ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIII.166.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-02 15:25:19 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XXIII.166.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 listopada 2020 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 100.612.860 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 87.939.450 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 12.673.410 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 109.418.654 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 89.904.219 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 19.514.435 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.805.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
   2. wolne środki w kwocie: 6.255.228 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 9.872.277 zł w tym:
   1. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
   2. wolne środki: 7.321.711 zł.
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 7.690.824 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.240.700 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII.166.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 listopada 2020 r.
 
Dochody i wydatki (zmiany formalne):   
Rozdz. 85324 – zmiana wynika z uzyskania przez PCPR wyższych dochodów, stanowiących 2% od realizowanych wydatków PFRON.  Środki przeznacza się na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy przesunięć między paragrafami nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami, powstałymi wskutek zwolnienia Zarządu Dróg Powiatowych z opłacania składek ZUS. Środki przeznacza się na zakup samochodu osobowego na potrzeby tej jednostki.
Rozdz.75515 - dotyczy przesunięć między paragrafami w ramach planu na wykonywanie zadań przez punkt pomocy prawnej działający przy PCPR, w celu opłacenia prawników świadczących tę pomoc.
§ 2540 w rozdz.80102, 80115, 80120 i 85404 – dotyczy przesunięć środków w planie dotacji dla szkół niepublicznych między poszczególnymi rozdziałami w ramach podmiotów prowadzących te szkoły: Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zgodnie z wykazywaną liczbą uczniów. 
Rozdz.85218 i rozdz.85508 – dotyczy przesunięć środków na wynagrodzenia między poszczególnymi rozdziałami planu realizowanego przez PCPR w związku ze zmianami organizacyjnymi: koordynator pieczy zastępczej przeszedł na stanowisko pracownika socjalnego.  
Rozdz.rozdz.80195 – zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie nauczycieli katechetów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego za okres wrzesień-grudzień 2020 r. Na ten cel przesuwa się kwotę 6.000 zł z nadwyżki planu dotacji przeznaczonych dla schronisk młodzieżowych (rozdz.85417).
Rozdz.85421 – dotyczy przesunięcia środków na pokrycie wkładu własnego celem zakupu atlasu fitness do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który na ten cel otrzymał dofinansowanie z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 50% (5.495 zł).
 
Ponadto:
Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku (zał. Nr 7) z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano, przychodów ze świadczonych usług.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-02 15:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-02 15:25:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02 15:25:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony