ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2020 (ogłoszenie, ocena formalna, wyniki konkursu)

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-10 15:19:23 przez Kamila Gaińska-Wójcik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 10 stycznia 2020 roku
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr II.18.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2020
 
ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe (w tym m.in. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.
 
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2020 r. w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
 
1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 1. promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności, w tym mniejszości narodowych i etnicznych,
 2. działania kulturalne i artystyczne mieszkańców powiatu giżyckiego.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi 18.000 zł. W roku 2019 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej:
 1. zawody sportowe amatorów o zasięgu ponadgminnym,
 2. wydarzenia sportowo-rekreacyjne o zasięgu ponadgminnym.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi 18.000 zł. W roku 2019 przeznaczono na ten cel kwotę 18.000 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.
 
3. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
 1. organizacja otwartych  konkursów  fotograficznych  o tematyce ukazującej unikalne walory regionu Wielkich Jezior Mazurskich,
 2. konkursy plastyczne dla uczniów szkół każdego szczebla,
 3. konkursy wiedzy o regionie Wielkich Jezior Mazurskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi 15.000 zł. W roku 2019 przeznaczono na ten cel kwotę 11.100 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
4. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności:
 1. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 2. działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa (szkolenia, konferencje, konkursy, imprezy prozdrowotne) w zakresie: autyzm, profilaktyka raka piersi, zdrowy styl życia,
 3. wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (m.in. diagnoza lub pogłębienie diagnozy, zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój, wsparcie rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne, konsultacje i instruktaże, wymiana doświadczeń).
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi 35.000 zł, z tego:
 1. na zadania „pierwsza pomoc przedmedyczna” i  „działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa” – 10.000 zł;
 2. na zadanie „wsparcie dzieci lub młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin…” – 25.000 zł.
W roku 2019 przekazano na ten cel kwotę 31.600 zł.
 
Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
5. Wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO
(organizacja szkoleń, konferencji, doradztwo)
 
Kadra realizująca zadanie udzielać będzie organizacjom pozarządowym wsparcia  merytorycznego wynikającego ze zdiagnozowanych potrzeb NGO, w tym zorganizuje minimum 2 otwarte szkolenia/konferencje z zakresu:
 1. zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,
 2. planowania, realizacji i rozliczania projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,
 3. opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,
 4. udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,
 5. wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,
 6. form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.
Osoba prowadząca szkolenie/konferencję w imieniu organizacji powinna posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
Nie będą finansowane żadne koszty usług poza usługami doradczymi. W szczególności nie będą finansowane działania marketingowe oraz jakiekolwiek inne rodzaje działalności gospodarczej, realizowane bezpośrednio przez organizację, np. własny skład komputerowy dla celów wydawniczych, własny druk, własny kolportaż itp. Mogą one stanowić jedynie własny wkład organizacji do projektu.
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi 5.000 zł. W roku 2019 nie przekazano na ten cel środków.
 
Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.
 
6. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2020 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2020 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).
 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2020 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).
W roku 2019 nie przekazano na ten cel środków.
 
Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2020 rok:
 • z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko
 • z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Giżycku, sekretariat (pokój 13),  Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.
 
Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia.
 
W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:
 1. Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin   składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.                                                 
 2. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
 3. W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
 4. Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
 6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 
WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 
1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bip.powiatgizycki.pl w zakładce „organizacje pozarządowe – otwarte konkursy ofert” przy ogłoszeniu konkursowym.
 
2. Do oferty należy dołączyć:
 1. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające pełnomocnictwa lub upoważnienia;
 2. w przypadku realizacji projektu w partnerstwie wymagane jest oświadczenie partnera (innej organizacji, instytucji), dotyczące np. udostępnienia sali, zapewnienia grupy odbiorczej;
 3. w przypadku kół gospodyń wiejskich aktualny statut.
 
TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
 
1. Termin realizacji zadań określonych w ofercie nie może przekraczać 15 grudnia 2020 r.
Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”, zadanie w części dofinansowywanej z budżetu samorządu Powiatu Giżyckiego, winno być wykonane w roku 2020.
2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
3. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, przewidujących udział mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
4. Zadania należy realizować z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wydatki planowane do poniesienia w ramach dotacji muszą być racjonalne, efektywne, przewidziane w ofercie i udokumentowane.
6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi  pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w wysokości do 10%. Przesunięcia powyżej 10% możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty Giżyckiego.
7. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert:
 1. administratorem danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 59 58, e-mail: (dalej: Administrator);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:
 3. kontakt: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 59 58, e-mail: ;
 4. dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w otwartym konkursie ofert;
 5. osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. w każdym czasie osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 8. jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w w/w konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
 
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 
1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Oceny formalnej dokonuje:
 1. pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
 2. pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, wsparcia organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych),
 3. pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (zadania z zakresu: edukacji ekologicznej).
3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Za umieszczenie wyników oceny formalnej odpowiedzialni są pracownicy wskazani w ust. 2, pkt. 1)-3).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
4. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” ocena formalna oferty dokonywana będzie na bieżąco. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”) przy ogłoszeniu konkursowym w terminie 7 dni od daty formalnego przyjęcia i zarejestrowania oferty:
 • w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej);
 • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia).
Uwaga! Za zapoznanie się z wynikami oceny formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę.
Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 
5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (nie dotyczy zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”).
 
Wkład własny finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Powiatu Giżyckiego. Wkład własny niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia  wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej).
 
Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
 1. na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni),
 2. na podstawie karty pracy wolontariusza,
 3. na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 
6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 
7. Ocena merytoryczna:
 1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
8. Dokonanie wyboru ofert:
 1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania lub w dniu najbliższego posiedzenia zarządu powiatu po upływie tego terminu.
 2. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” dokonywane będzie na bieżąco do dnia 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w  planie dotacji na 2020 r. (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).
9. Do dofinansowania z budżetu Powiatu Giżyckiego będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów.
 
10. Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 
11. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 10 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
12. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
 
13. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 
14. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
 1. obchody uroczystości patriotycznych (m.in. wiązanki) – zadanie to jest realizowane w ramach współorganizacji Starosty z organizacjami kombatanckimi;
 2. koszty transportu osób poza terenem powiatu giżyckiego;
 3. noclegów i dojazdów;
 4. budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, zakupu środków trwałych;
 5. prowadzenia działalności gospodarczej, oraz finansowania działań, których głównym celem jest osiągniecie zysku;
 6. pokrycia deficytu działalności organizacji;
 7. utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu;
 8. działalności politycznej i wyznaniowej;
 9. inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku;
 10. kar, grzywien, odsetek od zadłużenia;
 11. przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
15. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „otwarte konkursy ofert”, na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
 
Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgizycki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14.
 
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
 • zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej
Ryszard Należyty – tel. (87) 429-94-35
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7, pokój 22
 • zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, wsparcia organizacji pozarządowych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
Kamila Gaińska-Wójcik  – tel. (087) 428-59-58 wew. 59
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 211
 • zadania z zakresu: edukacji ekologicznej
Jerzy Bujno – tel. (087) 428-59-58 wew. 26
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, pokój 219
 
 
 
Ogłoszenie wraz z kartą oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej znajdą Państwo w załączeniu (na dole strony w załącznikach).

Wzór oferty [w załącznikach]
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

OCENA FORMALNA OTERT

Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
Termin uzupełnienia ofert: 17 luty 2020 r.
 
KULTURA FIZYCZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Klub Sportowy „Razem Mazury” Powiatowe Regaty Szkół Podstawowych w Kl. DZ NIE TAK Brak oświadczeń partnera Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Klub Sportowy VICTORIA Miłki 48 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w ringo –Giżycko 2020 NIE TAK Brak oświadczeń partnera Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Polska Organizacja Kalisteniki Fundacja Cykl warsztatów z treningu ogólnorozwojowego dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego NIE NIE Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zadań – zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
4. Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie Ogólnopolskie Wędkarskie Zawody Spiningowe „Drapieżnik 2020” NIE TAK Pomyłki w budżecie, brak oświadczenia partnera. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał” XXVII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych w klasach T1,T2, T3, Tango, Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach Open, Katamaran, Sigma Activ, Delphia 24, Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza, VII Memoriał Jacka Orlińskiego. TAK NIE Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Mazury 2020” NIE TAK Brak oświadczeń partnera, pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat Finał Polski w klasie Laser – Mistrzostwa Polski Mastersów w klasie Laser, Radial i Standard. NIE TAK Brak oświadczenia partnera. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Giżycka Grupa Regatowa Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina Mistrzostwa Polski w sprintach NIE TAK Brak oświadczenia partnera. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
9. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich IV Potrójna Pętla Mazurska NIE TAK Brak oświadczenia partnera. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
10. Mazuria Mazurska Akademia Sportowa Turniej Mazuria 2020 NIE TAK Brak oświadczenia partnera, pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
11. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku Aktywnie, Zdrowo na sportowo – II Przedszkolna Spartakiada Integracyjna TAK NIE Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta spełnia wymogi formalne.
12. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie Organizacja zawodów i wydarzeń sportowych amatorów w Rynie w ramach rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej NIE NIE Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zadań zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
13. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” IV Powiatowa Spartakiada Sportowa dla dzieci przedszkolnych. TAK NIE Oferta spełnia wymogi formalne. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo Sękacz SAS to tradycja łącząca kulturę lokalnej społeczności TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Światowy Dzień Seniora NIE TAK Brak oświadczenia partnera o udostepnieniu lokalu. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Światowy Dzień Inwalidy NIE TAK Brak oświadczenia partnera o udostepnieniu lokalu. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Powitanie Lata NIE TAK Brak oświadczenia partnera o udostepnieniu terenu. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Mniej Krytyki Więcej Muzyki NIE TAK Brak oświadczenia partnera o udostepnieniu lokalu. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku Święto 20 Letniego Partnerstwa Dubno Ukraina – Gizycko Polska XXIII Dni Kultury Ukraińskiej w Giżycku. NIE TAK Brak oświadczenia partnera o udostepnieniu terenu. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Fundacja Teatr IOTA Radzie Teatr Rodzinny TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Fundacja Teatr IOTA Radzie Scena Słowa 2020 TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
9. Fundacja Teatr IOTA Radzie „Łagodna” Fiodora Dostojewskiego TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
10. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach Etno – wędrówka 2020 – „Mowa ma znaczenie” TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
11. Związek Ukraińców w Polsce O/Mazurski Święto Twórczości Dziecięcej 2020 NIE TAK Brak oświadczenia partnera, pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
12. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” II Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych NIE TAK Brak oświadczenia partnera. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
13. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku XIII Powiatowy Przegląd Wokalny Rozśpiewane Przedszkolaki – Przyśpiewki z Różnych Regionów Polski – Nasze Dziedzictwo Narodowe NIE TAK Brak oświadczenia partnera, pomyłki w budżecie. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie poprzez recykling” NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega uzupełnieniu. Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Nie spełnia wymogów formalnych.
2. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo „Wspólnie i aktywnie poznajemy powiat giżycki - „Rajd rowerowy” NIE NIE Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega uzupełnieniu. Zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Nie spełnia wymogów formalnych.
3. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich „IV edycja Konkursu Najlepszy z Najlepszych dla szkół ponadpodstawowych” NIE TAK Doprecyzowanie informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania. Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Brak daty podpisu. Ofertę uzupełniono. Spełnia wymogi formalne.
4. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich "Co w śmieciach piszczy” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół każdego szczebla” NIE TAK Doprecyzowanie informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania. Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Ofertę uzupełniono. Spełnia wymogi formalne.
 
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Klub Sportowy VIKTORIA Miłki „Szkoleniowy obóz sportowy – Szeligi 2020” TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na basenie” NIE NIE
1. Oferent nie zapewnia minimalnego 10% wkładu własnego w realizację zadania.
2. Wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną kwotę dofinansowania na ten rodzaj zadania, określoną w ogłoszeniu konkursowym.
3. Brak pełnomocnictwa.
4. Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
5. Niejednoznaczne deklaracje oferenta w pkt. VII i brak daty.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
3. Akademia Rozwoju Personalnego „Umiejętności społeczne dzieci” – zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodzin NIE TAK
1. Proszę wskazać miejsce realizacji zadania w celu stwierdzenia czy wymagane jest oświadczenie partnera dotyczące udostępnienia sali.
2. Proszę wskazać sposób rekrutacji uczestników w celu stwierdzenia czy wymagane jest oświadczenie partnera dotyczące zapewnienia grupy odbiorczej.
Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
4. Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” „Dotykam – Wygrywam” NIE TAK Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” NIE TAK Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
6. Polska Organizacja Kalisteniki „Cykl warsztatów z treningu ogólnorozwojowego dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego” NIE TAK
1. Proszę wskazać miejsce realizacji zadania w celu stwierdzenia czy wymagane jest oświadczenie partnera dotyczące udostępnienia sali.
2. Proszę wskazać sposób rekrutacji uczestników w celu stwierdzenia czy wymagane jest oświadczenie partnera dotyczące zapewnienia grupy odbiorczej.
Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
7. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku „V Marszobieg dla autyzmu” NIE TAK
1. Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Niejednoznaczne deklaracje oferenta w pkt. VII.
3. Doprecyzowanie informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania.
Oferta została uzupełniona w terminie. Oferta spełnia wymogi formalne.
8. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” „Sówki – mądre główki” NIE NIE
1. Oferta  wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2. Oferta zostałą złożona na niewłaściwym druku.
Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia Wynik oceny formalnej
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlega uzupełnieniu
(tak/nie)
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na basenie” TAK NIE Brak uwag. Oferta spełnia wymogi formalne.
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU

UWAGA!!!
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ W KRAJU ZWIĄZANĄ Z KORONAWIRUSEM I OGRANICZENIAMI W ORGANIZACJI SPOTKAŃ PUBLICZNYCH I MASOWYCH ZARZĄD POWIATU W GIŻYCKU WYRAZIŁ ZGODĘ NA EWENTUALNE PRZESUNIĘCIE HARMONOGRAMÓW IMPREZ, DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PAŃSTWA OFERTACH. JEŚLI ORGANIZACJA, KTÓREJ PRZYZNANO GRANT, WYRAZI OCHOTĘ NA PRZESUNIĘCIE TERMINU WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE UZUPEŁNIENIA DO OFERTY DO KOŃCA MARCA 2020 R. PODOBNIE W PRZYPADKU JEŚLI ORGANIZACJA ZREZYGNUJE Z GRANTU.
 
KULTURA FIZYCZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Giżycka Grupa Regatowa
Organizacja trzydniowych ogólnopolskich regat finał polski w klasie Laser – Mistrzostwa Polski Mastersów w klasie Laser, Radial i Standard
33 700,00
4 000,00
3.000,00
2.
Giżycka Grupa Regatowa
Organizacja czterodniowych ogólnopolskich regat w klasie 420 Puchar Niegocina Mistrzostwa Polski w sprintach
22 290,00
5 000,00
2.500,00
3.
Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał”
XXVII Mistrzostwa Jachtów Kabinowych w klasach T1,T2, T3, Tango, Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach Open, Katamaran, Sigma Activ, Delphia 24, Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza, VII Memoriał Jacka Orlińskiego.
29 400,00
11 500,00
2.500,00
4.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
IV Potrójna Pętla Mazurska
9 798,00
2 500,00
1.000,00
5.
Klub Sportowy VICTORIA Miłki
48 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w ringo –Giżycko 2020
7 519,98
5 519,98
2.000,00
6.
Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
Aktywnie, Zdrowo na sportowo – II Przedszkolna Spartakiada Integracyjna
3 440,00
3 000,00
1.000,00
7.
Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie
Ogólnopolskie Wędkarskie Zawody Spiningowe „Drapieżnik 2020”
30 187,00
4 000,00
2.000,00
8.
Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance”
XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Mazury 2020”
44 980,00
6 000,00
3.000,00
9.
Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci”
IV Powiatowa Spartakiada Sportowa dla dzieci przedszkolnych
2 450,00
1 400,00
1.000,00
10.
Klub Sportowy „Razem Mazury”
Powiatowe Regaty Szkół Podstawowych w Kl. DZ
8 262,50
5 862,50
0,00
11.
Mazuria Mazurska Akademia Sportowa
Turniej Mazuria 2020
2 800,00
2 500,00
0,00
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1. Fundacja Teatr IOTA Radzie Teatr Rodzinny 42 200,00 6 200,00 2.500,00
2. Fundacja Teatr IOTA Radzie „Łagodna” Fiodora Dostojewskiego 56 800,00 6 000,00 2.700,00
3. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach Etno – wędrówka 2020 – „Mowa ma znaczenie” 68 545,00 5 000,00 2.300,00
4. Fundacja Teatr IOTA Radzie Scena Słowa 2020 15 610,00 5 800,00 1.300,00
5. Związek Ukraińców w Polsce O/Mazurski Święto Twórczości Dziecięcej 2020 46 175,00 5 000,00 2.000,00
6. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku Święto 20 Letniego Partnerstwa Dubno Ukraina – Gizycko Polska XXIII Dni Kultury Ukraińskiej w Giżycku 54 130,00 5 000,00 2.200,00
7. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA”
II Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych
7 160,00 4 300,00 1.300,00
8. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku XIII Powiatowy Przegląd Wokalny Rozśpiewane Przedszkolaki – Przyśpiewki z Różnych Regionów Polski – Nasze Dziedzictwo Narodowe 2 650,00 2 350,00 900,00
9. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo  Sękacz SAS to tradycja łącząca kulturę lokalnej społeczności 1 215,00 715,00 500,00
10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Światowy Dzień Seniora 1 100,00 720,00 500,00
11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Powitanie Lata 2 820,00 2 380,00 900,00
12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Światowy Dzień Inwalidy 2 240,00 1 800,00 0,00
13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku Mniej Krytyki Więcej Muzyki 2 785,00 2 165,00 900,00
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
„IV edycja Konkursu Najlepszy z Najlepszych dla szkół ponadpodstawowych”
4 968,00
4 350,00
4 350,00
2.
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
„Co w śmieciach piszczy – konkurs plastyczny dla uczniów szkół każdego szczebla”
5 118,00
4 400,00
4 400,00
3. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie poprzez recykling” 3 000,00 2 000,00 2 000,00
 
PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
„Kompleksowe wsparcie dzieci
i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”
36.600,00
25.000,00 25.000,00
2.
Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”
„Dotykam – Wygrywam”
3.460,00
3.100,00 3.100,00
3.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku
„V Marszobieg dla autyzmu”
1.650,00 1.450,00 1.450,00
4.
Polska Organizacja Kalisteniki
„Cykl warsztatów z treningu ogólnorozwojowego dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego”
5.880,00
5.292,00
0,00
 
5.
Klub Sportowy VIKTORIA Miłki
„Szkoleniowy obóz sportowy – Szeligi 2020”
18.167,90
10.000,00 0,00
 
6.
Akademia Rozwoju Personalnego
„Umiejętności społeczne dzieci” – zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodzin
4.220,00
3.798,00 0,00
 
DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku
„Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na basenie”
11.400,00
600,00 600,00
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 15:08:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 15:19:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-29 11:29:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony