ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIV.153.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-04 08:49:38 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIV.153.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.664.650 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 65.259.365 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.405.285 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 79.956.833 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 67.623.257 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 12.333.576 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
   2. nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
   3. wolne środki: 995.862;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
   1. kredyty: 5.565.685 zł,
   2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
   3. wolne środki: 995.862 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Wydatki w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV.153.2016 z dnia 27 października 2016 r.
Dochody i wydatki:
Rozdz.80105 i rozdz. 80120zmniejsza się plan dochodów z powodu nieuzyskania dofinansowania - rezygnacja z realizacji projektów pn.:
 1. „Efektywne kształcenie uczniów drogą do sukcesu”,
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym”.
Rozdz.85417 – zwiększa się planu dochodów o środki w kwocie 15.600 zł uzyskane przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.
 
Wydatki:
Rozdz.60014, § 4590 – dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 90.000 zł na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za nieruchomość przejętą pod drogę powiatową.
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu sfinansowania bieżącego utrzymania jednostki oraz wpłaty nagrody dla pracownika służby cywilnej.
Ponadto aktualizuje się plany finansowe projektów w zakresie 2016 r.:
 1. „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość” – zwiększenie o łączną kwotę 4.868 zł w rodz.80130,
 2. „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus” – zwiększenie o łączną kwotę 1.118 zł w rozdz.80146.
Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planów finansowych:
 1. dotacji dla szkół niepublicznych (rozdz.80102., 80111, 80134, 80120, 80130, 85404 - § 2540) o łączną kwotę 135.117 zł,
 2. środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach systemu oświaty o łączną kwotę 228.947 zł.
Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznacza się wkład własny do projektów, które nie uzyskały dofinansowania (”Efektywne kształcenie…” i „Wieloprofilowe usprawnianie…”) a także przesuwa się nadwyżki planów w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2016 r. w innych jednostkach organizacyjnych, w tym nadwyżkę planu dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, przekazywanych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz Domu Św. Faustyny w Giżycku (rozdz.85201 i rozdz.85204).
 
W wyniku tak zaproponowanych zmian planowany deficyt oraz źródła jego pokrycia nie ulegają zmianie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-04 08:48:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-04 08:49:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04 08:49:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony