ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2022 (ogłoszenie, ocena formalna, wyniki konkursu)

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-12 14:51:33 przez Kamila Gaińska-Wójcik

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 12 stycznia 2022 roku
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIV.217.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4768 z dnia 06.12.2021 r.), Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2022.
 
ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.
 
RODZAJ ZADANIA
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2022 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
 
1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
1) promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności, w tym mniejszości narodowych i etnicznych,
2) działania kulturalne i artystyczne mieszkańców powiatu giżyckiego.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 23.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej:
1) zawody sportowe amatorów o zasięgu ponadgminnym,
2) wydarzenia sportowo-rekreacyjne o zasięgu ponadgminnym.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 23.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
3. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
1) łagodzenie negatywnych skutków pandemii Covid-19 (przeciwdziałanie depresji i izolacji społecznej w szczególności spotkania z młodzieżą i rodzicami, walka z nadwagą i otyłością, podniesienie sprawności fizycznej seniorów);
2) autyzm, profilaktyka raka piersi (imprezy edukacyjno-rekreacyjno-sportowe, gimnastyka, prelekcje);
3) wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 40.000 zł, z tego:
a) na zadania „łagodzenie negatywnych skutków pandemii Covid-19” i  „autyzm, profilaktyka raka piersi” – 15.000 zł;
b) na zadanie „wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin…” – 25.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
4. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrona ludności: organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego
(w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 7.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
5. Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO
(organizacja szkoleń, warsztatów)
 
Kadra realizująca zadanie udzielać będzie organizacjom pozarządowym wsparcia  merytorycznego i zorganizuje minimum 1 otwarte szkolenie/ warsztaty np. z zakresu:
a) zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,
b) planowania i realizacji projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,
c) opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,
d) udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,
e) wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,
f) form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.
 
Osoba prowadząca szkolenie/warsztaty w imieniu organizacji powinna posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
Nie będą finansowane żadne koszty usług poza usługami doradczymi. W szczególności nie będą finansowane działania marketingowe oraz jakiekolwiek inne rodzaje działalności gospodarczej, realizowane bezpośrednio przez organizację, np. własny skład komputerowy dla celów wydawniczych, własny druk, własny kolportaż itp. Mogą one stanowić jedynie własny wkład organizacji do projektu.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 3.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
6. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2022 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2022 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
 
Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2022 rok:
  • z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko
  • z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.
Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia.
 
W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:
1) Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.                                                 
2) Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
3) W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
4) Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5) W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
6) Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 
7. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
1) promocja walorów przyrodniczych regionu Wielkich Jezior Mazurskich, w szczególności poprzez: konkursy  fotograficzne, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy o regionie, warsztaty przyrodnicze w terenie.
2) innowacyjne formy edukacji ekologicznej.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2022 wynosi 15.000 zł. Maksymalna wysokość dotacji na jedno zadanie publiczne w ramach „edukacji ekologicznej” to 4.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 
1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bip.powiatgizycki.pl w zakładce „organizacje pozarządowe – otwarte konkursy ofert” przy ogłoszeniu konkursowym.
 
2. Do oferty należy dołączyć:
1) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające pełnomocnictwa lub upoważnienia;
2) w przypadku realizacji projektu w partnerstwie wymagane jest oświadczenie partnera (innej organizacji, instytucji), dotyczące np. udostępnienia sali, zapewnienia grupy odbiorczej;
3) w przypadku kół gospodyń wiejskich aktualny statut.
 
TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
 
1. Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”, zadanie w części dofinansowywanej z budżetu samorządu Powiatu Giżyckiego, winno być wykonane w roku 2022.
 
2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
 
3. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, przewidujących udział mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
4. Zadania należy realizować z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 
5. Wydatki planowane do poniesienia w ramach dotacji muszą być racjonalne, efektywne, przewidziane w ofercie i udokumentowane.
 
6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi  pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w wysokości do 10%. Przesunięcia powyżej 10% możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty Giżyckiego.
 
7. Oferta powinna uwzględniać środki bezpieczeństwa związane z realizacją zadania lub alternatywne sposoby wykonania zadania wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (należy je opisać w pkt. VI.3. oferty „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”).
 
8. Zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami:
1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego  realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
3) W pkt. VI.3. oferty realizacji zadania publicznego („Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…”) należy opisać w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
Treść art. 6:
Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a)    zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b)    instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c)    zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d)    zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),
e)    zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a)    obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b)    instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c)    zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d)    zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 
9. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert:
1) administratorem danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 59 58, e-mail: (dalej: Administrator);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: kontakt: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 59 58, e-mail: ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w otwartym konkursie ofert;
4) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) w każdym czasie osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w w/w konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
 
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ,TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT, ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 
2. Oceny formalnej dokonuje:
1) pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
2) pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, wsparcia organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
3) pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (zadania z zakresu: edukacji ekologicznej).
 
3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Za umieszczenie wyników oceny formalnej odpowiedzialni są pracownicy wskazani w ust. 2, pkt. 1)-3).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
4. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” ocena formalna oferty dokonywana będzie na bieżąco. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty formalnego przyjęcia i zarejestrowania oferty:
- w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej);
- w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (nie dotyczy zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”). W przypadku zadania z zakresu „ratownictwa i ochrony ludności” wkład własny musi się składać choć w niewielkiej części z wkładu finansowego.
Wkład własny finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Powiatu Giżyckiego. Wkład własny niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej).
Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
a) na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni),
b) na podstawie karty pracy wolontariusza,
c) na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 
6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 
7. Ocena merytoryczna:
1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
8. Dokonanie wyboru ofert:
1) Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania lub w dniu najbliższego posiedzenia zarządu powiatu po upływie tego terminu.
2) W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” dokonywane będzie na bieżąco do dnia 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2022 r. (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).
 
9. Do dofinansowania z budżetu Powiatu Giżyckiego będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów.
 
10. Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 
11. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 10 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
12. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu (sporządzonego zgodnie z pkt. 5 „Trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert”, dotyczącym wysokości wkładu własnego organizacji) oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
 
13. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 
14. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1) obchody uroczystości patriotycznych (m.in. wiązanki) – zadanie to jest realizowane w ramach współorganizacji Starosty z organizacjami kombatanckimi;
2) koszty transportu osób poza terenem powiatu giżyckiego;
3) noclegów i dojazdów;
4) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, zakupu środków trwałych;
5) prowadzenia działalności gospodarczej, oraz finansowania działań, których głównym celem jest osiągniecie zysku;
6) pokrycia deficytu działalności organizacji;
7) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu;
8) działalności politycznej i wyznaniowej;
9) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku;
10) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia;
11) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
 
15. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”, na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
 
16. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 
17. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgizycki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
 
18. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Giżycki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
Rodzaj zadania
2020 r.
2021 r.
2022 r.
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6.600 zł
18.000 zł
0 zł
kultura fizyczna
6.500 zł
18.000 zł
0 zł
profilaktyka i promocja zdrowia
26.450 zł
35.000 zł
0 zł
ratownictwa i ochrona ludności
0 zł
7.000 zł
0 zł
wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO
0 zł
0 zł
0 zł
dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
600 zł
2.000 zł
0 zł
edukacja ekologiczna
10.750 zł
7.000 zł
0 zł
 
 
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
 
- zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
Ryszard Należyty – tel. (87) 429-94-35
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7, pokój 22
 
- zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, wsparcia organizacji pozarządowych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
Kamila Gaińska-Wójcik  – tel. (087) 428-59-58 wew. 59
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 211
 
- zadania z zakresu: edukacji ekologicznej
Jerzy Bujno – tel. (087) 428-59-58 wew. 26
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 219.
 
 
 
Ogłoszenie wraz z kartą oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej znajdą Państwo w załączeniu (na dole strony w załącznikach).

Wzór oferty (w załącznikach).
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

 

OCENA FORMALNA OFERT

 
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
Termin uzupełnienia ofert: 18 luty 2022 r.
 
KULTURA FIZYCZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Klub Sportowy VICTORIA Miłki
Ogólnopolski Turniej
Rringo – Mazury 2022
NIE TAK Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została uzupełniona w terminie.
2. Uczniowski Klub Sportowy” Czar Par” Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2022 o Puchar Burmistrza Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego TAK NIE
Oferta spełnia wymogi formalne.
Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina - Mistrzostwa Polski w sprintach NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Pomyłki w budżecie. Uzupełnienie zapisów w kalkulacji kosztów.
Oferta została uzupełniona w terminie. Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SZTAMA” Wydarzenie rekreacyjno – sportowe „Memoriał Wiesława Laski” – zawody z wędkarstwa karpiowego metodą „złów i wypuść” NIE TAK
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej poprzez obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
Pomyłki w budżecie. Uzupełnienie zapisów w kalkulacji kosztów.
Oferta została uzupełniona w terminie. Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
5. UKS SHORT TRACK MOSiR Giżycko Ogólnopolskie Zawody Rankingowe & Puchar Polski – zawody łyżwiarskie na torze krótkim – short track w sezonie 2021/2022 NIE TAK Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektu.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została uzupełniona w terminie.
6. Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami NIE TAK
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej poprzez obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
Pomyłki w budżecie.
Oferta została uzupełniona w terminie. Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
7. Klub Tańca Sportowego  „Power Dance” Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego NIE TAK Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektu. Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej poprzez obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Oferta uzupełniona w terminie. Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
8. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe -Promocja Sportowych talentów „Giżycko” Dofinansowanie udziału w zawodach i procesu szkoleniowego zawodniczek – uczennic klas mistrzostwa sportowego II LO w Giżycku NIE NIE
Oferta nie spełnia wymogów formalnych w zakresie kryteriów nie podlegających uzupełnieniu:
1. Termin realizacji jest niezgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
2. Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zadań – zawartymi w ogłoszeniu konkursowym
Oferta nie spełnia wymogów formalnych w zakresie kryteriów nie podlegających uzupełnieniu.
9. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe -Promocja Sportowych talentów „Giżycko Organizacja i pokrycie części kosztów zakupu nagród i pobytów sędziowskich XIX Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej – Lato w Giżycku NIE TAK
Brak oświadczeń partnerów dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została uzupełniona w terminie.
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Jubileusz 25 – lecia „Klubu Seniora” NIE TAK
Brak dokumentów potwierdzających pełnomocnictwa; brak oświadczenia partnerów dot. udostepnienia sali.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została uzupełniona w terminie.
2. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach Etno – wędrówka 2020 – „Magiczna Noc Kupały” 2022 NIE TAK
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia terenu plaży.Pomyłki w budżecie.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została uzupełniona w terminie.
3. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku Święto 20 Letniego Partnerstwa Dubno Ukraina – Gizycko Polska NIE TAK
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Pomyłki w budżecie. Uzupełnienie zapisów w kalkulacji kosztów.
Oferta została uzupełniona w terminie.
Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
4. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku XXIII Dni Kultury Ukraińskiej 2022 NIE TAK
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Pomyłki w budżecie. Uzupełnienie zapisów w kalkulacji kosztów.
Oferta została uzupełniona w terminie.
Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
5. Związek Ukraińców w Polsce O/Mazurski Święto Twórczości Dziecięcej 2022 NIE TAK
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Pomyłki w budżecie.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została uzupełniona w terminie.
6. Ośrodek Badań Europy Środkowo - Wschodniej Groby i Cmentarze I Wojny Światowej – Wydanie Książki NIE TAK Pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
7. Fundacja Teatr IOTA Teatr IOTA - prezentacje NIE TAK Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Oferta została uzupełniona w terminie.
Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
8. Fundacja Teatr IOTA Więcej niż wiatr NIE TAK Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Oferta została uzupełniona w terminie.
Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
9. Fundacja Teatr IOTA Scena Słowa 2022 NIE TAK Brak w ofercie opisu w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Oferta została uzupełniona w terminie.
Zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody „Swego nie znacie, czyli mieszkańcy Mazur w najcenniejszych przyrodniczych obszarach regionu” NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega uzupełnieniu. Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Nie spełnia wymogów formalnych
2. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Ochrona Środowiska z Minecraftem w Powiecie Giżyckim NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega uzupełnieniu. Brak wymaganego wkładu własnego organizacji na poziomie co najmniej 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Nie spełnia wymogów formalnych
3. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Akcja „Drzewko za makulaturę” NIE TAK
Oferta nie zawiera opisu zapewnienia dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Należy poprawić pomyłki w budżecie.
Należy doprecyzować informacje dotyczące harmonogramu i rezultatów realizacji zadania.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza” Realizacja programów profilaktycznych „Super Skills for Life” NIE TAK
- brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia sali i zapewnienia grupy odbiorczej
- brak informacji na temat dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami
- błąd w pkt. V.A. zestawieniu kosztów realizacji zadania, (poz. I.4.1) i pkt. V.B. źródła finansowania kosztów realizacji zadania,
- w pkt. V.A. zestawieniu kosztów realizacji zadania,
(poz. II.2.) - koszty dojazdu zgodnie z zasadami konkursu nie będą pokrywane z dotacji,
- zweryfikowanie rodzajów miary w pkt. V.A. zestawieniu kosztów realizacji zadania
Oferta nie została uzupełniona w terminie. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
2. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Joga z oddechem – „Aktywni na przekór pandemii” NIE NIE Oferent nie zapewnia wkładu własnego w realizację zadania. Wykazano jedynie wkład własny rzeczowy – zgodnie z zasadami konkursu wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (osobowego). Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe ziółka” „Październik miesiącem profilaktyki raka piersi” NIE TAK
- uzupełnienie informacji na temat zapewnienia dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- błąd w pkt V.A. zestawieniu kosztów realizacji zadania (suma kosztów) i w pkt. V.B. źródła finansowania kosztów realizacji zadania
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu Covid-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” NIE TAK
- oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
- brak informacji w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Giżycki Klub Morsów „Zimny Ptak” „Hartowanie przez morsowanie – zimna woda zdrowia doda” NIE TAK
- oferta nie jest podpisana przez obie osoby uprawnione,
- brak informacji na temat dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- pomyłki w budżeciew pkt. V.A i V.B
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku „VlI Marszobieg dla autyzmu” NIE TAK
- uzupełnienie informacji na temat zapewnienia dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- błąd w pkt. V.B. źródła finansowania kosztów realizacji zadania
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Klub Tańca Sportowego „Power Dance” Aktywni po Covidzie NIE NIE
Termin realizacji zadania nie jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (zakończenie zadania zaplanowano na 31.12.2022 r. a może być maksymalnie 15.12.2022 r.).
Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
9. Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” W grupie siła – razem pokonamy depresję i skutki izolacji NIE TAK
- brak oświadczenia partnera dotyczącego udostępnienia sali,
- oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
- brak informacji na temat dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego  wykonania zadania publicznego (pkt. VI.1)
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
10. Klub Sportowy Tytani Giżycko Zapasy – dyscyplina olimpijska – profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży spowodowanych izolacją społeczną w czasie epidemiologicznym oraz niwelowanie negatywnych skutków pandemii NIE NIE Oferent nie zapewnia 10% wkładu własnego w realizację zadania. Wkład własny oferenta to jedynie 9,09% Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szkolenie specjalistyczne dla płetwonurków – ratowników MOPR NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferent nie zapewnia wkładu własnego w realizację zadania Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich VI Potrójna Pętla Mazurska NIE NIE
Oferta nie spełnia wymogów formalnych w zakresie kryteriów nie podlegających uzupełnieniu:
  1. Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zadań – zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Nie zawiera: informacji nt. zewnętrznych środków finansowych, które zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwy funduszu/programu, terminu składania wniosku o dotację, przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu, terminu podpisania umowy z partnerem zewnętrznym. Załącznik nr 1 do ogłoszenia Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 12 stycznia 2022 r. Karta oceny formalnej oferty cz. I Kryteria nie podlegające uzupełnieniu pkt.6.
  2. Wnioskowana kwota dotacji przekracza maksymalną wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu (do 60 % wysokości wkładu nie więcej niż 2 000,00 zł.). Załącznik nr 1 do ogłoszenia Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 12 stycznia 2022 r. Karta oceny formalnej oferty cz. I Kryteria nie podlegające uzupełnieniu pkt. 8.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni NIE TAK Błędy w obliczeniach w pkt. V.B. Źródła finansowania kosztów realizacji zadania. Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU

 
 
KULTURA FIZYCZNA
 
Lp.
Oferent
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Uczniowski Klub Sportowy ”Czar Par” Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2022 o Puchar Burmistrza Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego 48 150,00 18 250,00 3 500,00
2.
Giżycka Grupa Regatowa Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina - Mistrzostwa Polski w sprintach 20 490,00 4 000,00 4 000,00
3.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SZTAMA” Wydarzenie rekreacyjno – sportowe „Memoriał Wiesława Laski” – zawody z wędkarstwa karpiowego metodą „złów i wypuść” 9 640,00 6 200,00 3 000,00
4.
Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami 11 440,00 9 000,00 3 500,00
5.
Klub Tańca Sportowego „Power Dance” Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego 46 640,00 18 000,00 3 000,00
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
Lp.
Oferent
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku Święto 20 Letniego Partnerstwa Dubno Ukraina – Gizycko Polska 14 500,00 3 000,00 3 000,00
2.
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku XXIII Dni Kultury Ukraińskiej 2022 39 300,00 3 000,00 3 000,00
3.
Ośrodek Badań Europy Środkowo - Wschodniej Groby i Cmentarze I Wojny Światowej – Wydanie Książki 13 300,00 4 800,00 4 000,00
4.
Fundacja Teatr IOTA Teatr IOTA - prezentacje 31 070,00 6 320,00 2 500,00
5.
Fundacja Teatr IOTA Więcej niż wiatr 38 650,00 8 150,00 2 500,00
6.
Fundacja Teatr IOTA Scena Słowa 2022 16 170,00 5 800,00 2 000,00
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Akcja „Drzewko za makulaturę” 7 700,00 4 000,00 4 000,00
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 39.880,00 25.000,00 25.000,00
2.
Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe ziółka” „Październik miesiącem profilaktyki raka piersi” 2.150,00 1.700,00 1.300,00
3.
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu Covid-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” 26.100,00
9.900,00
7.800,00
4.
Giżycki Klub Morsów „Zimny Ptak” „Hartowanie przez morsowanie – zimna woda zdrowia doda” 2.800,00 1.600,00 1.200,00
5.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku „VlI Marszobieg dla autyzmu” 2.820,00
2.480,00
2.000,00
6.
Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” W grupie siła – razem pokonamy depresję i skutki izolacji 7.480,00 3.305,00 2.700,00
 
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” 8.860,00 2.000,00 2.000,00
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-12 13:08:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 14:51:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-11 15:28:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony