ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XIII.103.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-02 13:58:44 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XIII.103.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 listopada 2019 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 86.431.341 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 75.431.040 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 11.000.301 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 93.297.126 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 75.990.168 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.306.958 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 5.442.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
   2. wolne środki: 6.362.950 zł,
   3. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 3.043.648 zł,
   2. wykup obligacji: 3.600.000 zł,
   3. pożyczki udzielone: 2.653.517 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwał.
 7. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmiany:
 1. Planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2019, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10  do niniejszej uchwały.
 2. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019, po zmianach zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XII.103.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 listopada 2019 r.
 
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80147 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 246.480 zł w związku z realizacją nowego projektu pn. „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów”. Projekt realizowany będzie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2019-2022 w partnerstwie 9 szkół z Polski, Litwy i Łotwy. Celem projektu jest zwiększenie czytelnictwa wśród uczniów szkół a główne działania to programy szkoleniowe dla pracowników. Projekt jest dofinansowany w 100% z programu Erasmus.   
Rozdz.85203 – zmiana dotyczy realizacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez RYSIPON w Rynie zaleceń pokontrolnych dotyczących zwrotu dotacji za rok 2018.
Rozdz.85395 – zmienia się plan dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Samorządu Województwa:
 1. na zadania bieżące - dotację zwiększa się o kwotę 37.390 zł,
 2. na zadania inwestycyjne – dotację zmniejsza się o kwotę 2.570 zł.
Ponadto zwiększa się wkład własnych organizatora – Powiatu o kwotę 7.027 zł.
 
Wydatki:
Rozdz.60014 – dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu dokonania w Zarządzie Dróg Powiatowych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w prawidłowej wysokości.
Rozdz.70005 – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na wykup gruntów w związku z planowanych uregulowaniem stanu prawnego drogi powiatowej   
Rozdz.75411 – dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącego  funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP.
Rozdz.80115 – zwiększa się plan wydatków projektu pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” o łączną kwotę 2 zł w związku z koniecznością przekazania środków partnerowi zagranicznemu.
Rozdz.85111 – zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków na udzielenie pomocy Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki „Giżycka Ochrona Zdrowia”  sp. z o.o. w celu realizacji wniosku o przygotowaną likwidację „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o (po zmianach: 3.150.000 zł). Środki na ten cel przesuwa się z rozdz.71012 z zadania pn. ”Zintegrowana Informacja Geodezyjno- Kartograficzna Powiatu Giżyckiego” w związku z przełożeniem części prac na rok 2020.
Rozdz.80195 – zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko .
Rozdz.85311 – w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON i wzrostem kwoty stanowiącej dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zwiększa się plan dotacji: o 120 zł dla WTZ w Rynie i o 180 zł dla WTZ w Giżycku.
Rozdz.75020 – zmniejszenia dokonuje się w związku z opisanymi wyżej niedoszacowaniami planów wydatków w łącznej kwocie 32.329 zł
 
Ponadto:
 1. W załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł)  w poz. 1, 2, 42 aktualizuje się źródła finansowania tych zadań.
 2. W załączniku Nr 10 Plan finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków realizowanych przez:
  1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w rozdz.85410 o kwotę 27.500 zł z tytułu opłat za pobyt w internacie
  2. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu:
   1. w rozdz. 80115 - o kwotę 20.000 zł z tytułu sprzedaży usług i towarów oraz otrzymanych dopłat z ARiMR,
   2. w rozdz.80148 – o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie.
 3. W zakresie planu rozchodów budżetu Powiatu dokonuje się następujących zmian:
  1.  spłaty otrzymanych kredytów – zwiększa się o kwotę 1.066.483 zł,
  2.  pożyczki udzielone – zmniejsza się o kwotę 1.066.483 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-02 13:55:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-02 13:58:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02 14:03:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony