ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XII.99.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-07 12:35:53 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XII.99.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 31 października 2019 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 86.050.623 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 75.081.752 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 10.968.871 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 92.916.408 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 75.660.880 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.255.528 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 5.442.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
   2. wolne środki: 6.362.950 zł,
   3. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  5. rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.977.165 zł,
   2. wykup obligacji: 3.600.000 zł,
   3. pożyczki udzielone: 3.720.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2019, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7  do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XII.88.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 października 2019 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.71012 – dotyczy zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów  i opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 49.853 zł i przeznaczenia ich na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z realizacja projektu pn. ”Zintegrowana Informacja Geodezyjno- Kartograficzna Powiatu Giżyckiego”.
Rozdz.75618 i rozdz. 60014 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł i przeznaczenia ich na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych
Rozdz.75801 i dz.801 oraz dz. 854 – dotyczy zwiększenia planu dochodów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 581.452 zł zgodnie z decyzją nr ST5.4750.8.2019p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. Środki te przeznacza się na realizację z dniem 1 września 2019 r podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela. Po dokonaniu przesunięć nadwyżek powstałych pomiędzy przyznanym planem a przewidywanym wykonaniem zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę per saldo 694.986 zł. Brakujące 113.534 zł przesuwa się z nadwyżki planu wydatków przeznaczonego na szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz.85417, par.2830).   
Rozdz.85333 – dotyczy zwiększenia planu dochodów własnych Powiatu gromadzonych z opłat za zatrudnienie cudzoziemców o kwotę 5.370 zł i przeznaczenia ich na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących te zadania.
Rozdz.85417 – dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.103 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego przez Zespół Szkół Zawodowych za zalane pomieszczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.
Wydatki:
Rozdz.71012 – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 1. dokonuje się przesunięć łącznej kwoty 28.743 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne tj. zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie.
 2. w związku z przesunięciem na 31 marca 2020 r. terminu realizacji zadania  pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjno- Kartograficzna Powiatu Giżyckiego” zmniejsza się plan wydatków kwalifikowanych przewidziany na rok 2019.
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć środków między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącego  funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP.
Rozdz.80120 par. 4307, 4309, 4397 i 4399 – przesunięcie środków między paragrafami dotyczy sfinansowania audytów budynków w ramach realizacji projektu pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”.  
Rozdz.85202 i rozdz.85203 – dotyczy przesunięć środków między paragrafami w celu wypłat nagród jubileuszowych pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Giżycku oraz wynagrodzeń pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Giżycku. Ponadto przesuwa się kwotę 44.000 zł z wydatków bieżących dotyczących Domu Pomocy Społecznej na wydatki majątkowe w tej jednostce (zakupy inwestycyjne) w celu wymiany wyeksploatowanego sprzętu:
 1. kocioł warzelny gazowy: 18.000 zł,
 2. pralnico-wirówka: 26.000 zł.
Rozdz.85311 – w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON i wzrostem kwoty stanowiącej dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zwiększa się plan dotacji: o 500 zł dla WTZ w Rynie i o 750 zł dla WTZ w Giżycku.
Rozdz.85510 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków dotyczącym Domu dla Dzieci WOJTEK w celu zabezpieczenia środków na wynajem lokalu mieszkalnego dla wychowanki kontynuującej naukę na studiach wyższych.
Rozdz.92195 i rozdz.92695 – dokonuje się przesunięć nadwyżek środków w łącznej kwocie 4.000 zł z planu przewidzianego na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w celu realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ponadto:
Z załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł)  w rozdz. 85111 wydziela się nowe zadanie pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.” w kwocie 10.000 zł (o tę kwotę pomniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o.” – zadanie to otrzymuje nową nazwę: „Modernizacja Szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu oraz aparatury”.
 
W zakresie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków realizowanych przez:
 1. I Liceum Ogólnokształcące – o kwotę 70.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie oraz wynajem sal dydaktycznych;
 2. Zespół Szkół Zawodowych – o kwotę 46.400 zł z tytułu opłat za wyżywienie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-07 12:31:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-07 12:35:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-07 12:47:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony