ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-07-22 12:59:39 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

Warunki ponownego  wykorzystywania informacji publicznej
 
 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne jej wykorzystywanie:
  1. z udostępnionej  na stronie  podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. z udostępnionej  w sposób  inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. z tablicy ogłoszeń),
  3. na wniosek o  ponowne  wykorzystywanie  informacji publicznej
 2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie  informacji publicznej  można składać w dowolnej formie, w tym  w formie  dokumentu elektronicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne.
 3. Wzór składanego  wniosku został określony w Rozporządzeniu  Ministra  Administracji i Cyfryzacji  z dnia 17 stycznia  2012 r w sprawie  wzoru wniosku  o ponowne  wykorzystywanie  informacji  publicznej (Dz.U.  poz.94).
 4. Podmiot uprawniony ponownie wykorzystujący informację publiczną  zobowiązany jest informować odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania  informacji,  tak aby informacja ta była uwidoczniona.
 5. Pomiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez podmioty uprawnione, w tym ich przetwarzanie.
 6. Podmiot zobowiązany może przedstawić warunki oraz określić opłatę  za udostępnienie informacji publicznej w celu  ponownego wykorzystywania  na wniosek (nie została udostępniona w BIP-ie lub wnioskodawca zamierza  wykorzystać  informację  na  warunkach innych niż  zostały określone dla tej informacji), jeżeli  przygotowanie informacji w sposób wskazany w nietypowym  wniosku wymaga  poniesienia  dodatkowych  kosztów.
 7. Przy ustalaniu  opłaty za nietypowe wnioski (ust.6) uwzględniać się będzie:
  1. koszty  stawki godzinowej  pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji oraz czas poświęcony na przygotowanie  informacji,
  2. materiały i inne koszty eksploatacyjne zużyte do przygotowania  informacji,
  3. należności  związane z  dostarczeniem  informacji.
 8. Podmiot zobowiązany w sytuacji ustalenia kosztów za przygotowanie informacji  do ponownego wykorzystywania na nietypowy wniosek  przedstawia wnioskodawcy ofertę  zawierającą warunki  ponownego wykorzystywania.
 9. Wnioskodawca, który otrzyma ofertę, o której mowa w ust.8 może w terminie 14 dni od daty otrzymania  złożyć sprzeciw z powodu naruszenia  przepisów ustawy (dip). W takiej sytuacji  podmiot uprawniony w drodze decyzji  rozstrzyga  o warunkach ponownego  wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości ustalonych opłat.
 10. Od wydanej decyzji służy  wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
 11. Podmiot  zobowiązany nie ma obowiązku opracowania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu  jej ponownego  wykorzystania  oraz  dostarczenia z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia  nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 12. W postępowaniu o ponowne  wykorzystanie  informacji publicznej  stosuje się formę skargi  w trybie ustawy  z dnia 30 sierpnia  2002 r – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony