ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXII.139.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-08-30 15:51:38 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXII.139.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.614.749 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 65.502.748 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.112.001 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 79.906.932 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 67.911.640 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 11.995.292 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
   2. nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
   3. wolne środki: 995.862;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
   1. kredyty: 5.565.685 zł,
   2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
   3. wolne środki: 995.862 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXII.139.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Dochody:
Rozdz.60095 i rozdz.75075 – dotyczy zapisania w prawidłowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu planowanego dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pn: „Mazurska pętla rowerowa” oraz
"7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich -analizy i studium wykonalności”
Dochody i wydatki:
Rozdz.80111 (§ 0970/ § 4010) i rozdz.85401 (0970/ § 4010) – dotyczy zwiększenia planu wydatków o dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z tytułu refundacji z urzędu pracy wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych oraz młodocianego – w ramach umowy o praktyczną naukę zawodu (łącznie 11.390 zł).
Rozdz.80120 – dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego projektu realizowanego w II LO ze środków programu Erasmus+ pn. „Nauczanie i uczenie się z ICT” (100% dofinansowania). Celem projektu jest inicjowanie i wpieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych i wykorzystanie ich w edukacji szkolnej. Okres realizacji projektu: 2016-2018, przyznana kwota dofinansowania: 89.680 €.
Wydatki:
§ 4040 w rozdz.80102, 80111, 80114, 80120, 80130, 80134, 80140, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85421 - w związku z niedoszacowaniem planu na wynagrodzenia osobowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii zwiększa się § 4010. Na ten cel przesuwa się nadwyżki środków powstałe w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w pozostałych jednostkach systemu oświaty (łącznie 72.540 zł).
Rozdz.80147 – dotyczy przesunięć środków między paragrafami w celu utworzenia nowego paragrafu (4270 – zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum Biblioteki Pedagogicznej.
Rozdz.85111 – zmiana formalna: dotyczy ujęcia środków na ucyfrowienie aparatu rtg w Szpitalu Giżyckim jako zakup inwestycyjny (§ 6060) a nie wydatek inwestycyjny (§ 6050).
Rozdz.85333 – dotyczy zwiększenia planu dotacji ze środków Funduszu Pracy (2% odpis) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (łącznie 129.500 zł). Środki te zaplanowano już w budżecie po stronie dochodów jednak w wyniku omyłki nie ujęto ich po stronie wydatków. Dlatego też na ten cel przesuwa się środki z rozdz.70005 § 6060 – zakup gruntów.
Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozdz.80102, 85401, 85404) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz wykonanie remontu łazienki i toalety przy kuchni szkolnej. W rozdz.80105 przesuwa się 5.000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w celu zabezpieczenia środków własnych na utworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych. Na ten cel uzyskano darowizny w łącznej kwocie 48.591,90 zł.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-30 15:50:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-30 15:51:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-30 15:51:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony