ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w GiżyckuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Szczegóły informacji

Wykonanie mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Status: unieważniony

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.16.2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-02-27 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-02-17 przez Anna Bykowska

Treść:

UWAGA - ZMIANY
Zapytanie ofertowe wstępne
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie wykonania mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku
 
Na podstawie art. 66  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) składam wstępną ofertę na wykonanie, dostawę i montaż nowych mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku w następującym zakresie:
 
 1. Zamawiający:
  Powiat Giżycki – Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl, archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  wykonanie, dostawa i montaż nowych mebli biurowych o parametrach jakościowych i funkcjonalno-użytkowych (wymagania) wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania. Wszystkie meble powinny być wykonane z materiałów bardzo dobrej jakości (płyta, zawiasy, prowadnice, zamki, pozostałe podzespoły itp.) oraz z zastosowaniem nowych, ciekawych trendów w zakresie stylu (design). Kolor płyty, uchwyty do mebli powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Półki w szafach powinny mieć możliwość regulowania położenia na różnej wysokości. Podane wymiary mebli są orientacyjne i mogą po przedłożeniu projektu wykonania mebli i  dokładnym wymierzeniu przez Wykonawcę ulec zmianie.
  Meble Wykonawca dostarczy do siedziby Starostwa Powiatowego w Giżycku, do budynku przy Al.1 Maja 14, na parter i we wskazanym pomieszczeniu dokona ich montażu.
 3. Termin wykonania:
  nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy
 4. Opis warunków udziału:
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. spełniają następujące, wg załącznika nr 2, warunki:
   1. posiadają kompetencje lub uprawnienia  do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. posiadają zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   3. posiadają zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej;
  2. złożą formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z wizualizacją (projektem wykonania mebli);
  3. będą spełniali warunki postawione w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2.
 6. Kryteria oceny ofert:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium wizualizacji (projekt wykonania mebli), przy czym Zamawiający ustala dla:
  1. kryterium cena - 60 pkt (liczone: cena minimalna/cena badana x 60 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia łącznie z projektem, wykonaniem, transportem do siedziby Zamawiającego i montażem.
  2. kryterium wizualizacja (projekt wykonania mebli) 20 pkt. W ramach tego kryterium członkowie Komisji indywidualnie dokonają oceny zaproponowanego przez Wykonawcę projektu mebli, przydzielając liczbę pkt od 1 do 20 i następnie na podstawie przyznanych indywidualnie punktów wyliczona zostanie średnia matematyczna punktów. Przy ocenie kryterium wizualizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę i oceniał proponowane wzornictwo (design) mebli, ich funkcjonalność użytkową (ergonomia, ciekawe rozwiązania sposobów wykorzystania poszczególnych części mebli), zastosowanie materiałów wykończeniowych (uchwyty, zawiasy, obróbki itp.), kolorystykę, ciekawe połączenie kolorów płyt itp.
   Wizualizacja może być wykonania w formie odręcznego szkicu z określeniem zastosowanych kolorów płyt, dostarczeniem próbek płyt, dostarczeniem przykładowych zdjęć mebli lub wizualizacji zaprojektowanej na podstawie programów komputerowych do projektowania itp.
   Zalecana jest wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego w celu pozyskania informacji do wykonania wizualizacji.
  3. kryterium termin wykonania – 20 pkt. Zamawiający wymaga, aby termin wykonania przedmiotu umowy był nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy. W kryterium termin wykonania ilość punktów będzie oceniana wg poniższych zasad:
   Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonać do dnia 25 maja 2020 r. W kryterium termin wykonania ilość punktów będzie oceniana wg poniższych zasad:
   • termin wykonania w ciągu 15 dni od podpisania umowy – 20 pkt.;
   • termin wykonania w ciągu 20 dni od podpisania umowy – 15 pkt.;
   • termin wykonania w ciągu 25 dni od podpisania umowy – 10 pkt.
   • termin wykonania w ciągu 30 dni od podpisania umowy – 0 pkt.
   • termin wykonania do 06 kwietnia 2020 r. – 20 pkt.;
   • termin wykonania do 27 kwietnia 2020 r. – 15 pkt.;
   • termin wykonania do 11 maja 2020 r. – 10 pkt.;
   • termin wykonania do 25 maja 2020 r. – 0 pkt.
 7. Termin i miejsce składania ofert: 
  Do 27 lutego 2020 r. (czwartek) do godz. 1100
  • osobiście, korespondencyjnie do Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13 lub
  • przesłanie faxem 087 428 55 05, lub
  • pocztą elektroniczną na adres archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 
  27 lutego 2020 r. godz. 1115 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 16.
 9. Warunki finansowania:
  1. wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia za wykonanie zgodnie z postawionymi warunkami zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wystawioną w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 8451862251
   PŁATNIK:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
  3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywać zapłaty musi być zgłoszony do wykazu kont bankowych w Urzędzie Skarbowym pod rygorem odmowy zapłaty.
 10. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
  3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę.
 11. Opis przygotowania oferty:
  Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie i formie wskazanym w ust. 7.
 12. Dodatkowe informacje:
  1. w toku analizy ofert Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień;
  2. w przypadku ustalenia najkorzystniejszej oferty Zamawiający podejmie dalsze negocjacje z Wykonawcą w zakresie ustalenia szczegółów zamówienia i związanych z podpisaniem umowy;
  3. złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego.
  4. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego ogłoszenia w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków ogłoszenia
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – szkic mebli wraz z opisem;
 2. załącznik nr 2 – formularz oferty;
 3. załącznik nr 3 – projekt umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-17 14:18:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-17 14:20:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02 14:52:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony