ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLI.258.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-30 13:06:22 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XLI.258.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 88.786.681 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 72.213.344 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.573.337 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 93.915.265 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 75.271.019 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 18.644.246 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.128.584 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.600.896 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.105.725 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. wolne środki: 3.605.725 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2018 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2018 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
W Uchwale Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 dokonuje się zmiany § 10, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
 
§ 10
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 188.618 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 528.609 zł, z tego:
  1. 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 168.609 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 200.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).”
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLI.258.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 
Dochody:
Rozdz.75801 – dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 611.663 zł tj. do kwoty zaplanowanej dla Powiatu Giżyckiego  w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.  z 2018 r. poz.291).
Rozdz.85333 – dotyczy zmniejszenia planu środków pochodzących z Funduszu Pracy a przyznanych Powiatowi na rok 2018 przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP o kwotę 78.700 zł.
Dochody i wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł udzielonej przez Gminę Ryn na remont dr. pow. Nr 1616N Słabowo-Krzyżany.
Rozdz.75020 – dotyczy przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW  polegającego na wspieraniu zakupów specjalistycznego wyposażenia ratowniczego. Planuje się zakup przez Starostwo Powiatowe sześciu aparatów powietrznych o łącznej wartości 20.000 zł z dofinansowaniem w wysokości 50%. Wkład własny Powiatu wynosi 10.000 zł. Sprzęt byłby wykorzystywany przez Komendę Powiatową PSP.
Rozdz.85202 – dotyczy pozyskania dodatkowych środków z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej polegające na wymianie dźwigu osobowego, drzwi głównych do budynku oraz zakupu maszyny czyszczącej podłogę. Łączna wartość zadań szacowana jest na kwotę 203.350 zł, z czego planowane dofinansowanie wynosi 162.680 zł, a wkład własny 40.670 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych przez DPS a przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług remontowych o kwotę 34.200 zł.       
Wydatki:
Rozdz.60014 - dokonuje się przesunięć środków własnych Powiatu w łącznej kwocie 150.000 zł z planu remontów na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. 16.000 zł na budowę chodnika dr.pow.1714N w m. Wężówka;
 2. 12.000 zł na budowę chodnika dr.pow.1853N w m. Talki,
 3. 60.000 zł na budowę chodnika z przebudową odc.dr.pow.1734N k. m. Brożówka;
 4. 20.000 zł na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1738N w m. Kruklanki,
 5. 20.000 zł na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1738N w m. Żywki,
 6. 22.000 zł na budowę chodnika dr.pow.1726N Ryn-Stara Rudówka w m. Stara Rudówka.
Rozdz.75020 – dokonuje się następującego zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego:
 1. o łączną kwotę 112.237 zł z przeznaczeniem na planowane wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odpraw dla pracowników, który w 2018 r. zadeklarowali przejście na emeryturę,
 2. o łączną kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne polegające na zakupie regałów archiwalnych przesuwnych.
oraz
dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł z planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych (utworzenie nowego paragrafu).
Rozdz.75704 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących dotyczących udzielonego Szpitalowi przez Powiat poręczenia kredytu o kwotę 29.000 zł stanowiącą wartość zapłaconych w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. odsetek od kredytu.    
Rozdz.75085, rozdz.80140, rozdz.85218, rozdz.85421 – zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Pozostałe rozdziały dz.801 i dz.854 – zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 594.978 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w jednostkach oświatowych ustawowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Rozdz.90019 - dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł z planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych (utworzenie nowego paragrafu).
 
§ 2 uchwały – dotyczy ustanowienia rezerwy celowej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w nowej – mniejszej – wysokości. Znajduje to wyraz także w rozdz.75818 Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały pn. Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 r. po zmianach (w zł) poprzez zmianę planu wydatków polegającej na zmniejszeniu planu rezerw. Organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego także w zakresie utworzonych rezerw, a uchwała w tym przedmiocie nie narusza uprawnień organu wykonawczego do dysponowania rezerwą ogólną, lecz określa kwotę, jaką może on dysponować.
 
W wyniku ww. proponowanych zmian zwiększa się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 105.725 zł, która zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-30 13:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-30 13:06:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-30 13:06:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony