Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XVIII.138.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-01 09:08:47 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XVIII.138.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 maja 2020 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 94.069.283 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 83.812.422 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 10.256.861 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 105.223.016 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 84.970.107 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 20.252.909 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.153.733 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
   2. wolne środki w kwocie: 8.603.167 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 12.220.216 zł w tym:
   1. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
   2. wolne środki: 9.669.650 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.578.211 zł,
   2. wydatki w wysokości 5.143.222 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na rok 2020 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
W Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 dokonuje się zmiany § 12, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠12
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 103.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.353.387 zł, z tego:
  1. 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 78.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
  3. 896.287 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  4. 219.100 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).”
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII.138.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2020 r.
Dochody:    
Rozdz. 75095 - zwiększa się plan dochodów na rok 2020 o kwotę 166.337 zł tytułem dofinansowania projektu realizowanego w latach 2017-2018 pn. „Cyfrowe Mazury”.  
 
W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów dochodów dla Powiatu, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020:
Rozdz.75622 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych o kwotę 4.060 zł,
Rozdz.75801 – zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 746.287 zł.
 
Dochody i wydatki:    
W związku z uzyskaniem dofinansowania remontu drogi powiatowej Nr 1724N Wronka-Wilkasy dokonuje się następujących zmian:
Rozdz.60014 – zwiększa się dochody o kwotę 159.330 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Giżycko,
Rozdz.60018 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 318.662 zł tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
Rozdz.75618 – zwiększa się plan dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 130.000 zł.
Rozdz.60014:
§ 6050 – zmniejsza się udział środków własnych Powiatu w zadaniu pn.”Remont dr.pow.1728N  w m. Jeziorko” o kwotę 30.000 zł
§ 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 637.992 zł (szacowany koszt zadania)
 
Rozdz.75077 i rozdz.80195 – zmiana dotyczy zastosowania prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dla projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Zdalna Szkoła –  efektywna szkoła” (pierwotnie zadanie zaplanowano w rozdz.80195 , winno być: rozdz. 75077).
Rozdz.60014 – zwiększa się plan pomocy finansowej z Gminy Kruklanki na zadanie pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy”. Na ten cel przesuwa się także środki własne Powiatu w kwocie 13.000 zł z zadania pn.: „Remont dr.pow.1728N  w m. Jeziorko”. Zmiany planu spowodowane są koniecznością wykonania robót dodatkowych.  
 
Wydatki:
Rozdz.75818 – zwiększa wysokość rezerwy celowej utworzonej przy uchwalaniu budżetu Powiatu na rok 2020 z kwoty 150.000 zł do kwoty 896.287 zł tj. o kwotę 746.287 zł, stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie art. 222 ust. 2 i 3 o finansach publicznych: „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:
1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.”
W uchwalonym w dniu 19 grudnia 2019 r. budżecie Powiatu na rok 2020 rezerwę celową na wydatki oświatowe (dz.801 i dz.854) ustalono w kwocie 150.000 zł. W założeniu ustawodawcy rezerwy służyć mają finansowaniu wydatków, które nie mogą zostać przewidziane na etapie przygotowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podobna sytuacja zaistniała w toku wykonywania uchwalonego budżetu – na dzień dzisiejszy nie znane są wydatki konieczne do ich sfinansowania ze środków zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (np. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września czy dotacje dla szkół niepublicznych). Ustalenie rezerwy w nowej, wyższej wysokości pozwoli na bardziej racjonalne i stopniowe rozdysponowanie otrzymanych dochodów.    
 
Rozdz.85202, rozdz.85218, rozdz.85508 – zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników sfery opieki społecznej: Domu Pomocy Społecznej (zwiększenie o kwotę 115.293 zł) , Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zwiększenie o kwotę 77.994 zł), Domów dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA i WOJTEK (zwiększenie łącznie o kwotę 77.790 zł). Regulacja ta jest niezbędna z uwagi na znaczące spłaszczenie wynagrodzeń w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. na poziomie 2.600 zł brutto oraz ze względu na braki kadrowe. Na ten cel przesuwa się środki z rozdz.85508 w kwocie 108.800 zł oraz przeznacza się dochody określone w rozdz.75075 w kwocie 162.277 zł.
Rozdz.90095 – zmiana dotyczy pomocy finansowej w kwocie 8.000 zł dla Gminy Kruklanki z przeznaczeniem na zagospodarowanie zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki  terenu. Środki na ten cel przesuwa się z zadania pn.” Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Kruklanki, koło m. Brożówka (przebudowa drogi).
 
EM/EM

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-01 09:07:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-01 09:08:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 09:11:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)