ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.225.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-30 13:57:41 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XXXV.225.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1
 1. Powiat Giżycki wyemituje 10.500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
§ 2
 1. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.699.170,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.830,00 zł.
 2. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 972.312,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.527.688,00 zł.
 3. Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.977.165,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.422.835,00 zł.
 
§ 3
 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  1. seria A17 o wartości 200.000 zł,
  2. seria B17 o wartości 300.000 zł,
  3. seria C17 o wartości 300.000 zł,
  4. seria D17 o wartości 300.000 zł,
  5. seria E17 o wartości 400.000 zł,
  6. seria F17 o wartości 700.000 zł,
  7. seria G17 o wartości 700.000 zł,
  8. seria H17 o wartości 700.000 zł,
  9. seria A18 o wartości 200.000 zł,
  10. seria B18 o wartości 200.000 zł,
  11. seria C18 o wartości 200.000 zł,
  12. seria D18 o wartości 200.000 zł,
  13. seria E18 o wartości 200.000 zł,
  14. seria F18 o wartości 400.000 zł,
  15. seria G18 o wartości 400.000 zł,
  16. seria H18 o wartości 500.000 zł,
  17. seria I18 o wartości 600.000 zł,
  18. seria J18 o wartości 600.000 zł,
  19. seria A19 o wartości 300.000 zł,
  20. seria B19 o wartości 300.000 zł,
  21. seria C19 o wartości 400.000 zł,
  22. seria D19 o wartości 400.000 zł,
  23. seria E19 o wartości 400.000 zł,
  24. seria F19 o wartości 400.000 zł,
  25. seria G19 o wartości 400.000 zł,
  26. seria H19 o wartości 400.000 zł,
  27. seria I19 o wartości 400.000 zł.
 2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki i rozchody związane z:
  1. przeprowadzeniem emisji,
  2. wykupem obligacji,
  3. wypłatą oprocentowania
  zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu w latach 2017-2033.
 
§ 4
 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  1. w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A17, A18, A19,
  2. w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii B17, B18, B19,
  3. w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C17, C18, C19,
  4. w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii D17, D18, D19,
  5. w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, E18, E19,
  6. w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii F17, F18, F19,
  7. w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, G18, G19,
  8. w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii H17, H18, H19,
  9. w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii I18, J18, I19.
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Giżycki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
§ 5
 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
 
§ 6
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.  
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV.225.2017 z dnia 26 października 2017 r.
 
Niniejsza uchwała Rady Powiatu Giżyckiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę rozchodów w latach 2017-2019.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.
Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.
 
W zakresie roku 2017 r. planowana jest emisja obligacji na kwotę 3.600.000 zł, z kwoty tej na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów przeznaczy się 2.699.170 zł, a na pokrycie deficytu 900.830 zł.
Zgodnie z definicją zawartą w art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest ujemną różnicą między dochodami a wydatkami budżetu.
 
Wg stanu na 16 października 2017 r. planowany deficyt wynosi 3.751.478 zł.
 
Po dokonaniu w dniu 26 października 2017 r. zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 różnica ta wynosić będzie 1.591.778 zł, z czego 690.948 zł planuje się pokryć wolnymi środkami, a 900.830 zł przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.
 
Deficyt jest wynikiem uchwalenia wydatków inwestycyjnych, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach.  Są to inwestycje drogowe, oświatowe, a także zakupy inwestycyjne za zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. Szczegółowy wykaz po zmianach zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.227.2017 Rady Powiatu w Giżycku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
W wyniku planowanych zmian podstawowe wielkości budżetowe w zakresie 2017 r. będą przedstawiały się następująco:
 
L.P.
Wyszczególnienie
 
przed zmianą
po zmianie
1.
Wynik finansowy (deficyt)
-3.751.478
-1.591.778
2.
Przychody
 7.237.016
5.077.316
2.1.
Kredyty, w tym:
 4.699.170
0
2.1.1
na pokrycie deficytu
 1.213.632
0
2.1.2
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 3.485.538
0
2.2
Obligacje, w tym:
               0
3.600.000
2.2.1
na pokrycie deficytu
0        
900.830
2.2.2
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
0
2.699.170
2.3
Wolne środki, w tym:
2.537.846
1.477.316
2.3.1
na pokrycie deficytu
2.537.846
690.948
3.
Rozchody
3.485.538
3.485.538
  
 
W zakresie lat 2018-2019 przewiduje się emisję kolejnych serii obligacji w kwotach:
3.500.000 zł w 2018 r. i 3.400.000 zł w 2019 r.
Przewiduje się podobne przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji, tj. pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.
Wykup obligacji planowany jest na lata 2025-2033.
 
Emisja obligacji umożliwi sfinansowanie zadań własnych Powiatu, a także w miarę bezpieczną spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-30 13:56:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-30 13:57:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-30 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony