ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXVI.166.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-28 09:42:53 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXVI.166.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017
 
 Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) oraz art.36 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości 72.789.962 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 69.524.429 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 3.265.533 zł.
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości 73.661.048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 69.488.597 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 4.172.451 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne nr rok 2017 w wysokości 3.958.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2017 w wysokości 214.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2017 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na rok 2017:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 3
Deficyt budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości 871.086 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 871.086 zł, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 871.086 zł.
 
§ 4
Przychody budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości 4.699.170 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości 3.828.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Limity na 2017 r. zobowiązań z tytułu:
 1. kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł,
 2. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego na rok 2017 deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 871.086 zł,
 3. kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: w wysokości: 3.828.084 zł.
 4. udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości: 2.000.000 zł.
 
§ 6
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2017 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):
 1. dochody w wysokości 200.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 200.000 zł.
 
§ 7
Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2017 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629):
 1. dochody w wysokości 560.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 560.000 zł.
§ 8
Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.237.829 zł, zgodnie z załącznikiem na 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017  w łącznej wysokości:
  1. dochody: 2.018.650 zł,
  2. wydatki: 2.018.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017 w łącznej wysokości:
  1. przychody: 1.804.168 zł,
  2. koszty: 1.804.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
 
§ 10
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 475.875 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.968.614 zł, z tego:
  1. 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 2.397.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 108.936 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
  4. 262.678 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).
§ 11
Uchwala się wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2017 związanych z realizacjąprzez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wyni­kające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień w ramach działu,
  3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
 
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-28 09:41:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-28 09:42:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-28 09:42:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony