ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXII.159.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-04 11:47:08 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXII.159.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 października 2020 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 98.648.563 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 86.752.574 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 11.895.989 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 107.454.357 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 88.766.416 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 18.687.941 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.805.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
   2. wolne środki w kwocie: 6.255.228 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 9.872.277 zł w tym:
   1. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
   2. wolne środki: 7.321.711 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 7.214.118 zł,
   2. wydatki w wysokości 5.763.994 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na rok 2020 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXII.159.2020 z dnia 29 października 2020 r.  
 
Dochody i wydatki (zmiany formalne):   
Rozdz. 80102 – zmiana dotyczy projektu pn. „Współpraca sukcesem w terapii” realizowanego w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych i wynika z konieczności szybszego zrealizowania zadań (okres realizacji skrócono z 3 lat do 2 na wniosek partnera litewskiego).
Rozdz.85202, § 0960 i § 0870 – dotyczy dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej tytułem darowizny od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych w kwocie 1.200 zł oraz tytułem sprzedaży samochodu volkswagen transporter w kwocie 14.789 zł. Dochody te przeznacza się na zwiększenie wydatków w tej jednostce z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz dekontaminatora w związku z pandemią COVID-19.
Rozdz.85333 - dotyczy zwiększenia planu dochodów własnych Powiatu o kwotę 6.900 zł tytułem opłat za zatrudnienie cudzoziemców i przeznaczenia ich na bezpośrednie wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji tych zadań.
Rozdz.60014 – dotyczy zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1791N w m. Stara Rudówka” z dofinansowaniem Gminy Ryn w wysokości 15.000 zł oraz wkładem własnym Powiatu w kwocie 2.000 zł (środki te pochodzą z nadwyżki planu nad potrzebami w zadaniu polegającym na przebudowie Al. 1 Maja).
Rozdz.75495 – dotyczy zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Giżycku. Dofinansowanie w łącznej kwocie 50.000 zł (50% szacowanej wartości pojazdu) pochodzi z następujących budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP):
 1. Gmina Miejska Giżycko – 10.000 zł,
 2. Gmina Wydminy – 10.000 zł,
 3. Miasto i Gminy Ryn – 5.000 zł,
 4. Powiat Giżycki – 25.000 zł.
Pozostałą część sfinansować mają Komendanci PSP: Główny oraz Wojewódzki.
Wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy przesunięć między paragrafami nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami, powstałymi wskutek zwolnienia Zarządu Dróg Powiatowych z opłacania składek ZUS. Środki przeznacza się na zakup paliwa oraz wydatki majątkowe polegające na wykonaniu przyłącza i węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Suwalskiej wraz z dokumentacją (40.000 zł) a także zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego (12.500 zł). Ponadto zabezpiecza się środki (utworzenie nowego paragrafu) w kwocie 3.555 zł na opłatę za bezumowne korzystania z gruntu skarbu państwa zajętego przez przyczółki mostu obrotowego w Giżycku.
Rozdz.75075 - dotyczy przesunięć między paragrafami nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami, powstałymi wskutek zwolnienia Centrum Promocji i Informacji Turystycznej z opłacania składek ZUS. Środki przeznacza się na zakup komputerów przenośnych umożliwiających zdalną pracę w czasie pandemii.  
Rozdz.75405 – zmiana dotyczy doposażenia Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji). Środki w kwocie 25.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 20.800 zł na zakup drona (wydatki majątkowe). Pozostała kwota 4.200 zł zostanie przeznaczona na zakup czterech urządzeń do wstępnego badania trzeźwości (wydatki bieżące).
Rozdz.75411 - dotyczy przesunięć między paragrafami nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku, dotyczącymi wypłaty świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku, zaopatrzenia emerytalnego oraz szkoleń pracowników służby cywilnej. Środki te przeznacza się na uzupełnienie braków planów  dotyczących składek ZUS i zakupu usług pozostałych.
Rozdz.80140 – zmiana dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków przy realizacji projektów z udziałem środków unijnych: „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” oraz „Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody” (dofinansowanie projektów wpłynęło do Powiatu w latach 2018-2019).
Rozdz.85417:
 1. zmniejsza się plan dotacji dla schronisk młodzieżowych (§ 2830) o łączną kwotę 31.727 zł w celu sfinansowania wkładu własnego do projektu, o którym mowa w rozdz.80102 (10.733 zł) oraz w celu zwrotu środków, o których mowa w rozdz.80140 (łącznie 20.994 zł),
 2. pozostałe paragrafy dotyczą przesunięć nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami, powstałymi w wyniku ograniczenia działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie z powodu pandemii COVID-19. Środki przeznacza się na modernizację domku letniskowego w kwocie 40.000 zł. Zabezpiecza się także wkład własny w wysokości 8.500 zł (50% wartości zadania) na zakup kontenera mieszkalno-socjalnego, który służyć będzie do bezpiecznego magazynowania sprzętu (na pozostałą część złożono wniosek o dofinansowanie ze środków dotacji wojewody warmińsko-mazurskiego).
Ponadto:
Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7.230 zł z zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku” (rozdz.60014, § 6050) na zadanie pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej” (rozdz.75495, § 6050) w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 11:14:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-04 11:47:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-04 11:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony