ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 (ogłoszenie, ocena formalna, wyniki konkursu)

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-29 15:19:58 przez Kamila Gaińska-Wójcik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga! Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2020 roku
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr II.18.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021.
 
ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.
 
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2021 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
 
1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
1) promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności, w tym mniejszości narodowych i etnicznych,
2) działania kulturalne i artystyczne mieszkańców powiatu giżyckiego.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 18.000 zł. W roku 2020 przeznaczono na ten cel kwotę 6.600 zł, a w roku 2019 kwotę 18.000 zł.
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej:
1) zawody sportowe amatorów o zasięgu ponadgminnym,
2) wydarzenia sportowo-rekreacyjne o zasięgu ponadgminnym.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 18.000 zł. W roku 2020 przeznaczono na ten cel kwotę 6.500 zł, a w roku 2019 kwotę 18.000 zł.
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
3. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
1) podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia oraz wspierających zdrowie psychiczne,
2) prozdrowotne działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa (szkolenia, konferencje, warsztaty, konkursy, imprezy prozdrowotne) w zakresie: autyzm, profilaktyka raka piersi, geriatria, COVID-19,
3) wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 35.000 zł, z tego:
            a) na zadania „podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia…” i  „prozdrowotne działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa” – 10.000 zł;
            b) na zadanie „wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin…” – 25.000 zł.
W roku 2020 przekazano na ten cel kwotę 26.450 zł, a w roku 2019 kwotę 31.600 zł.
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
4. Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO (organizacja szkoleń, konferencji, doradztwo)
 
Kadra realizująca zadanie udzielać będzie organizacjom pozarządowym wsparcia  merytorycznego wynikającego ze zdiagnozowanych potrzeb NGO, w tym zorganizuje minimum 2 otwarte szkolenia/konferencje z zakresu:
a) zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,
b) planowania i realizacji projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,
c) opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,
d) udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,
e) wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,
f) form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.
 
Osoba prowadząca szkolenie/konferencję w imieniu organizacji powinna posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
 
Nie będą finansowane żadne koszty usług poza usługami doradczymi. W szczególności nie będą finansowane działania marketingowe oraz jakiekolwiek inne rodzaje działalności gospodarczej, realizowane bezpośrednio przez organizację, np. własny skład komputerowy dla celów wydawniczych, własny druk, własny kolportaż itp. Mogą one stanowić jedynie własny wkład organizacji do projektu.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 5.000 zł. W roku 2020 i 2019 nie przekazano na ten cel środków.
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
5. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2021 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2021 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
W roku 2020 przekazano na ten cel kwotę 600 zł, natomiast w roku 2019 nie przekazano na ten cel środków.
 
Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2021 rok:
- z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko
- z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.
Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia. 
 
W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:
1) Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.                                                 
2) Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
3) W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
4) Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5) W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
6) Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 
6. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
1) organizacja otwartych  konkursów  fotograficznych  o tematyce ukazującej unikalne walory regionu Wielkich Jezior Mazurskich,
2) konkursy plastyczne dla uczniów szkół każdego szczebla,
3) konkursy wiedzy o regionie Wielkich Jezior Mazurskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
4) innowacyjne formy edukacji ekologicznej. 
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2021 wynosi 15.000 zł. W roku 2020 przekazano na ten cel kwotę 10.750 zł, a w roku 2019 kwotę 11.100 zł. 
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
 
WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 
1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bip.powiatgizycki.pl w zakładce „organizacje pozarządowe – otwarte konkursy ofert” przy ogłoszeniu konkursowym.
 
2. Do oferty należy dołączyć:
1) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające pełnomocnictwa lub upoważnienia;
2) w przypadku realizacji projektu w partnerstwie wymagane jest oświadczenie partnera (innej organizacji, instytucji), dotyczące np. udostępnienia sali, zapewnienia grupy odbiorczej;
3) w przypadku kół gospodyń wiejskich aktualny statut.
 
TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
 
1. Termin realizacji zadań określonych w ofercie nie może przekraczać 15 grudnia 2021 r.
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”, zadanie w części dofinansowywanej z budżetu samorządu Powiatu Giżyckiego, winno być wykonane w roku 2021.
 
2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
 
3. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, przewidujących udział mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
4. Zadania należy realizować z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 
5. Wydatki planowane do poniesienia w ramach dotacji muszą być racjonalne, efektywne, przewidziane w ofercie i udokumentowane.
 
6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi  pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w wysokości do 10%. Przesunięcia powyżej 10% możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty Giżyckiego.
 
7. Oferta powinna uwzględniać środki bezpieczeństwa związane z realizacją zadania lub alternatywne sposoby wykonania zadania wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 
8. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert:
1) administratorem danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 59 58, e-mail: (dalej: Administrator);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:
kontakt: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 59 58, e-mail: ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w otwartym konkursie ofert;
4) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) w każdym czasie osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w w/w konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
 
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 
2. Oceny formalnej dokonuje:
1) pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
2) pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, wsparcia organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
3) pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (zadania z zakresu: edukacji ekologicznej).
 
3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Za umieszczenie wyników oceny formalnej odpowiedzialni są pracownicy wskazani w ust. 2, pkt. 1)-3).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
4. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” ocena formalna oferty dokonywana będzie na bieżąco. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty formalnego przyjęcia i zarejestrowania oferty:
- w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej);
- w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (nie dotyczy zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”).
Wkład własny finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Powiatu Giżyckiego. Wkład własny niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia  wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej).
Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
a) na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni),
b) na podstawie karty pracy wolontariusza,
c) na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 
6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 
7. Ocena merytoryczna:
1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
8. Dokonanie wyboru ofert:
1) Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania lub w dniu najbliższego posiedzenia zarządu powiatu po upływie tego terminu.
2) W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” dokonywane będzie na bieżąco do dnia 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w  planie dotacji na 2021 r. (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).
 
9. Do dofinansowania z budżetu Powiatu Giżyckiego będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów.
 
10. Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 
11. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 10 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
12. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu (sporządzonego zgodnie z pkt. 5 „Trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert”, dotyczącym wysokości wkładu własnego organizacji) oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
 
13. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 
14. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
1) obchody uroczystości patriotycznych (m.in. wiązanki) – zadanie to jest realizowane w ramach współorganizacji Starosty z organizacjami kombatanckimi;
2) koszty transportu osób poza terenem powiatu giżyckiego;
3) noclegów i dojazdów;
4) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, zakupu środków trwałych;
5) prowadzenia działalności gospodarczej, oraz finansowania działań, których głównym celem jest osiągniecie zysku;
6) pokrycia deficytu działalności organizacji;
7) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu;
8) działalności politycznej i wyznaniowej;
9) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku;
10) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia;
11) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
 
15. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”, na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
 
16. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
 
Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgizycki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14.  
 
 
 
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
 
- zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
Ryszard Należyty – tel. (87) 429-94-35
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7, pokój 22 
 
- zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, wsparcia organizacji pozarządowych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
Kamila Gaińska-Wójcik  – tel. (087) 428-59-58 wew. 59
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 211 
 
- zadania z zakresu: edukacji ekologicznej
Jerzy Bujno – tel. (087) 428-59-58 wew. 26
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 219
 
 
 
Ogłoszenie wraz z kartą oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej znajdą Państwo w załączeniu (na dole strony w załącznikach).

Wzór oferty (w załącznikach).
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

OCENA FORMALNA OTERT

Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
Termin uzupełnienia ofert: 12 luty 2021 r.
 
KULTURA FIZYCZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe - Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” Organizacja i pokrycie części kosztów zakupu nagród i pobytów sędziowskich XX Jubileuszowego Andrzejkowego Turnieju Piłki Ręcznej NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Pomyłki w budżecie.
Oferta spełnia wymogi formalne. Uzupełniono w terminie.
2. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe - Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” Organizacja i pokrycie części kosztów zakupu nagród i pobytów sędziowskich VXVIII Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej – Lato w Giżycku NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Uzupełniono w terminie.
3. Klub Sportowy VICTORIA Miłki Ogólnopolski Turniej ringo – Mazury 2021 NIE TAK Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2 Oferta spełnia wymogi formalne. Uzupełniono w terminie.
4. Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” I Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Pomyłki w budżecie.
Oferta spełnia wymogi formalne. Uzupełniono w terminie.
5. Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał” XXVII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych w klasach T1,T2, T3, Tango, Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach Open, Katamaran, Sigma Activ, Delphia 24, Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza, VII Memoriał Jacka Orlińskiego. NIE TAK
Brak podpisu osoby uprawnionej do podpisania oferty.
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Uzupełniono w terminie.
6. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat finał polski w klasie Laser – Mistrzostwa Polski Mastersów w klasie Laser, Radial i Standard NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Uzupełniono w terminie.
7. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina Mistrzostwa Polski w sprintach NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Uzupełniono w terminie.
8. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich V Potrójna Pętla Mazurska – cykl jubileuszowy NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2.
Pomyłki w budżecie.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia obiektów.
9. Uczniowski Klub Sportowy” Czar Par” Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2021 o Puchar Marszałka  Województwa Warmińsko – Mazurskiego , Burmistrza Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
10. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Ruch to zdrowie – każdy przedszkolak to powie” NIE NIE Zadanie jest niezgodne z zakresem i opisem zadań zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Nie spełnia wymogów formalnych. Zadanie jest niezgodne z zakresem i opisem zadań zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo Sękacz SAS to tradycja łącząca kulturę lokalnej społeczności TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Dzień Seniora NIE TAK
Brak dokumentów potwierdzających pełnomocnictwa; brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia sali.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Światowy Dzień Inwalidy NIE TAK
Brak dokumentów potwierdzających pełnomocnictwa; brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia sali.
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
4. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku Święto 20 Letniego Partnerstwa Dubno Ukraina – Giżycko Polska XXIII Dni Kultury Ukraińskiej 2021 NIE TAK Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
5. Fundacja Teatr IOTA Radzie Tańce Rodzinne NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia sali.
Pomyłki w budżecie.
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
6. Fundacja Teatr IOTA Radzie Scena Słowa 2021 NIE TAK
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia sali.
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
7. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach Etno – wędrówka 2020 – „Magiczna Noc Kupały” NIE TAK
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
8. Związek Ukraińców w Polsce O/Mazurski Święto Twórczości Dziecięcej 2021 NIE TAK
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Brak oświadczenia partnera dot. udostepnienia sali.
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
9. Koło Gospodyń Wiejskich - WRONKA Warsztaty Rzeźby Artystycznej Pilarka NIE TAK
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacja zadania lub alternatywnego sposobu wykonania zadania wynikającego ze stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-coV-2
Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta uzupełniona w terminie.
10. Stowarzyszenie „GD” Zdalne Warsztaty Modelarskie Dziedzictwa Architektonicznego NIE NIE Oferta wpłynęła po terminie. Oferta nie spełnia wymogów formalnych. Oferta wpłynęła po terminie.
 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie poprzez recykling” NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega uzupełnieniu. Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Nie spełnia wymogów formalnych.
2. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Dzieci z Powiatu Giżyckiego o Ziemię dbają i działania ekologiczne wspierają” – innowacyjne formy edukacji ekologicznej NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega uzupełnieniu. Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Nie spełnia wymogów formalnych.
3. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Ochrona Środowiska z Minecraftem w Powiecie Giżyckim NIE TAK
Oferta nie uwzględnia środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub
alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2.
Należy uzupełnić zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy.
Należy poprawić pomyłki w budżecie.
Należy doprecyzować informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne
4. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Spot dla Mazur NIE TAK
Należy wyjaśnić niejasności w budżecie.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku „VI Marszobieg dla autyzmu” NIE TAK 1. Doprecyzowanie informacji odnośnie środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub
alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2.
2. Pomyłki w budżecie - błąd w kalkulacji kosztów
(poz. I.2.1).
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu Covid-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” NIE TAK 1. Brak informacji odnośnie środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub
alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2.
2. Pomyłki w budżecie - błąd w kalkulacji kosztów (poz. I.4.2 oraz I.5.1).
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Przedszkolaki mądre dzieciaki" NIE TAK Brak informacji odnośnie środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub
alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Giżycki Klub Morsów „Zimny Ptak” „Hartowanie przez morsowanie – zimna woda zdrowia doda” NIE TAK
1. Oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione (zgodnie ze statutem wymagane jest działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa).
2. Brak informacji odnośnie środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub
alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2.
3. W harmonogramie realizacji działań poprawienie terminu realizacji morsowania zgodnie z terminem realizacji zadania.
4. Doprecyzowanie pozycji kosztowych w kalkulacji kosztów dotyczących zakupów, oraz rodzaju miary poszczególnych pozycji kosztowych.
5. Doprecyzowanie rezultatów realizacji zadania.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe ziółka” „Zdrowa i piękna ja” NIE TAK
1. Oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione (zgodnie ze statutem wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie).
2. Brak uchwaływ sprawie powołania Zarządu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez dwóch członków Zarządu.
3.Statut nie został potwierdzony za zgodnośćz oryginałem przez osoby uprawnione.
4. Brak informacji odnośnie środków bezpieczeństwa związanych z realizacją zadania lub
alternatywnych sposobów wykonania zadania wynikających ze stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2.
5. Uzupełnienie rodzaju miary w kalkulacji kosztów.
6. Uzupełnienie oświadczeń w pkt. VII oferty dot. zalegania z opłacaniem należności.
Oferta uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Fundacja Teatr IOTA IOTA W IOTĘ – 35 lat teatru TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich "V Potrójna Pętla Mazurska - cykl jubileuszowy" NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega uzupełnieniu.
Brak informacji, na podstawie której można by było to ocenić maksymalną wysokość dofinansowania wkładu własnego do projektu. Zgodnie z pkt 5. „przedmiotu konkursu” w ogłoszeniu konkursowym: w przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
3. Fundacja Teatr IOTA IOTA W IOTĘ – 35 lat teatru TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta zakwalifikowana do oceny merytorycznej.
4. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej” www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.eu NIE NIE Nie wskazano daty rozpoczęcia i zakończenia zadania. Brak kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i źródeł finansowania kosztów. Zgodnie z pkt 5. „przedmiotu konkursu” w ogłoszeniu konkursowym: w przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

WYNIKI KONKURSU

 
KULTURA FIZYCZNA
 
 
Lp.
Oferent
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe -Promocja Sportowych talentów „Gizycko”
Organizacja i pokrycie części kosztów zakupu nagród i pobytów sędziowskich XX Jubileuszowego Andrzejkowego Turnieju Piłki Ręcznej
5 250,00
2 000,00
1 500,00
2.
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe -Promocja Sportowych talentów „Gizycko”
Organizacja i pokrycie części kosztów zakupu nagród i pobytów sędziowskich VXVIII Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej – Lato w Giżycku
8050,00
4 000,00
1 500,00
3.
Klub Sportowy VICTORIA Miłki
Ogólnopolski Turniej ringo – Mazury 2021
6 017,98
4 517,98
2 000,00
4.
Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry”
I Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami
9 630,00
6 290,00
3 000,00
5.
Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał”
XXVII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych w klasach T1,T2, T3, Tango, Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach Open, Katamaran, Sigma Activ, Delphia 24, Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza, VII Memoriał Jacka Orlińskiego.
29 400,00
11 500,00
3 000,00
6.
Giżycka Grupa Regatowa
Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat finał polski w klasie Laser – Mistrzostwa Polski Mastersów w klasie Laser, Radial i Standard
24 900,00
4 000,00
2 000,00
7.
Giżycka Grupa Regatowa
Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina Mistrzostwa Polski w sprintach
20 490,00
4 000,00
3 000,00
8.
Uczniowski Klub Sportowy” Czar Par”
Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2021 o Puchar Marszałka  Województwa Warmińsko – Mazurskiego , Burmistrza Giżycka i Starosty Powiatu Giżyckiego
31 250,00
9 422,30
2 000,00
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
Lp.
Oferent
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo
Sękacz SAS to tradycja łącząca kulturę lokalnej społeczności
1 215,00
715,00
700,00
2.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku
 
Światowy Dzień Seniora
1 100,00
720,00
700,00
3.
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku
Święto 20 Letniego Partnerstwa Dubno Ukraina – Gizycko Polska XXIII Dni Kultury Ukraińskiej 2021
54 130,00
5 000,00
3 500,00
4.
Fundacja Teatr IOTA Radzie
Tańce Rodzinne
49 560,00
6 800,00
3 000,00
5.
Fundacja Teatr IOTA Radzie
Scena Słowa 2021
16 170,00
3 200,00
2 500,00
6.
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach
Etno – wędrówka 2020 – „Magiczna Noc Kupały”
68 545,00
6 000,00
2 500,00
7.
Związek Ukraińców w Polsce O/Mazurski
Święto Twórczości Dziecięcej 2021
47 180,00
4 500,00
3 000,00
8.
Koło Gospodyń Wiejskich - WRONKA
Warsztaty Rzeźby Artystycznej Pilarką
9 800,00
8 800,00
2 100,00
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością IntelektualnąKoło w Giżycku
„Kompleksowe wsparcie dziecii młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”
38.150,00 25.000,00 22.200,00
2.
Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Przedszkolaki mądre dzieciaki” 12.260,00 6.040,00 2.800,00
3.
Akademicki Związek SportowyCentralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach
„Zapobieganie nadwadzei otyłości po przebyciuCovid-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego”
26.100,00 9.900,00 7.000,00
4.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku „VI Marszobieg dla autyzmu” 2.360,00 2.020,00 2.000,00
5.
Giżycki Klub Morsów „Zimny Ptak” „Hartowanie przez morsowanie – zimna woda zdrowia doda” 2.800,00 1.900,00 1.000,00
6.
Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe ziółka” „Zdrowa i piękna ja” 3.850,00 3.200,00 0,00
 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
 
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej Ochrona Środowiska z Minecraftem w Powiecie Giżyckim 11 300,00 8 600,00 7 000,00
2.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej Spot dla Mazur 4 788,00 4 000,00 3 000,00
 
 
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO
 
 
Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Fundacja Teatr IOTA IOTA w IOTĘ – 35 Lat minęło 25 220,00 2 000,00
2 000,00
Nie uzyskano planowanej dotacji
z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Nie zawarto umowy na realizację zadania.
2. Fundacja Teatr IOTA IOTA w IOTĘ – 35 Lat minęło 16 100,00 2 000,00 2 000,00
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-29 13:59:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-29 15:19:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-03 10:32:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony