ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XV.121.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-04 15:24:39 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XV.121.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 95.964.982 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 80.912.722 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 15.052.260 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 102.004.476 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 81.996.924 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 20.007.552 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.039.494 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 6.039.494 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.105.977 zł - wolne środki w kwocie: 7.105.977 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
 
 
§ 2
W związku ze zmianami określonym w § 1 zmienia się § 12 ust.1, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
„ § 12
 1. Rezerwę  ogólną w wysokości 103.000 zł.”
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XV.121.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 stycznia 2020 r.
Dochody:
Rozdz.60018 – zmiana formalna: dofinansowanie remontu mostu obrotowego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych winno być zaklasyfikowane w § 2170 a nie w § 2440.
Wydatki:
Rozdz.75020 i rozdz.75818 - dokonuje się przesunięć środków w kwocie 1.000 zł w celu zwiększenia rezerwy ogólnej. Zgodnie z zapisami art. 222 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.” Uchwalona rezerwa ogólna w kwocie 102.000 zł stanowi 0,099996% wydatków ogółem, jest więc niższa od wymaganego minimalnego poziomu o kwotę 4,48 zł. Błąd w wyliczeniu poziomu rezerwy wynikł z zaokrąglenia przeliczanych wartości do dwóch miejsc po przecinku.
Rozdz.80115 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny nauczycielom prowadzącym naukę języka hiszpańskiego w ramach projektu pn. „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy”,  realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych,
Rozdz.92695 - przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu pn. „Sport bez barier”,  realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony