ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIV.173.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-22 09:57:47 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIV.173.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2020 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2021
 
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 102.881.144 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 92.063.193 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 10.817.951 zł.
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 109.753.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 94.719.762 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 15.033.780 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 w wysokości 12.299.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2021 w wysokości 2.734.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na rok 2021:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
  3. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Deficyt budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 6.872.398 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.872.398 zł.
 
§ 4
ŚrodkiRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Przychody budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 7.938.881 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości 1.066.483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
Limity na 2021 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł.
 
§ 7
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):
 1. dochody w wysokości 221.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 221.000 zł.
§ 8
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.):
 1. dochody w wysokości 670.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 670.000 zł.
§ 9
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 1. dochody w wysokości 2.832.471 zł,
 2. wydatki w wysokości 2.220.513 zł.
§ 10
Środki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Giżycki, określone w art.16 ust.4 i ust.7pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.):
 1. dochody w wysokości 20.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 20.000 zł.
§ 11
Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 6.309.562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2021  w łącznej wysokości:
  1. dochody: 2.138.600 zł,
  2. wydatki: 2.138.600 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021 w łącznej wysokości:
  1. przychody: 2.530.450 zł,
  2. koszty: 2.530.450 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 13
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 187.000 zł, z tego: 187.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
§ 14
Uchwala się wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2021 związanych z realizacjąprzez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.
 
§ 15
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2021 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 niniejszej uchwały.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wyni­kające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach - w ramach danego działu - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie ogólnej kwoty tych wydatków,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem zmian powodujących likwidację zadania,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
  5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków  europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-22 09:55:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-22 09:57:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28 08:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony