ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-12 13:55:51 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 września 2022 roku
 
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały  Nr XXXIV.217.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego  Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 2024 Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.
 
 1. Adresaci konkursu
  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.
 2. Przedmiot konkursu 
  Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.
 3. Rodzaj zadania
  Zadanie publiczne realizowane ma być zgodnie ze standardami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) oraz Zarządzeniem nr 24 Wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy i  obejmuje prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.  
 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  1. Na realizację zadania Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy dotacji celowej w wysokości określonej corocznie w budżecie Powiatu Giżyckiego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyznania z budżetu Państwa dotacji celowych Powiatowi Giżyckiemu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie. Wysokość dotacji, o której mowa określona zostanie w oparciu o stawkę miesięczną przypadającą na jednego uczestnika ŚDS w danym roku.
  2. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności, związanej z prowadzeniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie wynosi w 2022 r. 1.940,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika. W przypadku uczestników ŚDS ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną, należna kwota dotacji w 2022 r. jest zwiększona o 582 zł na jednego uczestnika. Miesięczna kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od decyzji Wojewody.
  3. Przewidywana kwota dotacji na kolejny rok na bieżącą działalność Domu licząc wg stawki obecnej tj. 1.940,00 zł x 40 uczestników x 12 miesięcy wynosi 931.200,00 zł. Przewidywana kwota zwiększenia dotacji na kolejny rok na uczestników ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną liczona wg stawki obecnej tj. 582,00 zł x 6 uczestników /aktualna liczba uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną lub spectrum autyzmu/ x 12 miesięcy wynosi 41.904,00 zł. Wysokość dotacji na kolejne lata jest uzależniona od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  4. Dotacja ulega obniżeniu w sytuacji zmniejszenia dotacji na to zadanie rządowe, udzielonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
  5. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 5. Zasady przyznawania dotacji
  Dotacja przekazywana będzie podmiotowi realizującemu zadanie w miesięcznych transzach płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy prowadzony tylko i wyłącznie do obsługi tego zadania. Podstawą ustalenia wysokości transzy dotacji będzie  miesięczny meldunek (wg  obowiązującego wzoru) sporządzany przez podmiot realizujący zadanie o  liczbie uczestników  w ŚDS w miesiącu. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określi umowa.
 6. Terminy i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie będzie realizowane przez okres 5 lat, począwszy od dnia 22 października 2022 roku do 21 października 2027 roku, z możliwością jego wcześniejszego zakończenia w zależności od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej przyznania dotacji.
  2. Miejsce realizacji zadania: Ryn.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
  4. Kadra realizująca zadanie  zobowiązana jest  posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249). Szczegółowy wykaz kadry z kwalifikacjami należy podać w ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osób (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  5. Kierownik jednostki obowiązany jest posiadać kwalifikacje określone w § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r. poz. 249) tj. wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Dodatkowo na podstawie art. 122  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) powinien posiadać co najmniej 3 letni staż w pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do oferty należy załączyć dokumentację potwierdzającą kwalifikacje kierownika (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  6. Podmiot zobowiązany będzie zapewnić warunki i usługi uczestnikom w ośrodku wsparcia określone przepisami ogólnie obowiązującymi – aktualnie wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.  9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r. poz. 249). 
  7. Oferent zobowiązany  jest  zapewnić bazę lokalową z wyposażeniem.
  8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie funkcjonował będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r., poz. 249) oraz Zarządzenie nr 24 Wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy. W przypadku zmiany rozporządzenia i wytycznych należy stosować się aktualnie  obowiązujące rozporządzenie i wytyczne.
  9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie przeznaczony będzie dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:  
   1. osób przewlekle psychicznie chorych,
   2. osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
   3. osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  10. Ośrodek będzie funkcjonować 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
  11. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana we własnym zakresie, w ramach dotacji zorganizuje i zabezpieczy przewóz mieszkańców, którzy będą kierowani do ośrodka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z terenu Powiatu Giżyckiego.
  12. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest prowadzić Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z obowiązującymi standardami.
 7. Termin składania ofert
  1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ul. Smętka 5, do dnia 4 października 2022 r.  do godz. 12.00,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
  2. Wzory te dostępne są również na stronie internetowej: bip.powiatgizycki.pl (w zakładce organizacje pozarządowe)
  3. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu udzielane będą drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
  4. Oferent związany jest niniejszą ofertą 30 dni od dnia złożenia ofert.
 8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert  
  1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
  2. Oceny formalnej dokonuje komisja konkursowa.
  3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są zgodnie z ust. 9.
  4. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  5. Ocena merytoryczna:
   1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim programie współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
   2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  6. Dokonanie wyboru ofert:
   Dokonanie wyboru ofert nastąpi do 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania.
  7. Konkurs ofert rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
  8. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone
   • w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.powiatgizycki.pl
   • w siedzibie organu administracji publicznej: wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Al. 1 Maja 14,
   • na stronie internetowej  organu administracji publicznej: www.powiatgizycki.pl.
 9. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne  tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3
 
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie ŚDS w Rynie w roku 2021 wyniosły 841.200,00 zł na działalność bieżącą Domu oraz 38.905,50 zł na osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Piestrzyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-12 13:39:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-12 13:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-12 13:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony