ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze do Wydziału Budownictwa

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku

Data udostępnienia: 2020-07-03

Ogłoszono dnia: 2020-07-03 przez

Termin składania dokumentów: 2020-08-03 15:30:00

Nr ogłoszenia: WO.210.1.2020

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 265 z późn. zm.),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe, kierunek architektura lub budownictwo, preferowane uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
 4. doświadczenie - preferowany co najmniej 1 rok stażu pracy, w tym staż pracy w administracji publicznej,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego (fax, ksero itp.);
 2. praktyczna umiejętność obsługi programów Ewmapa i Ewopis w wersjach dla Windows oraz pakietu biurowego MS Office;
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. komunikatywność,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowanie projektów decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
 2. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestrów decyzji, rejestru korespondencji oraz spisów spraw wg rzeczowego wykazu akt;
 3. przygotowanie projektów decyzji zmieniających;
 4. przyjmowanie dokumentów wpływających do Wydziału;
 5. przygotowanie postępowania egzekucyjnego dla wzniesionych obiektów tymczasowych na okres 120 dni, a nie rozebranych w zgłoszonym terminie;
 6. przygotowanie projektów decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę;
 7. przygotowanie projektów zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 8. przygotowanie projektów zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym lokali i domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
 9. współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;
 10. udzielanie informacji interesantom, wydawanie im odpowiednich formularzy i   druków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na trzecim piętrze 5 kondygnacyjnego budynku zlokalizowanego w Giżycku, ul. Gen. Józefa Zajączka 2. Pokój przeznaczony do pracy na 3 stanowiska pracy, posiada powierzchnię 37 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. możliwość awansowania.  

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór którego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*),
 6. oświadczenie - klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”*).
 7. oświadczenie - klauzula o treści „Udostępniam swój numer telefonu ……………………….. w celu ułatwienia kontaktu w sprawach związanych z rekrutacją i wyrażam zgodę na jego przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”.
 8. oświadczenie - klauzula o treści „W przypadku załączenia do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”, zawierające dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
  Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”*) 
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-03 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgizycki.pl).
 4. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W tym terminie dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 16. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282), jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję naborową.
W przypadku zaistnienia w/w sytuacji kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 13:00:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 13:18:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 11:05:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony