ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr III.38.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-28 11:27:00 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr III.38.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019
 
Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
Dochody budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości 93.605.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 73.310.566 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 20.295.034 zł.
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości 97.549.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 72.761.359 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 24.788.355 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne nr rok 2019 w wysokości 24.746.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2019 w wysokości 41.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na rok 2019:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Deficyt budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości 3.944.114 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 1. emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
 2. wolne środki: 2.521.279 zł.
§ 4
Przychody budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości 5.921.279 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości 1.977.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Limity na 2019 r. zobowiązań z tytułu:
 1. kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł,
 2. emisji obligacji na pokrycie planowanego na rok 2019 deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 1.422.835 zł,
 3. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: w wysokości: 1.977.165 zł.
 
§ 6
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799):
 1. dochody w wysokości 200.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 200.000 zł.
 
§ 7
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101):
 1. dochody w wysokości 530.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 530.000 zł.
 
§ 8
Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 5.971.731 zł, zgodnie z załącznikiem na 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2019  w łącznej wysokości:
  1. dochody: 2.055.700 zł,
  2. wydatki: 2.055.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019 w łącznej wysokości:
  1. przychody: 2.038.024 zł,
  2. koszty: 2.038.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 
§ 10
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 397.047 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.243.000 zł, z tego:
  1. 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 1.083.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854).
 
§ 11
Uchwala się wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2019 związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. na finansowanie planowanego na rok 2019 deficytu budżetu Powiatu,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wyni­kające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach - w ramach danego działu - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie ogólnej kwoty tych wydatków,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem zmian powodujących likwidację zadania,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
 
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 11:25:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 11:27:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28 13:16:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony