podmiotu leczniczego „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o.  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-04 12:49:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-04 12:56:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04 12:56:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony