ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Starosta Giżycki informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.)wprowadzonej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) weszły w życie nowe przepisy dotyczące instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
Starosta jako organ ochrony środowiska, zgodnie z art. 152b ust. 1 ustawy dnia 27 kwietnia 2019 r. - Prawo ochrony środowiska, udostępnia informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia tj.:
 1. zgłoszenia nowych instalacji lub ponowne zgłoszenia instalacji istniejących, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia przez organ sprzeciwu (patrz pkt 3), albo od dnia wydania zaświadczenia (patrz pkt 3);
 2. informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, tj.: informacje o:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
  2. zakończeniu eksploatacji instalacji,
  3. zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu,
 3. sprzeciw wnoszony przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia w drodze decyzji (art. 152 ust. 4). Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:
  1. eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
  2. instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. nie zostały wykonane wymagane przepisami lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko bądź nie zastosowano odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
  a w przypadku braku sprzeciwu - zaświadczenie, wydawane z urzędu, przed upływem terminu, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b). Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.
 4. uwagi organizacji pozarządowych lub mieszkańców gminy, na terenie której jest lub ma być eksploatowana instalacja oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, udzielone przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia.
Zgodnie z art. 152b ust. 3 organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.
 
Uwagi te wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub ww. informacji. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą, a podmioty te mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 
 
Uwagi wnosi się pisemnie lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 
Adres skrytki ePUAP:
/SPGizycko/SkrytkaESP
/SPGizycko/skrytka

Zgłoszone instalacje

Lp.
  Informacje o instalacjach wytwarzającej pola elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1) i 2)
Sprzeciw 3)
lub
Zaświadczenie 4)
Uwagi 5)
Odpowiedzi na wniesione uwagi
  ROK 2019      
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
  ROK 2020      
1      
2      
3      
4      
5      
6 Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne stanowiącej instalację radiokomunikacyjną zlokalizowaną w Giżycku,  ul. Leśna      
7 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, stanowiącej  instalację radiokomunikacyjną zlokalizowaną przy ul. Leśnej w Giżycku      
8 Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej nr 24603(N!43107) GEC_GIZYCKO_WRONKA, DZ. nr 143 Wronka, gm. Giżycko      
9 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole ektromagnetyczne GIZ1101_A zlokalizowanej w m. Jurkowo dz. nr 29, gm. Kruklanki      
10 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, Giżycko ul. Trocka, dz. nr 1181      
11 Informacja o zmianie danych w instalacji radiokomunikacyjnej, 24543 (43121N!) GEC_KRUKLANKI_LIPOWO      
12 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ0003_A, Giżycko ul. 3 Maja 2      
13 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ0101_A, Wydminy, ul. Ełcka 2      
14 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ1401_A, Mioduńskie, gm. Ryn      
  ROK 2021      
1      
2 Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ1102_A, m. Lipowo Leśniczówka, dz. nr 162/2, 11-612 Kruklanki.      
3 Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24614 (43108N!) GEC_GIZYCKO_MONIUSZKI, Giżycko, ul. Moniuszki 14      
4 zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ0701_B (11-513 Miłki, Danowo dz. nr 14)      
5 zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ0601_A (Skop, dz. nr 71/2, 11-520 Ryn)      
6 zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ2001_A (Sterławki Małe, dz. nr 124, 11-500 Giżycko)      
7  zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT42392 RYN_2 (ul. Sadowa, 11-520 Ryn, dz. nr 164/5)      
8  zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT44937 STERŁAWKI WIELKIE (Sterławki Wielkie, ul. Sadowa, 11-520 Ryn, dz. nr 72/2)      
9 zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT42317_GIŻYCKO_OS_XXX_LECIA (Giżycko, Al. 1 Maja 28)      
10 zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT43028 GIŻYCKO WILKASY (ul. Przemysłowa 2, Wilkasy)      
11 zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT42392 RYN_2 (ul. Sadowa, dz. nr 164/5, 11-520 Ryn)      
12 zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 24615 (43109N!) GEC_GIZYCKO_RZONCA (Giżycko, ul. Trocka 4)      
13 zmiana danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 32383 (43148N!) GEC_GIZYCKO_OBWODOWA3 (Giżycko, ul. Obwodowa 3)      
14 zmiana danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
GIZ2001_A (Sterławki Małe dz. nr 124, gm. Giżycko)
     
15 zmiana danych w zakresie wielkości i rodzju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 31626 (43111N!) GEC_RYN_SKOP (Skop, dz. nr 49/2, gm.  Ryn)      
16 zmiana danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT_44471_MIŁKI_TPSA (11-513 Miłki, ul Jeziorna 2)      
17 zmiana danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT_42317_GIŻYCKO_OS_XXX_LECIA (11-500 Giżycko, al. 1 Maja 28)      
18 zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ0008_B (Giżycko, dz. nr 215/2)      
19 zmiana danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ0701_B (Danowo, dz. nr 14, 11-513 Miłki)      
20 zmiana danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GIZ0002_D (Trocka dz. nr 1181, 11-500 Giżycko)      
21 zmiana danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 32383 (43148N!) GEC_GIZYCKO_OBWODOWA3 (Giżycko, ul. Obwodowa 3)      
22 zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Giżycko Hotel Wodnik (Giżycko, ul. 3 Maja 2)      
  ROK 2022      
1 zmiana danych w zakresie danych dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne GIZ0301_A 11-520 Ryn, Kolonia 22, dz. nr 189/5 gm. Ryn      
1) Zgłoszenie instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt ustawy Prawo ochrony środowiska
2)  Informacja, o której mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
3) Sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
4) Zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska
5) Uwagi, o których mowa w art. 152b ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Potomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-27 15:18:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-27 15:25:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-09 12:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »