ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.1.2021 Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.1.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. kontroli zarządczej

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 3/4 (z możliwością negocjacji)

Ilość etatów: 1

Wydział: ˙

Data udostępnienia: 2021-01-07

Ogłoszono dnia: 2021-01-07

Termin składania dokumentów: 2021-01-18 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.1.2021

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. Dz. U. z 2020 roku, poz. 265 z późn. zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, finanse, rachunkowość lub pokrewne,
 4. doświadczenie - co najmniej 5-letni staż pracy (preferowane doświadczenie w jst,
  w księgowości sfery budżetowej, kontroli, kontroli zarządczej, audycie)
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, a w szczególności znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, ustawy
  o rachunkowości w zakresie teoretycznym i praktycznym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego (fax, ksero itp.);
 2. praktyczna umiejętność obsługi pakietu biurowego MS OFFICE;
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 4. komunikatywność,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie półrocznych planów kontroli Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek, którym udzielono dotacji ze środków powiatu;
 2. przeprowadzanie zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych;
 3. przeprowadzanie kontroli innych podmiotów w zakresie udzielonej im dotacji ze środków budżetu powiatu;
 4. w toku prowadzonej kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych ustalanie:
  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • zasobów,
  •   ochrony przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem;
 5. udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą;
 6. sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów wniosków i wystąpień pokontrolnych;
 7. przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji;
 8. czuwanie nad realizacją wystąpień pokontrolnych w zakresie terminowości składania sprawozdań pokontrolnych;
 9. koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej;
 10. koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i dokumentowanie procesu realizacji zarządzania ryzykiem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na drugim piętrze 5 kondygnacyjnego budynku przy ul. Gen. Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko. Pokój przeznaczony do pracy na 1 stanowisko pracy, posiada powierzchnię 16 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji (wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.100 do 4.500 + dodatek funkcyjny)
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. możliwość awansowania.   

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór którego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*),
 6. oświadczenie - klauzula o treści „W przypadku załączenia do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”, zawierające dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.”*)
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.*) 
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-18 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia 18 stycznia 2021 roku do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia 18 stycznia 2021 roku do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgizycki.pl).
 4. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W tym terminie dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Starostwie Powiatowym w pokoju 16. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska-Kintop
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-07 12:25:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-07 13:13:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07 13:13:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony