ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-12-02 12:00:05 przez Katarzyna Maciejczuk

Akapit nr - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.
 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza zmiany zasad i formy udzielania pomocy od 1 stycznia 2019 roku. 
W 2020 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty: pierwszy Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej prowadzony w Giżycku, drugi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony na terenie Powiatu Giżyckiego zlokalizowany w 4 miejscach: Miłkach, Rynie, Kruklankach, Wydminach.
 
Pomoc będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:
I Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Giżycku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),
11-500 Giżycko


Porad udzielają:
adwokaci i radcy prawni
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 11.30-15.30
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00
Telefon: 87 429 10 89
e-mai:
www.pcprgizycko.bip.gov.pl
 
II Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
 
      w Miłkach      
w Rynie
w Kruklankach
w Wydminach
Ośrodek Kultury
w Miłkach
ul. Szkolna 1B,
11-513 Miłki
Urząd Miasta
i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn
Urząd Gminy
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki
Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy
Porad udziela:
radca prawny
Porad udziela:
radca prawny
Porad udziela:
radca prawny
Porad udziela:
radca prawny
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 9.00-13.00
Piątek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 8.00-12.00
Telefon: 87 421 10 60 Telefon: 87 429 39 60 Telefon: 87 421 70 02 Telefon: 87 421 00 19
 
 
 
Kto jest osobą uprawnioną  od 1 stycznia 2019 roku, sposób wykazywania uprawnienia
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Umawianie terminów wizyt
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod następującymi numerami:
· na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Giżycku tel. 87 429 10 89 
· na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w 4 miejscach /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:
Ryn tel.  87 429 39 60
Wydminy tel. 87 421 00 19
Kruklanki tel. 87 421 70 02
Miłki tel. 87 421 10 60
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać  się będzie poza kolejnością. 
W przypadku nieodpłatnej mediacji będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Zapisy na mediację odbywają się pod tymi samymi numerami telefonów jak wyżej.
 
Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc: 
 
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub”
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub”
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,radcy prawnego,doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko, numer kontaktowy: 87 429 10 89.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: i tel. 533 327 058
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z realizacją ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w celuudzielanie poradnictwa prawnego poprzez informowanie o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.
 4. Pani/ Pana dane znajdujące się na oświadczeniu nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.  Osoba udzielająca pomocy prawnej jest zobowiązana do zachowania wszelkich uzyskanych informacji w tajemnicy.
 5. Oświadczenia będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielana została porada.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania- o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z przepisów oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów i wynika z obowiązujących przepisów. Wypełnienie oświadczenia jest wymogiem udzielenia porady prawnej. 
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami zamieszczonymi w załączniku, na dole strony.
 
grafika - pomoc prawna podstawowe informacje
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony