ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr III.35.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-28 10:50:27 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr III.35.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 88.834.677 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 73.333.582 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 15.501.095 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 94.043.882 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 76.727.957 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.315.925 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.209.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.681.517 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.186.346 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. wolne środki: 3.686.346 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2018 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2018, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9  do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr III.35.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.034 zł  uzyskaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia w wyniku zalania. Środki przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.60014 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 140.060 zł związane jest z przesunięciem na rok 2019 terminu zakończenia zadania pn. „Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (budowa chodnika)” z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kwota ta stanowi planowane dofinansowanie z Gminy Kruklanki, która w związku z tym zobowiązała się przeznaczyć jej równowartość na realizację wspólnych inwestycji w następnym roku. Wobec powyższego całość zadania w kwocie 312.060 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu w ramach wydatków niewygasających z końcem br.   
 
Wydatki:
Rozdz.60014 – w ramach planu wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu sfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne.
Rozdz.71015 – w ramach planu wydatków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie z zakresu administracji rządowej)  dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu sfinansowania składek na Fundusz Pracy i zakup materiałów i wyposażenia.
Rozdz.75020 (zmniejszenie), rozdz.85395 (zwiększenie) – dokonuje się przesunięć środków w kwocie 35.000 zł w celu sfinansowania wynagrodzeń pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Konieczność ta wynika z faktu, iż kwota stanowiąca dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników otrzymywana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji prawdopodobnie wpłynie dopiero w następnym roku. Stąd istnieje konieczność zwiększenia dotacji planowanej ze środków własnych Powiatu. Ponadto zwiększa się plan przychodów Zakładu uzyskiwanych ze świadczonych usług o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jego działalności.  
Rozdz.80102 (zmniejszenie) i rozdz.85404 (zwiększenie) – w związku z niedoszacowaniem planu dotacji dla szkoły niepublicznej realizującej zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dokonuje się przesunięć kwoty 3.860 zł stanowiących nadwyżkę planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej. Obie szkoły prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Giżycku. Jednocześnie w załączniku Nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)” dokonuje się aktualizacji nazwy (skrótowca) poprzez zastąpienie dotychczasowego wyrazu: „PSOzUU” wyrazem: „PSONI”.
Rozdz.80115 (zmniejszenie) i rozdz.80120 (zwiększenie) – w związku z niedoszacowaniem planu dotacji dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dokonuje się przesunięcia kwoty 470 zł stanowiących nadwyżkę planu dotacji dla niepublicznego technikum. Obie szkoły prowadzone są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
Rozdz.85421 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podatku od nieruchomości w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.    
Ponadto:
 1. W związku z większym – niż wcześniej planowano – postępem prac inwestycyjnych wykonywanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.792 zł w rozdz.80120:
  1. § 6050 – zmniejsza się o kwotę 76.954 zł,
  2. § 6057 – zwiększa się o kwotę 78.686 zł,
  3. § 6059 – zwiększa się o kwotę 19.060 zł.
Na ten cel przesuwa się także nadwyżki środków z następujących zadań:
 1. „Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych” (rozdz.75085, § 6050) – zmniejszenie o kwotę 20.172 zł,
 2. „Budowa pomostu” (rozdz.85417, § 6050) – zmniejszenie o kwotę 620 zł.
 1. w ramach planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań przez:
  1. Zespół Szkół Zawodowych,
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
  3. Szkołę Policealną
dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu sfinansowania wynagrodzeń pracowników, w tym nieplanowanej wcześniej nagrody jubileuszowej oraz z tytułu pełnienia  zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.
 
W zakresie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków realizowanych przez:
 1. I Liceum Ogólnokształcące (rozdz.80120) – o kwotę 17.000 zł,
 2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (rozdz.85406) – o kwotę 51.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie finansowanych z budżetu Powiatu zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług (w tym remontowych).
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 10:43:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 10:50:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28 13:14:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony